Aquesta és una revisió antiga del document


Mesa sectorial de 5 d'octubre de 2016

 1. RESOLUCIÓ ENS/xx/2016, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.
 2. RESOLUCIÓ ENS/xx/2016, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.
 3. RESOLUCIÓ ENS/xx/2016, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament i el document annex amb les especialitats que es convoquen.
 4. A petició de les organitzacions sindicals: Aspectes relacionats amb l’educació de persones adultes (Gestió dels Fons Socials Europeus, Revisió de l’acord de 2006, Revisió de l’oferta educativa)
 5. Negociació de les mesures prioritàries sobre criteris d’assignació de recursos docents als centres.
 6. Torn obert de paraules

La part sindical pregunta quan es cobrarà la part que resta per abonar de la paga extra del 2012. Resposta del Departament: el mes de novembre es cobrarà el 20'78% d'aquesta paga extra en compliment dels acords amb funció pública.
Es planteja que alguns interins són donats d'alta a la Seguretat Social amb endarreriment respecte al seu nomenament. Resposta del Departament: es revisaran aquestes irregularitats.
El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) pregunta si el Departament sap alguna cosa dels rumors que corren segons els quals els funcionaris del Departament de Justícia cobraran el mes de novembre la totalitat del que resta pendent de la paga extra del 2012. Resposta del Departament: no en té cap constància.

El Departament comenta que:

 • La convocatòria es publicarà al DOGC el 27 d’Octubre 2016.
 • Les sol.licituds s’hauran de fer del 8 al 28 de Novembre 2016 inclusivament.
 • Avui ja s’ha publicat l’ordre amb les normes procedimentals al BOE.
 • Calendari inicial:

Publicació vacants provisionals – abans 15 Febrer 2017.
Publicació vacants definitives – abans 6 Abril 2017.
Resolució final – cap a mitjans de Maig 2017.

No hi ha pràcticament modificacions respecte al concurs anterior. La Representació Sindical denuncia que:

 • Haurien de sortir les vacants publicades abans de concursar i que el Departament no en reservi cap. Què vol dir el Departament amb la frase : “en funció de la Planificació”? Voldríem saber quina és aquesta “planificació”. El Departament respon que ja se’ns va informant d’això.
 • Sobre els apartats 3.3 i 6.7 referent a la certificació del català. Hauria de quedar més clar per tal d’afavorir al concursant. El Departament diu que creuen que ja està ben explicitat però que ho revisaran.
 • Les Escoles d’Adults no surten en aquest Concurs. Per què? Què passa amb els professors suprimits d’aquestes escoles que estan obligats a concursar? Es demana una Mesa especifica sobre aquestes Escoles. El Departament assenyala que els llocs de treball en aquestes escoles són llocs específics i que han de sortir en un Concurs específic que pot ser que es faci en el proper curs 2017-2018. També reconeix que sí que es necessita una reflexió més gran sobre el tema d’adults.

El Sindicat Professors de Secundària afegeix que la convocatòria diu que les Comissions avaluadores baremaran sota el principi de discrecionalitat tècnica i demanem que es vetlli el màxim per a què totes les Comissions tinguin uns criteris comuns ben clars de baremació. El Departament respon que ells donen unes mateixes instruccions a totes les Comissions però que se n’asseguraran. Els sindicats les hi demanen i el Departament diu que ho estudiarà.
Així mateix. assenyalem que si un professor que concursa demana una excedència abans que es resolgui el concurs no tindrà dret a la nova plaça que se li adjudiqui. Els recordem que hi ha excedències en les quals hi ha reserva de plaça. El Departament diu que ho revisaran.

El Departament declara que aquesta convocatòria extraordinària per formar part de la borsa respon a les necessitats urgents d'alguns serveis territorials de trobar candidats que cobreixin substitucions i vacants d'algunes especialitats (principalment de professors tècnics d'FP).

Aquest fet no exclou la publicació de la convocatòria ordinària per a la inscripció a borsa que, igual que els cursos anteriors, tindrà lloc durant els mesos de gener-febrer.

Igualment lamenta que molts candidats “congelin” el número de borsa tan bon punt s'inscriuen i manifesta la complexitat que suposa gestionar una borsa de treball d'aquestes característiques

La representació sindical denuncia:

L'incompliment de la normativa per part d'alguns serveis territorials en no publicar els nomenaments de places de difícil cobertura o els efectuats pel procediment d'urgència.

