Mesa sectorial de 9 de febrer de 2023

PRÈVIA

La part sindical demana de manera unitària que es convoqui una mesa per parlar de les reivindicacions laborals. El Departament manté una posició inamovible al respecte, tot i que haurà de convocar tal com estableix el reglament de la mesa.

Avaluació de les mesures adoptades pel Departament d’Educació en relació a les tardes de setembre als centres educatius

El Departament explica que les tardes de setembre a infantil i primària han funcionat bastant bé i que l’avançament de curs és intocable. L’informe és, malgrat les dades, poc o gens objectiu.

Professors de Secundària (aspepc.sps) expressa la seva incredulitat sobre la pretesa millora de la qualitat educativa que s’obté amb 4 dies més de classe i amb les tardes. Així mateix, assenyala:

Resta pendent per una propera mesa.

En un termini d’entre 10 dies i un mes es publicarà la convocatòria del concurs de mèrits per ocupar en comissió de serveis les següents places del cos de professors d’ensenyament secundari o catedràtics d’ensenyament secundari:

2 CN Biologia i geologia

2 FQ Física i química

3 GE Geografia i història

2 MA Matemàtiques

1 PSI Orientació educativa

3 501 Administració d’empreses

2 505 Formació i orientació laboral

6 508 Intervenció sociocomunitària

2 519 Processos i mitjans de comunicació

3 622 Processos de gestió administrativa

Els requisits de participació són els establerts a l’art. 25 del Decret 57/2020, de 19 de maig, de l’Institut Obert de Catalunya i el procediment és el mateix que la resolució de l’anterior concurs de mèrits

Requisits de participació (si estan al registre informàtic no cal acreditar-los):

a) Pertànyer al cos docent del lloc de treball convocat. b) Acreditar 5 anys d'exercici de la docència presencial en ensenyaments no universitaris del sistema educatiu. c) Acreditar 3 anys d'exercici de la docència presencial en el cos docent i en l'especialitat corresponent al lloc convocat. d) Tenir reconegut el perfil professional de competència digital docent. e) Presentar un projecte de desenvolupament dels continguts del lloc al qual s'opta, vinculat al projecte educatiu del centre, segons el que s'estableix a l’annex 4 d'aquesta Resolució. Presentació de sol·licituds:

La sol·licitud s'ha de formalitzar a través de la pàgina web https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/concursos/ on les persones aspirants tenen a la seva disposició la sol·licitud que han de formalitzar mitjançant procediment telemàtic.

Caldrà adjuntar a la sol·licitud un projecte de desenvolupament dels continguts del lloc al qual s'opta, seguint les indicacions de la convocatòria.

Professors de Secundària (aspepc.sps) torna a reclamar que aquestes places es convoquin de manera ordinària per concurs de trasllats i, que en tot cas, el procediment de selecció sigui objectiu i sense entrevista.

Tampoc queda clar quin és el criteri per treure tan poques places, quan manquen molts professors. Segons el Departament està previst la convocatòria de totes en 4 anys i que encara quedaran 2 convocatòries més els propers anys.

El Departament es compromet a donar resposta a tots els dubtes sobre oposicions que queden pendents.

  • Darrera modificació: 10/02/2023 13:22