Mesa sectorial de 30 d'abril de 2014

  1. Resolució ENS/xx/2014, de xx de maig, per la qual s’estableixen els terminis per a l’actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015.
  2. Resolució ENS/xx/xxxx, de xx de xxxx, sobre el procediment de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 58 anys i de reducció de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64, i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal.
  3. Resolució ENS/xx/xxxx, de xx de xxxx, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.
  4. Torn obert de paraules.

Les dates previstes per a la consulta i modificació de dades és del 21 de maig al 3 de juny.
Els professors que no han treballat durant aquest curs han de manifestar la seva disponibilitat i els que l'havien pogut manifestar aquest any i no ho han fet quedaran fora de la llista. En la mesa ens diuen que les persones afectades rebran un correu electrònic amb l'avís corresponent.
La llista provisional es publicarà el 21 de maig de 2014 i s'exposarà als taulers d'anuncis dels SSTT i del Consorci, ordenada alfabèticament i per barem. El càlcul de l'antiguitat en el llistat provisional serà el que es dedueixi de les dades informàtiques a dia 9 de maig.
La reclamació del número serà del 21 de maig al 3 de juny, i durant la primera quinzena de juliol s'exposarà la llista definitiva actualitzada amb les dades de l'aplicatiu a 27 de juny.
El Departament ens diu que no pot publicar la llista per internet per protecció de dades.
Respecte a l'any passat hi ha la novetat que els interins puguin demanar els llocs específics de perfil lingüístic o d'atenció a la diversitat, aplicant el nou decret de plantilles.
S'obre l'oportunitat que el professorat de secundària pugui expressar la seva disponibilitat per a treballar a primària. Tot i les objeccions d'USTEC i CCOO, nosaltres en aquest cas estem d'acord amb el Departament. Si no hi ha candidats de la llista de primària és lògic passar la feina als candidats de la llista de secundària.

La resolució no presentarà novetats respecte a la de l'any passat. No farà referència als cursos concrets, amb la voluntat que les mesures es mantinguin de manera permanent.
El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 58 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Ensenyament que tingui més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, tindrà una reducció de 2 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre. En l’educació secundària, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 2 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre, no sotmeses a horari fix. El personal que s’aculli a aquesta reducció no tindrà hores assignades per aquest concepte. En l’educació d’adults, quan es tracti de personal docent dels cossos de professors d’ensenyament secundari, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 2 hores d’activitats complementàries de presència al centre o aula, no sotmeses a horari fix. El personal que s’aculli a aquesta reducció no tindrà hores assignades per aquest concepte. En els ensenyaments d’idiomes, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 5 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre, no sotmeses a horari fix, que passen a 3 hores.
El personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64 anys, amb més de 15 anys de serveis prestats, pot disposar de dues hores setmanals d'atenció directa a l'alumnat per a fer altres activitats: recollida i elaboració de material didàctic de l'especialitat, col·laboració a la biblioteca, etc.
Procediment per a sol·licitar la reducció de dues hores de la jornada lectiva o de les activitats complementàries segons correspongui per al personal funcionari que tingui entre 55 i 64 anys. Les persones interessades a acollir-se a aquesta reducció de l’horari setmanal han de presentar una sol·licitud, adreçada al/a la director/a dels Serveis Territorials de què depenguin o al gerent del Consorci d’Educació de Barcelona, fins al 31 de maig del curs anterior a què se sol·licita. El model de sol·licitud es trobarà a la pàgina d’internet de cada un dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o del Consorci d’Educació de Barcelona.
Com l'any passat, ASPEPC-SPS demanem que la reducció d'hores complementàries que afecta al personal de 55 a 58 anys siguin també lectives i demanem que tinguin en compte que l'increment d'horari ha suposat tal desgast per al professorat de secundària que s'hauria de tenir en compte aquesta mesura per a tots. Tampoc té sentit que els que gaudeixin d'aquesta reducció no puguin gaudir de cap altra.

La resolució no presenta novetats respecte a la de l'any passat, però no es fa referència al curs concret, també per la voluntat de permanència d'aquesta resolució.
La persona que obté la reducció pot demanar la seva concentració d'horari en 3, 4, 5 dies i pot renunciar abans de gaudir-la, si no se li respecta la seva petició.
Les reduccions per cura de fill, de discapacitat , per càrrec de familiar fins al 2n grau o protecció de víctimes de gènere, s'han de sol·licitar amb 15 dies d'antelació a la data d'inici, i es perllongarà com a mínim fins al dia que finalitzin les vacances de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d'agost. Durant el mateix curs escolar no es podrà gaudir de la reducció pel mateix fet causant si s'hi havia renunciat i no es podrà modificar el grau de reducció, si no és per causes excepcionals.
El funcionari de carrera podrà demanar mitja jornada abans del 31 de maig i per tot el curs escolar. No la podran gaudir els equips directius. La part social demanem que es puguin portar les reduccions fins a 30 de juny, donat que és temps que tampoc està cobert per substitucions, i que es permeti la reducció als substituts que no poden gaudir del 100% de la jornada, tal com ja s'ha admès en el cas de la lactància.
ASPEPC-SPS demanem que es permeti la mitja jornada per interès particular també al professorat interí, donat que si ho fes per petició a borsa se li obligaria a renunciar a la plaça que gaudeix i a la continuïtat. El Departament ens ha contestat que ho estudiarà.

En el torn obert de paraules el Departament assenyala que hi haurà formació específica per a facilitar que els professors amb el B2 d'anglès que impartien la matèria puguin obtenir la nova titulació demanada.

  • Darrera modificació: 05/05/2014 11:27