Reunió virtual de 10 de juny

Document de la gestió del personal docent

El director general Ignasi Garcia Plata exposa que no li agrada el retorn a les 24 h de permanència al centre recollit a la disposició addicional 31 de la LEC però diu que es complirà tot i que és possible, però, que a les instruccions sobre l’horari dels documents d'organització i gestió dels centres s'incloguin activitats de coordinació interna que no s’hauran de fer al centre sinó per via telemàtica.

Respecte a altres de les propostes sindicals per als documents d'organització i gestió dels centres:

Reducció hora lectiva: Aquest curs no.

Reducció hores lectives per a majors de 55 anys: Tampoc està prevista.

El vist i plau de la direcció per als permisos que no són de la seva potestat es canviarà per algun tipus de tràmit de comunicació i es seguirà treballant perquè es gestioni tot al portal ATRI.

Assumptes particulars retribuïts, regulats a l’article 48 k de l’ EBEP: No es recull.

Vacances substituts: s’haurien de gaudir i no liquidar però el departament no ho canvia.

Assistència als centres la primera setmana de juliol: continuarà sent excepcional i no desapareix del redactat.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps), s'afegeix a les anteriors reivindicacions compartides amb els altres sindicats, i ha expressat que les 24 hores de permanència s’haurien de complir sense paranys. El professorat està molt exigit i hi ha moltes tasques que s’han de simplificar: no calen tantes comissions, ni tantes guàrdies, ni tants documents que no mira ningú com memòries de departament, notes posades en mil llocs, tutories extenuants, treballs individualitzats impossibles, treballs de recerca que acaba fent el professorat, etc. Cal que l’energia del professorat estigui a l’aula amb els alumnes i no dedicada a protegir-se de la política educativa i del centre. No admetrà jornades híbrides abusives (el treball telemàtic és voluntari i els mitjans els ha d’aportar el Departament) i s’oposarà amb tots els mitjans que estiguin al seu abast si no es respecta el màxim de 24 h de permanència al centre. Si no s'admeten canvis en totes aquestes tasques, cal incrementar el nombre d'hores de reducció destinades a càrrecs de coordinació i regular-ne la distribució.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) també ha demanat que es respecti l’autonomia de centres respecte a la jornada intensiva als instituts-escola (quan es pregunta les famílies i alumnes prefereixen la jornada intensiva a la partida) i que s’hauria de recollir el dret a la jornada compactada del professorat.

Després de les intervencions sindicals el Departament afirma que quan tingui redactat el document sobre l’horari del professorat hi haurà una mesa per parlar-ne però no es compromet a res més.

Document sobre els òrgans de coordinació

Com sempre ha denunciat el Sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps), la distribució d’hores de coordinació és cada cop més arbitrària però el Departament diu que s’ha de respectar el Decret d’Autonomia de Centres i no es modificarà el redactat de les instruccions.

Document sobre adults

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) reclama que es reculli també el dret del professorat de secundària destinat a adults a les 24 h de permanència

Documents sobre prevenció de riscos laborals

Prèvia de la part sindical: Lamenta la situació en què s’ha reobert els centres menystenint als delegats de prevenció i als propis serveis.

Hores de coordinació de riscos laborals: S’han d’incrementar i concretar. El Departament es plantejarà que sigui així en els centres d’FP però no per aquest curs.

El Departament diu que no es pot reconèixer temps prestat si no s’ha treballat. Amb la situació actual en què s’han cobert les substitucions també aquest últim trimestre, el Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) hi està d’acord per no generar discriminacions entre les persones de la llista, però no sense denunciar que s'haurien d’haver efectuat molt més nomenaments durant aquest temps de confinament, recordant que va costar molta lluita i un mes i mig que n'hi haguessin.

El Departament explica que són molts més professors els que tenen dret a cobrar el juliol aquest curs que els anteriors, probablement pel nombre de professorat en excedència que no s'ha reincorporat i, per tant, no es planteja flexibilitzar els requisits per poder obtenir aquest nomenament. El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) no està d’acord: facilitar que el major nombre de persones pugui cobrar el juliol és una petició justa tenint en compte que aquestes persones estan a disposició completa del Departament. Ens afegim a la petició de que, excepcionalment, només es demanin 3 mesos treballats i que no s’exigeixi treballar un dia de l’últim trimestre.

També demanem que no sigui obligatori fer la formació pels que es presentin a oposicions. El Departament contesta que s’exigirà la participació efectiva i que es farà el nomenament de juliol però que després s’haurà de lliurar l’acreditació de que realment s’han presentat quan es facin les proves.

Es manté el criteri de que amb incapacitat temporal no es podrà tenir nomenament de juliol.

Segons el Departament, el curs vinent hi haurà moltes més substitucions de les habituals a causa de les mesures sobre les ràtios i pels casos de professorat vulnerable i per les baixes derivades de tenir més personal al sistema. El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) entén que l’increment de plantilla s'hauria de fe efectiu amb vacants i no substitucions. De moment la plantilla estructural és la mateixa i enlloc apareix el comput concret d’aquest increment promès als mitjans de comunicació.

Sobre la declaració responsable: Un 11% docents s’han declarat amb malalties vulnerables, apart dels més grans de 60 i les dones embarassades. Encara no hi ha dades definitives. La declaració és obligatòria però no hi haurà sancions si no s’omple i el que es farà és contactar amb les afectats.

Oposicions a inspecció: Tot publicat al web de l’aspirant i actualitzat. Comencen allà on s’havien quedat.

El límit per presentar el màster serà aproximadament el 10 de juliol, fins que s’extregui el fitxer però es posarà una data de referència a les pàgines web dels SSTT.

Demanem nombre de professorat de secundària amb plaça definitiva i provisional i quants d’aquests últims són interins.

Queden pendents algunes qüestions que es respondran en una propera mesa.

  • Darrera modificació: 10/06/2020 18:26