Mesa sectorial de 9 de maig de 2017

 • Ordre ENS/xx/2017, de x de xx, pel qual s’estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius no universitari de Catalunya (pendent darrera sessió).
 • Execució de la sentència sobre el reingrés a la borsa de treball d’un interí amb avaluació negativa després del període de prova (pendent darrera sessió).
 • Nivell C1-C2 d’anglès, segons titulació universitària, ex. especialitat de Sociologia (pendent darrera sessió).
 • Resolució de xx de xxxx de 2017, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors d’escoles per al curs 2017-2018 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
 • Resolució de xx de xxxx de 2017, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2017-2018 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
 • Resolució de xx de maig de modificació de la resolució de 13 de juliol de 2016 que estableix els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017.
 • Informació sobre la sol·licitud de jubilació voluntària.
 • Torn obert de paraules.

En la resolució d'adjudicacions provisionals es mantindrà l'obligació de demanar 30 centres si es demana dedicació sencera i 10 si es demana mitja perquè, segons se'ns diu, no es pot modificar ara l'aplicatiu i s'adjudiquen primer les jornades senceres. Queda sense resoldre el problema del professorat proposat a ½ jornada perquè si es demana jornada sencera aquesta petició passa per davant de la proposta.

El Departament també comunica que desapareix del redactat el fet de que no tinguin efectes administratius els nomenaments de juliol si s'està en situació de llicència de maternitat, baixa per incapacitat o accident laboral fins l'alta efectiva, perquè resti pendent d'estudi si es pot reconèixer l'antiguitat. Continua, per tant, el canvi respecte als efectes econòmics. El Departament diu que tot deriva del canvi de mètode liquidació a la Seguretat Social, que els obligarà a donar de baixa el contracte en el cas de què es tracti de jornades diferents o no es tingui nomenament fins al 31 d'agost del 17. Per aquest any, s'intentarà mantenir els efectes econòmics en cas de què no es canvii de número patronal (mateix SSTT), es mantingui la mateixa jornada i es tingui nomenament a 31 d'agost del 17.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) no està d'acord amb aquest canvi independentment de les raons amb les quals es pugui justificar atès es podria solucionar fàcilment reconeixent l'estabilitat del personal interí.

No hi ha pràcticament canvis respecte a l'any anterior. Desapareix l'article 2 que feia referència als horaris del professorat però s'incorporarà a les instruccions d'inici de curs.

Tot i ser una petició d'UGT, aquesta demanda ja ha estat feta reiteradament per la resta de forces sindicals.

El Departament ens diu que s'introduiran canvis en el període de prova del substitut novell. Per primera vegada el Departament reconeix, davant de l'enumeració de casos especialment sagnants, que en aquesta mena d'avaluacions, fetes en un sol centre i amb l'habitual acord gairebé sempre unànime de direccions, inspecció i direcció dels SSTT es produeixen situacions injustes i d'indefensió. El Departament afirma que es modificarà el procediment de manera tal que els expedients contradictoris no esgotaran la via administrativa en els SSTT, sinó que es podrà elevar recurs d'alçada a la direcció general, als efectes de poder controlar els procediments i unificar-ne els procediments. D'altra banda, la part social també demana que el substitut tingui una tutoria efectiva, sigui adequadament informat del que se li demanarà des del principi i que disminueixi el pes que tenen les programacions en aquesta mena d'avaluacions inicials, demandes amb les quals, en principi, el Departament es mostra d'acord.

Igual que en el punt anterior, els sindicats han demanat de manera reiterada que s'estudiés la coherència en els requisits per a l'accés a impartir llengua estrangera (especialment anglès). Als titulats en humanitats se'ls requereix el nivell C1 i als titulats en socials el C2 i després hi ha algunes que s'han estudiat de manera específica.

El Departament informa que es vol exigir més formació en didàctica de la llengua (màster) i que com ara els itineraris universitaris són molt individualitzats, s'estudia també, cas per cas, les peticions que arriben demanant el reconeixement de la seva capacitació per donar l'anglès, tenint en compte el límit de 20-30 crèdits que s'han de tenir vinculats a l'ensenyament de les llengües.

