Mesa sectorial d'1 de febrer de 2019

El Departament porta un nou redactat, que debatem amb la part social. Tot i no recollir les aportacions que li fem, el Departament ens demana que no publiquem detalls del redactat atès que també depèn de funció pública.

El redactat final serà enviat a la part social amb caràcter previ a la seva publicació.

El Departament manifesta la seva voluntat de reduir el percentatge d’interins per sota del 8% via convocatòries reiterades d’accés a la funció pública docent. Mantenen el compromís de convocar 16.000 places d’estabilització fins el 2023 més les que es puguin aprovar en els pressupostos d’aquests exercicis. Tot i verbalitzar el compromís amb l’estabilitat dels interins, donen a entendre que no ho faran per no desincentivar la participació a les oposicions dels interins més antics.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) fa notar que en els darrers 8 anys el Departament ha incomplert la possibilitat de convocar el màxim de places docents, ja que no ha convocat oposicions quan els PGE permetien una taxa de reposició del 10% de les jubilacions, unes 220 places cada curs.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) defensa:

  • La Convocatòria d'oposicions restringides per al professorat interí en aplicació de l’article 61.6 de l’EBEP per acabar amb la precarietat laboral. I, en convocatòries ulteriors, possibilitat per al professorat interí d'acollir-se al torn de reserva de les Oposicions fins ara reservat només a mestres de Primària.
  • El restabliment del número d’ordre de la borsa de treball com a únic criteri objectiu a l’hora d’adjudicar vacants i substitucions al professorat interí per acabar amb la precarietat laboral.
  • La negociació i posada en marxa d’un acord amb garanties d’estabilitat per a tot el professorat interí.
  • Que es comenci a treballar immediatament sobre una proposta del Departament.

El Departament diu que voldria tenir un cos propi docent i negociar les condicions d’accés. Des del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) li fem notar que hi ha diferents cossos docents, no un únic cos docent dels 0 als 20 anys. La resta de sindicats presents a la mesa no se sumen a la nostra defensa dels cossos docents propis de la secundària, fins i tot un dels sindicats presents utilitza l’expressió “l’enyorat cos únic” en la seva argumentació.

El Departament diu que convocarà en breu una Mesa Tècnica o grup de treball sobre el pacte d’estabilitat, durant el mes de febrer.

Demanem que el Departament porti la persona responsable de les oposicions per resoldre els dubtes sobre la present convocatòria. Responen que properament.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) demana a l’administració que:

  • Convoqui oposicions a inspecció tal i com l’obliga la sentencia judicial motivada per la demanda judicial guanyada pel Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps). El Departament diu que treballa en la regulació del cos propi d’inspectors d’educació de Catalunya, previst a la LEC però impugnat davant del Tribunal Constitucional, i que el seu escenari és convocar oposicions al cos d’inspectors d’educació de catalunya de nova creació. Des del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) objectem que els aspirants seleccionats per al nou cos quedaran en situació d’inseguretat jurídica a l’ estar seleccionats per un cos que podria ser derogat amb posterioritat; el Departament diu que seguirà endavant amb les seves intencions.
  • A l’aplicatiu del CT es pugui consultar la puntuació de tots els aspirants de la mateixa especialitat des del moment de la publicació de les puntuacions provisionals, com passa a altres CCAA, és només una qüestió de voluntat i compromís amb la transparència per part del Departament. El Departament respon que no té resposta sobre si es pot fer i que ho mirarà.
  • Atengui la petició d’un grup de professors de l’EOI de Manresa, que demana que, “tal i com és el cas a la convocatòria de places d’oposicions del cos d’Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) segons la qual hi ha una reserva de places per al professorat funcionari del cos de Secundària que vulgui fer el canvi a EOI, que a qualsevol convocatòria de places d’oposicions del cos de Secundària hi hagi també places reservades per al professorat d’EOI que vulgui accedir a places de secundària. Ara mateix, aquestes places reservades no s’han convocat mai i considerem que el professorat funcionari del cos d’EOI no està en les mateixes condicions que el professorat funcionari del cos de Secundària i per això fem aquesta petició”. L’anomenat torn A=procediment d'accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació. Fem notar que hem entrat el document amb la sol·licitud amb registre d’entrada i en lliurem còpia a l’administració. El Departament respon que ho estudiarà de cara a la convocatòria 2019 (proves 2020) i probablement ho inclourà ja que ho considera just.
  • En el present procés d’ingrés a la funció pública a l’empara de la RESOLUCIÓ EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats s’esmeni l’“Annex 7: Especificacions, pautes i criteris per a la realització de l'exercici de caràcter pràctic.” en la pàgina 73, referent a l’”Especialitat: Organització i gestió comercial.”, que s’elimini l’àmbit referent a “Màrqueting digital, gestió de webs i sistemes de comunicació digitals.” atès que aquest epígraf fa referència a un MP on el professorat de l’especialitat esmentada no té atribució docent degut a la modificació dels Decrets que aproven el Títols dels CFGS corresponents, ocorreguda entre 2017 i 2018. Lliurem a l’administració còpia de la Resolució amb l’epígraf en qüestió ressaltat. El Departament respon que en ocasió de modificació de la convocatòria ho esmenarà, en cas de no esmena donarà instruccions al tribunal a fi que ho aclareixi.
  • Es reconeguin les especialitats Llengua i literatura Catalana i Castellana a aquelles persones que ja formaven part de la borsa de treball docent amb anterioritat a l’última convocatòria d’accés, Resolució ENS/763/2018 de 12 d’abril, que ho demanin i que tingui efectes en el present període de modificació de dades de la borsa que finalitza el 4 de febrer de 2018. Són aquells professors que es troben en el supòsit anàleg a les persones que van accedir a la borsa a l’empara de l’esmentada convocatòria a qui se'ls reconegué les especialitats LC i LE si es comprometien a cursar el “Màster en Formació del professorat d'educació secundària (llengua i literatura cat/cast) (universitat pertanyent a la Xarxa Vives)” i així ho demanaria, tot adoptant el corresponent compromís. Fem notar el compromís verbal de la Sotsdirectora General en aquest sentit en una MS anterior i que al professorat en aquesta situació no li apareix l’opció corresponent en l’aplicatiu de la borsa. Lliurem sol·licitud amb registre d’entrada d’una persona afectada. El Departament respon que ho ha de presentar individualment cada afectat i li facilitarà el document per comprometre’s a cursar l’esmentat Màster.

El Departament, a petició de les organitzacions sindicals manifesta que té la voluntat de retornar el primer estadi docent als 6 anys, quan tingui disponibilitat pressupostària.

  • Darrera modificació: 05/02/2019 20:10