Meses sectorials de 2 i 3 de maig de 2019

Sembla que gràcies a les reclamacions del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) s’ha aconseguit aturar el pas de mestres a la secundària, ja que en la resolució d’adjudicacions d’enguany no hi ha cap referència a que mestres de català, castellà o matemàtiques, ni de cap altra especialitat, hi puguin accedir. Només es contempla la possibilitat que es quedin els que ja van entrar l’any passat, però amb caràcter provisional.

Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) denuncia que el col.lectiu de professors que aprovaran les oposicions enguany no podran participar com a funcionaris en pràctiques, ja que no se’ls nomenarà fins el 2020. I el departament no ha previst cap mena de preferència pel fet d’haver aprovat.

Manifestem la nostra disconformitat a que els interins apuntats a borsa enguany, encara que hagin treballat, no podran participar en aquestes adjudicacions perquè l’administració diu que no han pogut ser baremats.

Continuem denunciant l’opacitat i l’arbitrarietat del sistema d’entrevistes i de la resolució en general.

El calendari serà el següent:

  • Personal interí: del 17 al 27 de maig de 2019.
  • Personal funcionari de carrera: del 28 de maig al 6 de juny de 2019.
  • Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 17 de maig al 6 de juny de 2019 , prèvia cita dels Serveis territorials.
  • Propostes de les direccions: del 6 al 20 de juny 2019.

El Departament presenta el projecte de decret que es fonamenta en el Decret d’autonomia de centres i el de plantilles i que per tant consagra la total autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió de recursos humans i materials. El professorat se selecciona mitjançant concurs de mèrits específic i les remuneracions del personal col·laborador continuen sent considerades indemnitzacions.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) manifesta la seva disconformitat amb la filosofia del decret i que hi ha maneres més objectives de selecció dels docents, però atenent-se al redactat demana que es modifiquin:

A l’art. 6 d’òrgans unipersonals de direcció i coordinació demana que no desapareguin càrrecs necessaris injustificadament. A l’art. 14. demana que se suprimeixi el requisit d’haver ocupat la direcció d’un centre educatiu perquè impediria ser nomenat director no solament al claustre, sinó també a les persones que hagin format part de l’equip directiu. A l’art. 16. que l’administrador continuï sent triat pel director del centre com a càrrec de l’equip directiu. A l’art. 22 del sistema de provisió de llocs de treball docent, que s’articuli un període transitori perquè l’aprovació del nou decret no signifiqui l'acomiadament automàtic dels professors que ja hi estan treballant. A l’art. 23 s’ha de permetre l’estabilitat del professorat col·laborador actual i reconèixer el dret a passar a la borsa de col·laboradors. A l’art. 24 sobre compatibilitat, que es tingui en compte que demanar la compatibilitat cada sis mesos no és operatiu i mantè el professorat col·laborador en una situació d’inseguretat jurídica, ja que, normalment, rep la seva acceptació quan ja ha passat el període per al qual la demanava.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) recorda que no és normal que el pagament de les col·laboracions es faci amb endarreriments de més de sis mesos i que s’haurien d’establir més períodes de pagament.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) demana que no es modifiquin els criteris de presentació de la programació per a les oposicions d’FP i que es tingui en compte que en molts casos és impossible encabir totes les AEA en les 60 pàgines de la programació. Canviar el criteri interpretatiu a menys de 6 setmanes de la prova és una bogeria. El Departament diu que traslladarà la petició a la Direcció General d’FP. Els recordem que ha de ser de manera urgent.

També respecte a l' FP es planteja els canvis curriculars i sobre les FCT i dual. No s’ha traslladat res al professorat i hi ha canvis que afecten les condicions laborals. Igual que abans, responen que traslladaran la petició d’aclariments als responsables.

Sobre la nova borsa, el Sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) demana que es permeti afegir especialitats i canvis de SSTT. El Departament diu que ara com ara no es possible; el que permetrà és demanar l'anul·lació per poder-ne fer una altra.

Mentre el professorat no estigui baremat no podrà participar en les adjudicacions d’estiu encara que tingui serveis prestats. Aquests serveis prestats sí que els serviran una vegada feta la baremació. A canvi, durant el període transitori en què l'ordre es cronològic, es podrà renunciar als nomenaments sense que s'apliqui la sanció d'exclusió de la borsa.

Tots els interins/substituts que hagin prestat serveis tenen l'obligació de participar en les adjudicacions provisionals, però si tenen activada la congelació, a l'aplicatiu, no se’ls adjudicarà cap plaça.

El professorat propietari provisional que ha adquirit una destinació definitiva per concurs de trasllats podrà ser objecte de proposta de continuïtat per part de la direcció del centre.

  • Darrera modificació: 08/05/2019 14:06