L'extensió del pla pilot de nomenaments efectuats per la direcció dels centres.

La precipitació d'aquesta convocatòria i el curt termini de temps, que dificultarà la presentació de documents per part dels candidats (es demana ampliació del termini en almenys 3 dies).

La manca de transparència i publicitat de les proves obligatòries per al reingrès a borsa dels candidats expulsats.

Les dificultats per obtenir el certificat mèdic obligatori en la sanitat pública (cal trobar-hi solucions).

La indefinició del Departament en relació a com s'aporta el requisit de certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals (s'expressa el temor que es tornin a produir els problemes del curs passat: cues als registres, confussió).

L'alt percentatge de personal interí (prop d'un 23%) per manca de convocatòries d'oferta pública (oposicions) els darrers anys i els nomenaments a 1/3 són els que provoquen la dificultat per gestionar la llista. Se sol·licita que els nomenaments siguin a jornada sencera o al 50%.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) afegeix a l'anterior que:

 • el fet que el temps de treball hagi deixat de ser el principal criteri per ser nomenat, provoca que molts candidats no s'inscriguin o congelin el seu número a la borsa ja que l'obtenció d'un nomenament ja no garanteix com abans l'obtenció de nous contractes.
 • cal trobar una solució urgent a l'obtenció del certificat mèdic: si no es pot obtenir amb garanties un certificat que demostri l'aptitud per desenvolupar la docència en el temps que es demana, és preferible suprimir el requisit. Davant la negativa de molts facultatius de la sanitat pública, molts professors es veuen obligats a obtenir-ne un per la via privada, que no garanteix els requisits que es demanen.

Resposta del Departament: Cal trobar una solució al requisit del certificat mèdic, amb un acord amb el Departament de Sanitat que faciliti aquesta qüestió, però reconeix que no és fàcil. No es pot ampliar el termini d'inscripció i per tant, modificar la resolució, a causa de la urgència del procès. Es compromet a revisar la conveniència d'un nou pacte d'estabilitat per al personal interí.

Intervenció del Departament (compareixença directora general de l'àrea ensenyament d'adults).

La proposta de Fons Social Europeu (FSE) destinat a l'àmbit d'ensenyament d'adults prové d'Europa i el Govern l'ha acceptat perquè considera que hi ha noves necessitats i els ingressos són necessaris. No s'ha qüestionat canviar el pla d'Estudis i la normativa que regeix seguirà sent la del Departament. Es mantindrà la partida econòmica actual del Departament. No varien les condicions de treball del professorat. Aquest nou pla exigeix, aixó sí, més feina burocràtica (emplenament de fitxes, trasllat a bases de dades…) El Departament preveu la possibilitat de dotació de personal administratiu per a aquest fi, que en tot cas es tractaria més endavant. També preveu la renovació del material informàtic. A més de la Inspecció del Departament d'Ensenyament (tasca pedagògica), la Inspecció del SOC revisarà el compliment dels requisits que preveu el FSE. La liquidació del Fons és posterior a la realització de les activitats que es demanen. La dotació econòmica del FSE no es destina directament ni a Adults ni a Ensenyament, si no a la Tresoreria General de la Generalitat.

Intervenció part sindical

Tots els sindicats es manifesten d'acord en què l'FSE suposa l'atribució de tasques que no corresponen al professorat i l'increment de tasques administratives. També denunciem que la dotació econòmica no es destini directament a la formació d'adults. El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) demana al Departament què preten fer amb el cofinançament: què suposarà? quines millores reportarà? Davant la insistència del nostre sindicat, el Departament reconeix que la partida del FSE arriba als 305 milions d'euros.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) denuncia la manca de transparència d'aquest pla per la duplicitat d'Administracions i de dotacions pressupostàries: es manté la dotació del Departament per a Adults i no s'aclareix a quina partida aniran a parar els milions d'euros provinents del FSE. Reclama que s'indiqui a on anirà a parar aquesta subvenció, i exigeix que sigui a on correspon segns el concepte dela subvenció: a les escoles d'adults.

Davant la petició de CCOO d'establir una comissió de seguiment dels acords del 2006 sobre l'Ensenyament d'adults, El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) s'hi oposa ja que no vam donar suport a aquells acords i reclamem l'elaboració d'uns de nous, més justos per al professorat de secundària destinat en aquests centres, en el si de la Mesa Sectorial.

 • Darrera modificació: 07/10/2016 19:03