Reunió virtual de 5 i 9 de novembre de 2020

Atès que el Departament no ha retirat el document d’orientacions per elaborar els horaris del professorat de secundària signat per la subdirectora general de càrrecs directius i lideratge, els sindicats de la mesa han signat el següent comunicat:

El Departament d’Educació incita a l’incompliment de la llei de pressupostos en l’horari de 24h de permanència a secundària

Professors de Secundària (aspepc·sps) considera que el nou document de regulació del teletreball del professorat segueix sense concretar unes condicions laborals que depenen excessivament de de cada centre la qual cosa no s’assegura que no es produeixi una sobrecàrrega de treball.

No està d’acord en què en el punt 2 es continuï parlant del «pla de treball»: el professorat ja té com a guia la programació i resta de documents ordinaris dels centres, no cal incrementar la feina burocràtica.

En el punt 3 demana que sigui el docent i no el centre qui esculli l’eina més adient per exercir la docència digital, mentre no estiguin en actiu les necessàries eines corporatives del Departament.

En el cas de què les classes siguin telemàtiques el professorat ha de poder escollir el lloc de treball i no veure’s obligat a anar al centre: així, d’una banda es respectaria el principi preventiu de reduir al màxim la presencialitat al centre i , de l’altra, perquè els mitjans tècnics per dur a terme les classes on line habitualment es tenen a casa.

D'acord amb el que disposa l'art. 47 bis de l’EBEP, s’ha d’afegir que la prestació de servei mitjançant teletreball tindrà caràcter voluntari.

A l’apartat 3, s’ha d’explicitar que, d'acord amb el que disposa l'art. 47 bis de l’EBEP, l'Administració ha de proporcionar i mantenir els mitjans tecnològics necessaris per a la seva activitat a les persones que treballen en aquesta modalitat.

A l’apartat 5, s’ha d’afegir que el consentiment exprés del professorat, a més de l’enregistrament i la difusió d’imatges i so del professorat durant les activitats telemàtiques, sigui també per a les activitats presencials.

L'article 108.2.g) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, estableix que la jornada i l'horari de treball es determinaran per reglament en funció de la millor atenció als administrats, dels objectius assenyalats en els serveis i del bon funcionament d'aquests. D'aquesta disposició es desprèn que la forma de prestació dels serveis en règim del teletreball, atès que modifica el règim general de jornada i horari, s'ha de regular mitjançant disposició reglamentària, tal com s’ha fet amb el DECRET 77/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula la prestació de serveis en la modalitat de teletreball per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms, que no és aplicable al personal docent, per la qual cosa cal que en el cas dels docents es reguli tanbé mitjançant disposició reglamentària.

Professors de Secundària (aspepc·sps) ha demanat que en l’actual situació de pandèmia el Departament faciliti al màxim l’ensenyament telemàtic a secundària i que no denegui les sol·licituds que vagin en aquest sentit.

El Departament diu que s'amplia a 10 dies el preavís als opositors de la reanudació de la segona prova.

Entre la primera i segona convocatòria de la segona prova, pels que no han pogut assistir a la primera, hi haurà uns 14 o 15 dies de diferència en la realització. Les proves d’aquesta segona convocatòria estaran preparades ja durant la primera per assegurar que la dificultat sigui equivalent. El Departament ha presentat el document que ho regula durant la sessió de la mesa i, per tant, els sindicats no han pogut valorar la proposta.

No es convocarà la segona prova mentre hi hagi mesures afegides i complementàries de restricció per la COVID però el Departament té la intenció de convocar-la així que baixin les xifres d’infecció i sigui possible. Si el temps s'allargués i fos necessari ajornar la convocatòria fins una data determinada es parlaria a la mesa sectorial: El Departament es compromet a tenir actualitzada la informació a la web cada 15 dies.

El justificant mèdic per no poder assistir a la prova ha de ser explícit i tant la declaració responsable com la justificació s’han de presentar davant del tribunal o a la secretaria del centre seu del tribunal per una persona autoritzada per la persona aspirant, dins dels 5 dies hàbils següents a la realització de la prova.

