Mesa sectorial de 8 de juliol de 2019

El Departament inicia la reunió exposant la seva nova proposta, concretament:

Distribució dels mòduls professionals i la seva durada

Els centres educatius determinaran la distribució curricular de cada títol per els dos cursos que el composen. L’hora de tutoria complementa l’horari lectiu de l’alumnat establert en el currículum.

Hores lectives adreçades a l’alumnat.

 • Al Primer curs.

Estarà composat per la tutoria, pels mòduls professionals relacionats amb la professió/ofici i els mòduls professionals transversals. Es pot plantejar la possibilitat d’organitzar de manera combinada dos o més mòduls professionals per treballar per reptes i amb codocència. Amb les hores disponibles, els diferents mòduls professionals relacionats amb la professió/ofici, es podran doblar al 100% si es treballa amb metodologies competencials per facilitar el seu desenvolupament i l’atenció personalitzada de l’alumnat. La càrrega lectiva de l’alumnat del primer curs serà de l’ordre de 900 hores.

 • Al Segon curs.

Estarà composat per la tutoria, els mòduls professionals relacionats amb la professió/ofici i pels mòduls professionals transversals. La càrrega lectiva d’aquests mòduls serà de l’ordre de 400 hores. A més dels mòduls professionals anteriors: -L’alumnat que opti per les pràctiques a l’empresa, també haurà de cursar el mòdul professional de Síntesi/Projecte (amb una càrrega lectiva per l’alumnat de l’ordre de 300 hores) i el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (amb una càrrega lectiva per l’alumnat de l’ordre de 400 hores). -L’alumnat que opti per la formació dual realitzarà una estada a l’empresa amb una càrrega lectiva per l’alumnat de l’ordre de 900 a 1000 hores. El seu contingut correspondrà als mòduls professionals de projecte/síntesi i el mòdul professional de FCT. Tant l’alumnat que faci l’FCT con el que faci l’FP dual tindran com a referencia el mateix pla d’activitats formatives que recollirà els resultats d’aprenentatge establerts en cada cas. L’organització específica dels mòduls professionals planificats en el segon curs han de permetre les estades formatives de mobilitat europea.

Hores lectives del professorat.

La distribució de les hores curriculars adjudicades en els mòduls professionals que cursarà l’alumnat no modificaran el nombre d’hores lectives assignades al professorat d’acord amb el càlcul que s’estableix en els títols dels actuals currículums. En els mòduls professionals relacionats amb la professió/ofici i els mòduls professionals transversals s’atorgaran el mínim d’hores adjudicades al professorat. El centre podrà decidir si les incrementa per alguna causa determinada. En el mòdul professional de Formació en Centres de Treball i en l’estada de Formació Dual a l’empresa s’atorgaran un nombre d’hores per a cada “x” alumnes destinades a fer el seguiment de la formació a les empreses. En el mòdul professional de síntesi/projecte s’atorgaran la resta d’hores lectives de professorat d’acord amb el càlcul establert a l’actual organització curricular. Per tant, aquest mòdul professional tindrà adjudicades, a l’Ordre que estableix el currículum, un nombre d’hores determinat per a cada cicle formatiu a efectes del càlcul de plantilles. Les hores lectives de professorat adjudicades al mòdul professional de projecte/síntesi, a efectes de càlcul de les plantilles, podran estar destinades a diferents àmbits i conceptes:

 • De manera prioritària, a la direcció dels projectes individuals o en petit grup de l’alumnat.
 • Pel desdoblament de grups en els mòduls professionals que requereixin treballar amb metodologies competencials.
 • Per incrementar la dedicació de l’acció tutorial i l’orientació professional en el grup classe o a l’atenció individual o en petit grup.
 • Per impartir formació complementària de l’àmbit instrumental que doni suport a l’aprenentatge de l’alumnat de manera permanent o transitòria al llarg del curs.
 • Per l’acompanyament i seguiment de l’alumnat a l’estada a l’empresa en formació dual.
 • Per complementar les hores de seguiment de la FCT.
 • Per altres necessitats que el centre determini.

Des del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) exposem la nostra posició general al respecte, en essència "La reforma de l'FP sota premisses no contrastades", que concretem amb el lliurament del Document "MT FP 8/7/19 Consideracions proposta estructura currículum Departament Professors de Secundària (aspepc·sps)" que consta de les propostes concretes següents:

 • L’increment d’hores de FCT fins a unes 400 hores per cada títol, implica la disminució d’hores de formació en aquells mòduls on els alumnes aprenen la professió. Atès que els Reials Decrets que estableixen els continguts mínims de cada CF estableixen un mínim de 220 hores de FCT, amb caràcter general, i entenent que les pràctiques són necessàries proposem que els nous títols tinguin una FCT de no més de 264 hores i s’incrementin, en conseqüència, les hores a disposició dels mòduls relacionats amb la professió/ofici.

 • L’increment d’hores del Mòdul de Síntesi/Projecte fins a les 300 hores que proposa el departament, des de les 33h, 66h o 99h actuals i el consegüent buidat d’hores i continguts dels mòduls relacionats amb la professió/ofici és un despropòsit que va en detriment de la formació dels alumnes, del seu futur desenvolupament professional i de la qualitat dels professionals de la nostra societat. Proposem que el mòdul de Síntesi/Projecte no incrementi el nombre d’hores en cap títol i que s’estudii la conveniència de reduir-les.

 • No podem acceptar que el mòdul de Síntesi/Projecte faci la funció de “recuperació de les competències i coneixements no adquirits en els mòduls professionals específics cursats anteriorment” ja que implica, de facto, la degradació de la resta de mòduls professionals del títol.

 • No podem acceptar la participació del tutors de l’empresa en els projectes del centre sense demanar-los uns requisits de titulació equivalents als del professorat del centre.

 • No podem acceptar que les hores lectives de professorat adjudicades al mòdul professional de projecte/síntesi, a efectes de càlcul de les plantilles, puguin estar destinades a “altres necessitats que el centre determini” ja que implica una disminució de la dotació de professorat a l’FP.

 • Demanem un reconeixement adequat, en complement i en reducció horària, per al tutor de Formació en Centres de Treball.

El Departament pren nota i ens emplaça a iniciar un calendari de negociació a partir del setembre.

 • Darrera modificació: 26/09/2019 13:01