La Resolució presenta les novetats derivades del nou càlcul de nombre de professors fet a partir de la reducció d'un hora lectiva (de 20 a 19). Hi ha també increments d'hores dedicades a les diferents coordinacions. Les ja clàssiques reivindicacions de millora en els dotacions per a USEES i Aules d'acollida (incloent el nombre d'alumnes necessaris per a augmentar-ne les dotacions) i la demanda de que es fixin uns criteris objectius mínims basats en l'especialitat docent a l'hora de la distribució de les diverses reduccions horàries seran, un curs més, desateses sense cap raó convincent. Pel que fa a l'increment de dotacions la resposta és que no s'han tancat aules d'acollida i pel que fa a les reduccions horàries, el Departament apel·la a l'autonomia d'organització dels centre i al bon criteri de les direccions.

El Departament respon a les diferents demandes de la part social amb l'argument de que amb aquesta Ordre no només es torna a la situació del curs 2011-2012 sinó que es milloren les dotacions de plantilla, afirmació que obvia de manera flagrant dos petits detalls sense importància per al Departament: en aquell curs el professorat tenia una dedicació de 18 hores lectives i 24 de permanència fixa al centre i el nombre d'alumnes per aula era molt més baix.

Aquesta modificació regula els requisits que han de complir els candidats amb serveis prestats aquest curs per obtenir un nomenament el mes de juliol.

 1. Les persones sense nomenament els propers mesos del juliol i agost i que hagin prestat serveis durant almenys sis mesos aquest curs, rebran un nomenament el mes de juliol, sempre que hagin treballat durant els mesos d'abril, maig o juny.
 2. No tindran nomenament el mes de juliol les persones que estiguin en situació de maternitat, paternitat, adopció, acolliment o incapacitat temporal
 3. La dedicació del nomenament serà la que correspongui al major número de dies dels nomenaments anteriors.
 4. El nomenament comporta l'obligació de participar durant el mes de juliol en activitats de formació que formen part del Pla de Formació Permanent del Departament o en les reconegudes pel propi Departament. Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores i s'han d'acreditar 30 hores de formació.
 5. La formació s'acredita amb la presentació del full d'inscripció als Serveis Territorials abans del 30 de juny.
 6. Posteriorment, abans del 30 de setembre, s'ha de presentar als Serveis Territorials el document acreditatiu de la realització de la formació (si no s'acredita la formació, s'hauran de retornar els havers percebuts)
 7. Les persones que han participat en el procés selectiu per a cossos docents de Catalunya, no han d'acreditar res, els que han participat en processos selectius d'altres Comunitats han d'acreditar abans del 30 de juny aquesta participació.

El Sindicat Professors de Secundària manifesta la seva disconformitat amb el fet que els treballadors en situació de permís per infantament o baixa per malaltia, restin exclosos del dret a obtenir un nomenament el mes de juliol. Preguntem quina és la posició del Departament amb els treballadors que acaben el permís o la llicència abans que finalitzi el mes de juliol. La resposta és que es comprometen a atorgar un nomenament des de la data de finalització del permís o llicència fins el 31 de juliol prèvia sol·licitud al registre del Serveis Territorials. La part sindical demana que aquesta possibilitat quedi redactada en la resolució.

Tampoc entenem que els treballadors que tenen un nomenament vigent a jornada reduïda fins el 31 d'agost, però que finalitzen un altre amb la mateixa dedicació o inferior el 30 de juny, no tinguin dret a ser nomenats el mes de juliol. En un principi, el Departament argumentava motius tècnics dient que no es pot atorgar un nomenament mentre hi ha un altre vigent. Aquest fet queda desmentit si tenim en compte que durant el curs, molts professors reben un nomenament a jornada reduïda quan ja en posseeixen un. Al final, el Departament reconeix que no és un motiu tècnic la causa de la decisió sinó que considera que els treballadors que tenen un nomenament que finalitza el 31 d'agost ja estan «suficientment compensats», malgrat sigui a jornada reduïda.

El Departament informa que a partir d'ara els efectes de la jubilació voluntària es produiran o a final de mes o el dia de l'aniversari.

Fins ara es podia demanar la jubilació a primers de mes i cobrar tot el mes del Departament i el següent de la jubilació. Als qui ja han demanat la jubilació pel 1 o 2 de setembre se'ls trucarà individualment per si volen fer el mes sencer o acabar el 31 d'agost.

Aquesta resolució és una limitació afegida que no es correspon amb el que diu la normativa jeràrquicament superior sobre jubilacions. També s'informa que ara es pot prorrogar la jubilació forçosa però no de manera automàtica si no és per acabar el curs (31 d'agost) i que el Departament està treballant per treure una ordre específica per establir les especificitats del procediment a Ensenyament.

 • Darrera modificació: 11/05/2017 09:21