Reunió virtual de 6 de maig de 2021

L’únic canvi rellevant la consolidació de l’horari partit als institut escola.

Professors de Secundària expressa el seu rebuig frontal. Els instituts escola també haurien de poder optar a la jornada continuada i més tenint en compte que per concedir-la es requereix l’acord de tota la comunitat educativa. Està molt clar que l’autonomia de centres només val quan les decisions preses són del gust del Departament.

Professors de Secundària també reclama que figuri expressament que l’activitat ordinària del curs acaba el 30 de juny i que el temps d’esbarjo de la secundària sigui considerat lectiu com a la primària i a d’altres CCAA.

El Departament no accepta cap d’aquestes propostes.

El Departament explica que es tracta de 2 correccions formals de la resolució.

També informa que, d’acord amb l’article 117 de la Llei de Procediment Administratiu, les oposicions es declararan suspeses aquest divendres però que aquesta suspensió decaurà segurament la setmana vinent quan es notifiquin les resolucions dels recursos individuals que s’han presentat demanant-la. Es publicarà en la web la informació per tranquil·litzar tots els aspirants. El Departament diu que la suspensió no interromprà tot el calendari previst.

La setmana vinent es farà pública la composició dels tribunals. El previst és que les proves tinguin lloc al juliol i el concurs al setembre i es mantindria la data del 19 de juny per presentar les programacions. La situació de la pandèmia pot afectar però s’ha de tenir en compte que la majoria de tribunals i aspirants estaran vacunats, els protocols seran similars als del curs passat.

Es manté el compromís de que hi haurà algun correu electrònic o que es facilitarà per alguna altra via la comunicació amb el tribunal.

Al torn obert de paraules ens constata que, segons el Departament, són vàlides les programacions d’FP que es lliurin seguint les noves orientacions curriculars, tot i que contradiuen la distribució horària dels decrets curriculars vigents esmentats a l’annex 6 de la convocatòria. Professors de Secundària ha tornat a insistir que donada la dubtosa legalitat d’aquesta resposta, es faci una nota per als aspirants. Tenint en compte que quan es responen recursos d’alçada es recorda la sobirania dels tribunals que la jurisprudència ha consolidat reiteradament, l’única opció que ha de ser acceptada pels tribunals és que la programació es realitzi segons el currículum vigent (el decret o ordre corresponent) indicat en l’annex 6 de la resolució en el seu annex 6 i que es justifiqui expressament perquè es fa així i no seguint les noves orientacions. Pot ser bona idea reservar un apartat per explicar breument el que es fa a l’institut.

Respecte de les UD/AEA entre els quals s’extreuen 3 a l’atzar per realitzar la defensa de la UD/AEA, ens trobem en una situació semblant. La Resolució de convocatòria diu, en la seva base 7.4.1.1, Part B) diu

“…la persona aspirant ha de triar la unitat didàctica d'entre tres extretes a l'atzar per ella mateixa, de totes les incloses en la seva pròpia programació. (…) La programació de la persona aspirant ha de contenir un mínim de 6 unitats. (…)”

i a l’annex 6:

«(…) La programació referida als cicles formatius de formació professional , ha d'incloure un esquema de cada una de les activitats d'ensenyament-aprenentatge del mòdul professional seleccionat per fer la programació. En aquesta programació, a més, s'ha de presentar el desenvolupament de 6 AEA d'entre les programades en el mòdul professional que poden pertànyer a una o a diverses Unitats Formatives (UF) del mòdul professional.»

Tot i que és clar, per tant, que s’han de desenvolupar només 6 (com a mínim) però que es poden extreure 3 a sorteig d’entre totes, el Departament assegura verbalment que s’extrauran 3 a l’atzar d’entre les 6 desenvolupades només. Encara que vulguem creure al Departament recordem, de nou, que els tribunals han de seguir la resolució, no les instruccions de l’administració que la contradiuen. Per tant, recomanem als aspirants que deixin clar en l’índex quines són les AEA desenvolupades (mínim 6) però que vagin preparats per a la possibilitat de que el tribunal extregui 3 a l’atzar d’entre totes les del Mòdul Professional.

Principals novetats:

 • El Departament acata la sentència, ara ja ferma, del recurs que va guanyar Professors de Secundària (aspepc·sps) i no destinarà mestres a secundària, la qual cosa vulnerava la normativa reguladora de l’accés a cossos docents. Malauradament els mestres que estaven assignats des de la resolució de 2017 hauran de tornar als seus llocs d’origen o demanar comissió de serveis. Lamentem la situació creada als mestres afectats i esperem que el Departament tingui en compte la situació de perjudici que ha creat la seva maldestra forma de procedir a l’hora d’atendre les comissions demanades.
 • Professors de Secundària (aspepc·sps) denuncia un cop més l’opacitat i l’arbitrarietat de la resolució en general, de la qual en demanem la retirada igual que del Decret de Plantilles. Un dels molts punts de controvèrsia és el sistema d’entrevistes. Enguany el Departament fa un pas més enllà i també es podran proveir places als àmbits de secundària dels Centres de Formació d’Adults mitjançant aquest procediment. Si més no, la resolució recull l’obligatorietat d’adjuntar el currículum a la petició de l’entrevista, com Professors de Secundària havia demanat des de feia anys. Fins al curs passat era optatiu.
 • S'adjudicaran llocs de reforç de plantilla amb motiu de les mesures excepcionals que els centres han d'atendre, creats en el marc del programa de foment de l'ocupació. Aquests llocs no formen part de la plantilla estructural dels centres i només hi podrà accedir professorat interí, ja que no es financen a càrrec del pressupost de la Generalitat sinó amb fons provinents d’Europa. Està previst que siguin només per un curs.
 • Tot el personal interí que sigui adjudicat al Juliol tindrà contracte en vigor encara que estigui de baixa per incapacitat temporal, maternitat, etc
 • El professorat interí inscrit a la borsa en la darrera convocatòria que compleixi els requisits exigits (serveis prestats i docència principalment) podrà participar a les adjudicacions d’estiu, sempre i quan pugui acreditar estar en possessió del màster de docència com a molt tard a 1 de juliol de 2021.
 • La participació del professorat interí continua essent voluntària com l’any passat.
 • La part social demana, pensant en el professorat d’àrees demogràficament poc poblades i amb poca oferta de centres, que no estigui obligat a demanar el mínim de 30 peticions a jornada completa o de 10 a mitja.
 • El curs vinent i mentre no hi hagi la reglamentació prevista, el Departament continuarà nomenant Professors Tècnics d’FP com habitualment.
 • El Departament confirmarà el calendari previst properament.

El Departament respon alguns dels aclariments demanats en meses anteriors:

 • Formació on-line: No es regula el límit d’hores on-line a la setmana, totes consten encara que siguin simultànies i es poden realitzar sempre que la jornada ho faci possible. El límit de les 10 h. era per a les organitzacions que feien els cursos.
 • Les tutories dels reforços COVID es pagaran, segurament, al juny.
 • Hi haurà pròrroga pels qui se’ls acabi el compromís de màster al 2021.
 • La publicació de la resolució definitiva del concurs de trasllats de secundària està prevista per al dia 13 de maig.
 • Darrera modificació: 06/05/2021 18:59