Reunió virtual d'1 de març de 2021

La part social denuncia que la vacunació s’ha fet sense cap informació ni consulta als representants dels treballadors, la qual cosa és molt greu quan la inspecció de treball ja ha avisat al Departament que està incomplint la seva obligació d’informació i de participació dels treballadors en tots els aspectes derivats de la prevenció de riscos laborals

S’introdueix la possibilitat de presentar de manera telemàtica els mèrits i tota la documentació necessària per participar en el procediment.

Es modifiquen els aspectes que l’aplicació de la LOMLOE requeria canviar.

El projecte d’educació que presentin els directors haurà d’incloure la coeducació i prevenció de la violència i canvia la composició de les comissions de selecció.

Per fer el nomenament de director amb caràcter extraordinari per un any caldrà escoltar al Consell Escolar.

És responsabilitat de l’aspirant a direcció adjuntar la documentació corresponent enviada telematicament i que l’enviament la contingui de manera efectiva.

El projecte educatiu de centre ha de definir el projecte lingüístic.

Canvia la comissió de selecció que serà composada per:

  • 3 representants de l’administració (abans 5): 1 director/a en actiu amb avaluació positiva, 1 inspector que presideix, 1 representant de l’administració local.
  • 3 membres del Consell Escolar que no siguin docents (abans 1)
  • 3 professors del claustre del centre.

Quan el candidat és del centre, la puntuació té un 25% d’increment per haver-hi exercit càrrecs.

Està previst que la convocatòria es faci pública a principis de març i que el procés finalitzi a mitjans de juny per tenir nomenades les persones seleccionades abans de l’1 de juliol. El Departament es compromet a avisar de la data concreta de publicació. Professors de Secundària (aspepc.sps) reitera que el model de direcció professionalitzada va en contra de la gestió democràtica dels centres, demana les dades dels resultats d’aquest concurs i de l’anterior, tal com s’havia compromès el Departament. Denuncia que no s’ofereixen suficients places per a tots els docents que la volen rebre. També falla el control que poden fer els sindicats en aquest procediment.

Professors de Secundària (aspepc·sps) exigeix que es protegeixi el professorat tècnic d’FP amb l’entrada en vigor de la LOMLOE, mantenint la vinculació com a funcionari interí i no passant a la contractació laboral com a professorat especialista que deixa oberta la LOMLOE per als interins sense titulació universitària (els titulats en CFGS o FP2 amb atribució docent). També demanem un cop més, dades sobre el nombre de professors tècnics d’FP que actualment no tenen titulació universitària i quina vinculació tenen amb el Departament. El Departament respon amb vaguetats sobre el model però no concreta res, s’empara en que el Ministeri no els ha convocat a cap reunió.

El Departament assegura que la seva posició és que el PTFP funcionari de carrera passi de la manera més simplificada possible al cos de Secundària.

Recorda que les ofertes públiques d’ocupació aprovades abans de 19/1/21 (entrada en vigor de la LOMLOE) es poden executar fins els 3 anys posteriors a l’aprovació de la corresponen oferta pública d’ocupació. Són unes 110 places del cos de PTFP.

El Departament treballa amb l’escenari de començar i acabar el curs 21-22 amb una gestió de la borsa com l’actual a nivell de tractament de les especialitats de PTFP, sense canvis fins que el Ministeri desenvolupi reglamentàriament la qüestió tal i com preveu la LOMLOE.

El Departament diu que vol l’equiparació salarial però que ha d’esperar que la formació de Govern perquè assumeix el compromís pressupostari necessari.

Professors de Secundària (aspepc.sps) pregunta

  • Oposicions inspecció

Professors de Secundària (aspepc·sps) pregunta per les properes convocatòries d’oposicions al cos d’inspecció en funció de la DA 12ª de la LOE amb el redactat actual de la LOMLOE. Calendari, places i estructura de les proves.

EL Departament respon que el redactat de la LOMLOE manté el concurs-oposició, el tipus de prova dependrà del reglament d’ingrés que aprovi el ministeri, de moment és d'aplicació el RD 276/2017. El Departament preguntarà a la Subdirecció de la inspecció el calendari previst per properes convocatòries.

  • En quina nòmina es pagarà el nomenament del mes de juliol de 2016? En quina s’aplicarà el 0’9 d’increment de sou? I les tutories de reforç COVID?

El cobrament del nomenament de Juliol 2016 no es pagarà al març, si pot ser es farà a l'abril i hi ha el compromís de fer-lo com més aviat possible. La tutoria de reforç COVID tampoc es pagarà al març, quan es pagui es farà de manera retroactiva i com més aviat possible. Tampoc està fixada la data per al l'increment del sou. Segur que no serà al març, es necessita un decret llei que ho aprovi per poder pagar-lo i també es pagarà de manera retroactiva

  • Oposicions 2021

Demana confirmació de què les persones sense grau però amb certificat pedagògic es podran presentar, sigui quina sigui la data d’obtenció de l’obtenció d’aquest certificat. El Departament confirma que serà així

Demana que es publiquin els casos pràctics per les oposicions d’FP actualitzats.

La programació per presentar en les oposicions d’enguany s’ha d’adaptar a la normativa curricular que apareix a l’annex 6 de la convocatòria de les oposicions però el Departament diu que s’admetran també les que recullin les noves orientacions curriculars. Hem demanat al Departament que faci l’aclariment per escrit, donat que aquesta segona interpretació pot ser considerada contradictòria amb el redactat de la resolució de la convocatòria.

  • Oposicions 2020

Encara que no s’hagin presentat les reclamacions per escrit de les notes als tribunals i s’hagi fet solament de manera oral, els aspirants igualment podran fer el recurs d’alçada a la Direcció General del Professorat, dintre del mes següent a la publicació de les notes definitives.

Concurs de mèrits: L’aplicació de criteris no ha estat del tot uniforme. L’aspirant ha de tenir en compte que també pot presentar recurs si no s’ha aplicat correctament el que disposa l’annex 3 de la convocatòria.

Professors de secundària insisteix en que tenint en compte la necessitat d’estabilització del personal interí, s’hauria d’evitar que restin tantes places desertes.

  • Darrera modificació: 01/03/2021 20:09