Mesa sectorial de 28 de maig

El Director General de Formació Professional explica canvis en l' FP.

Exposa els següents punts:

 • Un grup de treball està plantejant aquests canvis: inspecció, tècnics departament, xarxa dual de centres…
 • Ja s’ha aprovat la Resolució EDU/1076/2019, de 24 d'abril, per la qual s'actualitza l'organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.
 • Fa una reflexió sobre tots els models vigents d’FP Dual des de 2012. Les diferents modalitats duals vigents dificulten els canvis de centre. Es creen etiquetes de centres, cal autoritzacions complexes quan un alumne vol fer dual.

Els eixos principals que motiven el canvi de plantejament:

 • Per tot això, entenen que cal una distribució curricular única.
 • Hi ha centres que fan formació competencial i altres que no, cosa que genera un problema.
 • Aposta per formació a l’empresa.
 • La tutoria ha de ser un element clau per a la millora.

L’estructura marc del model dels 150 CF que es vol implantar:

 • 1r curs al centre amb MP específic de la professió i MP transversals, 1.000 hores.
 • 2n curs aprox. 300h MP específics i MP Transversals, 200h de sintesi on apostar per la formació competencial. FCT de 450-490 hores. 1 h/setmana en tutoria. 1.000 h en dual, amb màxim de 1.300 h.
 • No hi ha d’haver cap canvi en les hores de professorat, els canvis de distribució afecten l’alumnat.
 • S'obre la possibilitat de desdoblar tots els MP pràctics en la seva totalitat.
 • Necessitat d’hores de professorat per fer una millor direcció de projectes, cada cop més individualitzats i relacionats amb l’FCT.
 • Espai per millorar la qualitat del servei ja que “l’autonomia de centre és sagrada”.
 • Millorar la inserció laboral, actualment 45% CFGM, 65% GS, 75% Dual.
 • Compatible amb totes les modificacions curriculars vigents.
 • Tots els centres podran fer FCT i Dual sense autorització.
 • Actualment l’11% dels alumnes de 2n curs fan Dual, la mitjana EU està al 30%, AL 60%, SU 80%. L’objectiu és aconseguir el 30% el 2025.
 • Calendari d’implementació del model:

2019-2020, comencem amb el 1r curs sense novetats rellevants. 2020-2021, 2n curs en què el nou plantejament entrarà en funcionament.

Accions empreses:

 • Pla de comunicació, explicació a centres FP de Catalunya, explicació a l’inspecció, reunions als centres des dels SSTT, començaran reunions per famílies professionals.
 • Treball en la xarxa d’FP Dual.
 • La setmana vinent es penjaran les noves distribucions curriculars a Xtec.
 • Atencions individualitzades als centres que ho demanin.
 • Reunions amb la patronal.
 • Es farà campanya per donar a conèixer a la població la nova FP Dual.
 • Es treballa en un pla de formació del professorat, campus FP per al professorat, de finals de juny al juliol.

La Resolució EDU/1076/2019, de 24 d'abril, per la qual s'actualitza l'organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial:

 • Evitar tràmit d’autorització.
 • Tendir a equiparació entre Contracte de treball i beca - salari.
 • S’elimina l’opció de fer la Dual amb voluntariat.
 • Limitar les activitats dels menors d’edat.
 • Acord individual de l’alumne.
 • L’ED té el control de l’activitat docent de l’alumne, s’ha plasmat per evitar males interpretacions.
 • Facilitar la tasca administrativa als tutors de l’empresa.
 • Facilitar la participació del tutor de l’empresa als projectes de síntesi.
 • Facilitar que l’alumne pugui triar empresa, tal i com l’empresa pot triar alumne.
 • Expedició de certificats a les empreses conforme fan Dual.
 • Ampliació d’equips de tècnics del Departament dedicats a l' FP Dual.

Recursos:

 • Fons social Europeu:

–FP Específica 4.400.000€
–Formació professorat 1.128.000€
–Potenciació de la qualitat i millora contínua (InnovaFP, ISO’s, etc) 1.300.000€

 • Acreditació de competències 522.000€, s’està treballant en una convocatòria d’acredita’t.
 • Per a equipaments de centres d’FP 2.300.000€.

Total 9.300.000 € a justificar fins al desembre de 2020.

Convocatòria amb límit de 40.000 € per centre, 3.500€ per grup Dual preexistent, 4.000€ per grup nou de Dual.

El 60% de la despesa del Fons Social Europeu s’ha de justificar amb despesa externa, el 40% a disposició del centre.

NOVA convocatòria per a dotacions de centres, fins a 15.000€ per centre per a projectes d’innovació.

El Director General no respon les peticions de paralització de la modificació curricular i ens emplacem a seguir en una altra reunió. El DG acaba el seu primer torn de paraula a les 15 hores fent inviable una negociació real aquell dia.