Segons el Departament, solament resten per publicar les notes del tribunal 14 de biologia perquè hi ha una persona pendent de fer la primera prova però la seva alta és imminent.

Professors de Secundària (aspepc·sps) torna a traslladar al Departament la petició que ha rebut reiteradament d’un calendari clar o, si més no, un d’orientatiu per tal de què els opositors es puguin organitzar.

Sobre prevenció:

 • S’han establert els protocols de ventilació i se n’han publicat les orientacions. A la part sindical li preocupen les baixes temperatures. No està previst cap pressupost extraordinari per al previsible increment de la despesa energètica.
 • Es seguiran fent PCR només als contactes estrets. Les mesures respecte a la prevenció de la COVID han esdevingut cada cop més laxes; des del principi s’ha deixat els docents majoritàriament sense aquestes proves. Amb decisions més prudents, les xifres de contagi haguessin pogut ser més controlades.
 • S’ha establert una partida pressupostària expressa per fer front a l’increment de despesa derivada de la neteja dels instituts.
 • Està a punt de publicar-se un document de gestió de casos de la COVID per educació.

Sobre gestió i Borsa de Treball:

 • Hi ha substituts que no han cobrat al setembre ni a l’octubre. Segons el Departament s’ha obert la possibilitat de demanar bestreta i es garanteix que es cobrarà tot a la nòmina de desembre.
 • Les altes a la SS estan trigant a vegades un mes i es demana que es tingui en compte que és important que estiguin al dia.
 • Hi ha endarreriments en el cobrament de les tutories dels reforços covid. Segons el Departament el seu pagament està autoritzat però no ha donat temps a regularitzar-lo: S’ha preparat un nou aplicatiu perquè les direccions ho comuniquin i els SSTT paguin. Probablement fins febrer no es podrà pagar però es farà el més aviat possible.
 • Concurs de trasllats: En la pràctica no s’adjudica a ningú una plaça que no hagi demanat i continuarà sent així.
 • Cobrament juliol 2016: El Departament diu que s’ha resol informàticament però que s’ha d’acordar amb el SEPE. La majoria va cobrar l’atur i s’ha de regular. S’han fet escrits al SEPE i ara s’està pendent d’una reunió. S’haurà d’acordar que aquest temps entri en la cotització dels afectats en el seu informe de vida laboral. Segons el Departament pensen poder fer el pagament entre gener i febrer. Aquest mes també es podrà al·legar com a mèrit en les oposicions.
 • El tribunal 14 de biologia està a l’espera de què el dia 11 donin d’alta un aspirant per fer-li la prova i tot seguit es publicaran les notes
 • Manca professorat de català, castellà, matemàtiques i branques de l’FP industrial. S’està treballant per tenir un oferta amplia de màsters, també de tipus semipresencial, per tal queels qui ja treballen al Departament puguin complir més fàcilment amb el seu compromís d’obtenir-lo. En aquest sentit no s’exclourà de la borsa els interins que no hagin pogut obtenir el màster en la data indicada.
 • Abans de final d’any s’ha de publicar l’oferta pública d’ocupació. Properament hi haurà una mesa per a desglossar-ne les dades. La taxa de reposició serà d’uns 1900 professors.
 • S’admetrà fins al 31 de desembre l’acreditació de la formació per cobrar el nomenament de juliol. No cal presentar cap documentació si la formació consta a ATRI.
 • Curs per a professorat interí novell: El redactat de la nova normativa sembla indicar que solament quedaria exempt qui tingui 12 mesos d’experiència en la concertada els darrers 3 cursos. Segons el Departament no era aquesta la seva intenció i es revisarà.
 • Segons el Departament hi ha un pla pilot al ST de Maresme-Vallès Oriental i al Consorci per tenir persones a la borsa contractades per fer substitucions d’emergència. La part social demana que aquest pla sigui explicat més detingudament.
 • Darrera modificació: 11/11/2020 17:54