Mesa sectorial de 6 d'octubre de 2017

A l'acta 11/2017 de 28 de juny, el Sindicat Professors de Secundària (ASPEPC·SPS) demana aclariment referent al punt “Torn obert de paraules” pel que fa a l'horari d'adults.

Tal com consta a l'acta, a ensenyament d'adults, els mestres tanquen horari fix a 27 hores, mentre que els professors ho fan a 28 hores. L'administració es va comprometre a enviar una instrucció per a esmenar el que va qualificar d'error.

El Sindicat Professors de Secundària pregunta si s'ha enviat la instrucció a què es va comprometre l'administració.

L'administració respon que no i que donaran una resposta a la propera Sectorial.

L'administració comenta el nombre d'opositors d'ingrés lliure amb serveis prestats que han superat el concurs oposició de 2016, analitzat segons l'experiència docent dels candidats seleccionats.

De les persones que han superat el concurs oposició, la franja d'experiència docent amb més seleccionats és la de 7,5 a 10 anys d'experiència docent, tant al cos de professors d'ensenyament secundari (36,89%) com al de professors tècnics d'FP (26,76%).

El total de docents seleccionats amb serveis prestats és de 245.

L'administració manifesta la voluntat de fer, durant els propers 5 anys, com a mínim, 2 convocatòries de cada cos docent i especialitat (??).

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) demana aclariments sobre el document “Relació entre plantilla i llocs opositables per cossos i especialitats (dades a 27.9.2017)” en el sentit de què cal entendre que inclou la columna “Dotació Plantilla”, si inclou totes les places de l'especialitat: places ordinàries, diversitat, plans estratègics, places perfilades … o únicament les ordinàries?

La resposta de l'administració és caòtica. Primer respon que només inclou les ordinàries, després que no ho sap i a continuació que inclou totes les places de la plantilla, ja que fins i tot les places perfilades tenen com a base una determinada especialitat docent.

Davant la poca claredat de la resposta Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) sol·licita una taula més completa, amb més dades, on la dotació de plantilla quedi subdividida en els diferents tipus de plaça docent que fan que aquesta sigui o no opositable. L'administració diu que no hi ha d'haver problema en facilitar aquestes dades.

El nombre de places a convocar aquest curs seran 2.000: 1.602 a secundària, 14 a E.O.I., 11 a professorat d'arts plàstiques i disseny i 373 a primària.

No hi ha canvis en els temaris vigents.

L'administració no concreta quan sortirà la convocatòria, però en tot cas assegura que serà durant el primer trimestre d'aquest curs.

El Sindicat Professors de Secundària exigeix que surti aquest mateix mes d'octubre o, com a molt tard, a començaments de novembre. L'administració no concreta l'inici de les proves; argumenta que és molt difícil compaginar les adjudicacions provisionals d'estiu amb els nomenaments dels opositors que superen el concurs oposició.

Demana a la part social que faci propostes en aquest aspecte.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) recorda que és l'administració la que ha provocat aquest problema complicant el sistema d'adjudicacions, actualment amb fases, subfases, intervenció de les direccions amb propostes, places perfilades amb selecció ad hoc, etc…

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) sempre ha estat en contra del decret de plantilles que ha provocat aquesta “complicació”. Si es tornés a les adjudicacions transparents, es podrien compatibilitzar fàcilment les adjudicacions d'estiu amb les dels opositors que superen el procés selectiu.

El Sindicat Professors de Secundària també recorda a l'administració que és inacceptable que es vulgui fer corresponsable a la part social de la solució que finalment s'adopti per donar resposta a un problema que ha creat la pròpia administració.

Hi haurà convocatòria d'adquisició de noves especialitats de totes aquelles especialitats que surten a oposició.

A la prova 1 de l'oposició el percentatge serà del 70% la part pràctica i 30% la part teòrica (desenvolupament per escrit d'un tema).

El Sindicat Professors de Secundària proposa que el percentatge sigui 65% - 35%, tal i com es va fer a les oposicions d'FP del passat curs. Com es pot veure, el temari de cada especialitat perd encara més pes gràcies a la complicitat de la resta de sindicats.

Pel que fa a les especialitats convocades i tenint en compte el criteri emprat per l'administració (un nombre mínim de places opositables de 10 i un percentatge respecte a la plantilla superior al 15%), Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) manifesta que cal afegir les especialitats de MÚSICA, TECNOLOGIA, DIBUIX ARTÍSTIC I COLOR I ALEMANY del cos de secundària, doncs compleixen els criteris fixats per l'administració.

L'administració, a requeriment dels sindicats, explica que respecte de la vaga del dia 3 d'octubre concorren 2 situacions:

  1. Convocatòria de vaga per part d'alguns sindicats.
  2. Tancament de país.

No tenen cap instrucció sobre si han de deduir havers o no. Com que és un tema de tota la funció pública, esperen instruccions.

S'obrirà la Borsa d'interins i substituts properament, a l'octubre o novembre.

Hi haurà una altra Sectorial, sense data concretada, per a tractar de la convocatòria d'oposicions.

  • Darrera modificació: 31/01/2018 12:41