El portaveu de la plataforma Defensem l’FP defensa el manifest al qual donem suport tots els sindicats. Tots els Sindicats de la MS de forma unitària lliurem, també, un document, entrat prèviament per registre, demanant la retirada de la modificació curricular de l' FP.

La posició que expressem els representants del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps):

 • Denunciem que el model de Formació Professional del Departament és només ocupacional i deteriora les condicions de treball del professorat.
 • Denunciem que el Departament d'Educació, des de la Direcció General d'FP, vol implementar un model de Formació Professional que és només ocupacional, orientada a les necessitats a curt termini del mercat de treball i allunyada de la formació integral de la professió que necessiten els nostres alumnes.
 • Denunciem que es produeix en el marc de l’aplicació de la Llei 10/2015, de Formació i qualificacions professionals, que preveu una progressiva privatització de l'FP com hem denunciat en reiterades ocasions, en aquest cas per la via d’abaratir el cost d’oferir un CF per part dels centres privats al reduir les hores de professor necessàries.
 • Denunciem que els plans d’activitats de les FCT i de la Dual són poc realistes i que els tutors es veuen obligats a certificar activitats que presenten desviacions importants amb la realitat.
 • Denunciem que les enquestes amb la inserció laboral de l' FP Dual estan esbiaixades perquè l' FP Dual s’ha implantat en aquells CF que tenien, prèviament, més inserció laboral.
 • Denunciem que no hi ha dades que corroborin una inserció laboral diferencial de l' FP Dual respecte de l' FP no Dual.
 • La formació a l'empresa no pot substituir el que impartim els centres.
 • L'alumnat deixarà de rebre classes específiques de la matèria entre 8 i 9 hores a la setmana durant el segon curs, per dedicar-les a FCT i Projecte.
 • Les condicions de treball del professorat es veuran greument afectades, el decrement de 150 hores per CF que implica l'increment d'hores d'FP pot implicar la pèrdua d'un lloc de treball per cada 4 CF o, com assegura el Departament, es mantindran tots els llocs de treball dedicant les hores lectives del professorat a un millor seguiment de les FCT, atenció més individualitzada i projectes més elaborats.
 • El Departament està enganyant les famílies que ja han preinscrit els alumnes als CFGM, i en breu ho faran als CFGS, amb uns currículums que no seran els que els alumnes cursaran realment.
 • Implicarà burocratització de la tasca del professorat de CF a curt termini.
 • Implicarà la pèrdua de llocs de treball a mig termini, dubtem del manteniment de la plantilla amb 1.200 hores al centre.
 • Els canvis previstos no s'han fet tenint en compte l'opinió del professorat.
 • Implica un buidat de continguts que deteriora la formació dels alumnes.
 • No hi ha garanties del manteniment de la dotació real per desdoblaments.
 • Demanem un reconeixement adequat en complement i hores per al tutor d’FCT.
 • Denunciem el decrement de 33 hores del MP de FOL, la “UF1: incorporació al treball” passa de 66h a 33h tot esperant que el dret laboral l’aprenguin a l’empresa.
 • Ens preguntem com volen desenvolupar la formació del professorat al juny i juliol amb un 50% de la plantilla fent oposicions.
 • Denunciem l’obsessió en comparar-nos amb Alemanya on l’estructura de la patronal és molt diferent de la nostra, amb un teixit de petites i mitjanes empreses.

Com a resposta el Diretor General d’FP:

 • Fa un plantejament general i no respon res en concret.
 • Assegura que és una reorganització no una reforma.
 • L’objectiu és aconseguir més hores de professor al centre per atendre la diversitat en base a l’autonomia de centres, sense garantir que siguin per a l' FP.
 • Insisteix que no hi ha hores de pèrdua de professorat però no dóna garanties escrites, tampoc hi ha cap garantia que les hores de professor segueixin en especialitats pròpies de CF (són les 150 hores aproximadament per CF que s’incrementen les FCT i per tant deixen de ser impartides als centres, 4,5 hores/setmana per CF, pels 2.000 CF de Catalunya, són unes 500 dotacions de professorat). Insisteix en l'aprenentatge competencial. Insinua la desaparició dels mòduls per passar a fer “reptes”. Quin alumnat atendran aquests 500 professors, si segueixen al centre? Alumnes del seu CF o alumnes d’ESO amb dificultats d’aprenentatge? Segons el Departament això queda a la “sagrada autonomia de centre”.

A pregunta del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) finalment el Director General d'FP diu que no retirarà la Resolució ni la modificació de l’FP en marxa. Tampoc es plantegen posar en marxa un model d’FP de 3 anys.

Com que el Departament no atén les nostres demandes, ens aixequem de la taula de negociació tot reservant-nos per a futures accions de pressió.

 • Darrera modificació: 30/05/2019 16:25