Reunió virtual de 10 de juliol de 2020

QÜESTIONS PRÈVIES

La part sindical exposa que davant l’increment de contagis s’ha de revisar el pla de reobertura del curs vinent, que partia de la suposició no demostrada de què els alumnes no contagien. El Departament ha de prendre mesures d’urgència i baixar ràtios per assegurar la distància, cal assegurar els EPIS del professorat i tenir un pla B i un increment de plantilla que sigui estructural. El sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) afegeix que està rebent moltes queixes de les direccions pel fet que se'ls estigui atribuint de manera exclusiva la responsabilitat de tota la gestió derivada de la pandèmia. No es pot acceptar que els seus superiors es rentin les mans d’aquesta manera.

El Departament respon que els nomenaments de reforç o desdoblament tenen un pressupost específic pel COVID que permet tenir més professorat per aquest motiu sense necessitat de que sigui plantilla estructural ni calgui seguir estrictament la normativa de les substitucions. A més hi haurà 200 reforços d’aula d’acollida que es gestionaran amb les dades definitives de matrícula. La part sindical no es queda tranquil·la perquè fins ara s’havien promès uns increments de plantilles i uns recursos que només han fet que baixar des de la proposta inicial i que no queden reflectits enlloc.

El Departament presenta un pla de digitalització amb un pressupost de 103 milions d’euros per a desenvolupar en un termini de 3 anys, tant en previsió d’altres confinaments com per si és necessari per fer algun tipus d’educació híbrida. La dotació per l’alumnat i el professorat començaria ja el curs vinent a partir dels alumnes de 3r de l’ESO i amb 72000 dispositius per al professorat. Les dotacions anirien a nom de cada centre.

La part sindical posa de manifest que el treball telemàtic és molt més que això i que el professorat encara no sap res de les seves condicions laborals per al proper curs. El Departament hauria de posar recursos reals per evitar un nou confinament i hauria de suspendre l’aplicació del decret de plantilles i d’autonomia de centres i donar instruccions clares per tothom. El teletreball ha suposat un gran increment de treball i cal tenir en compte la conciliació familiar i la privacitat del docent. Els abusos s’haurien de corregir mitjançant una regulació estricta.

El sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) recull la idea de constituir una mesa tècnica per tractar el tema del treball telemàtic (serà la setmana vinent). Posa de manifest que la idea arriba tard degut a la política erràtica del govern que ha anat variant les seves propostes fins a declarar una espècie de normalitat i “d’aquí no passa res” en la que finalment no es disminueixen les ràtios, ni es contempla la distància de seguretat, ni l’obligatorietat de l’ús de mascareta per part dels alumnes. Sembla que el Departament es prepara per un nou confinament, oblidant totes aquelles mesures que permetrien situacions intermèdies no tant dures com el confinament. Considerem que és primordial deixar sense efectes els decrets de plantilles, autonomia de centres i direccions perquè estan propiciant una situació de veritable “campi que pugui” que en molts casos ni tan sols respecta la legalitat i que pot portar conseqüències fins i tot en la titulació dels alumnes, com ara propostes de desaparició d’alguna especialitat obligatòria, claustres presencials que ja han comportat contagis o atribucions de feines per setmana santa o de manera ordinària pel juliol. Que el treball sigui telemàtic no pot suposar cap increment en el marc horari de les 19 hores lectives i 5 d’horari fix del professorat. Respecte al pla de digitalització demana més concrecions.

El sindicat Professors de Secundària també informa de que molts centres estan fent repartiments horaris de 28 hores o 24 més 4 hores de reunions telemàtiques i demana una comunicació clara per part del Departament per tal de recordar quin és el marc legal actual. El director general respon que la setmana vinent hi haurà instruccions que passaran per mesa i que no té cap intenció de saltar-se la legalitat. Avisem doncs les direccions que ho tinguin en compte per tal de què no hagin de repetir tots els horaris del curs vinent.

Pràcticament no hi ha novetats respecte a la resolució del curs anterior.

Es deixa clar que el personal interí i substitut també té dret a l’excedència voluntària.

S’afegeix al punt 1.4 com a causa d’interrupció del nomenament no assistir al lloc de treball durant quatre dies consecutius sense causa justificada, previ requeriment del centre o dels serveis territorials, o quan no sigui possible posar-se en contacte amb la persona afectada. La part sindical considera que no es concreten les conseqüències. El Departament diu que es necessari per aquells casos en que el docent afectat desapareix i no se’l pot trobar.

Respecte al nomenament de juliol es concreta que la data límit de justificació de realització de la formació requerida serà el 31 d’octubre. Aquesta data es justifica en virtut de la normativa de la seguretat social: després de tres mesos el retorn de quantitats ingressades indegudament és de difícil tramitació. També s’aclareix què s'entén per “participació efectiva en processos selectius” que permet no haver de fer la formació per rebre aquest nomenament i que s’ha de justificar també en 3 mesos. Perquè hi hagi participació efectiva s’ha d’anar el dia de la presentació i lliurar la programació demanada.

L’actualització i modificació de dades es manté cada 2 mesos i es suprimeix la possibilitat de què en alguna especialitat es pugui passar de secundària a primària perquè ja no es dona la necessitat per manca d’especialistes.

S’afegeix que en el cas de la difícil cobertura l’entrevista es pugui fer de manera telemàtica.

El Departament estudiarà la possibilitat de fer el tancament dels nomenaments de manera automàtica.

Respecte a les proves de capacitació, encara que no estigui explicitat normativament, el professorat té dret a reclamar en cas de desacord amb la valoració pèrò el Departament torna a negar-se a regular-ho de manera general.

Tampoc es concreta aquí (sí a la resolució d’adjudicacions provisionals) que, en cas de manteniment de la jornada, sstt, cos i especialitat la persona sí pot ser donada d’alta en el nomenament encara que estigui de baixa.

La part sindical ha demanat diferents canvis que ja sol·licitats anteriorment com ara prescindir de l’entrevista, acabar les substitucions a 31 d’agost, incrementar el nombre de dies de nomenaments, etc., però el departament ha tornat a denegar-los.

El sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) ha volgut remarcar, a més, que si el sistema es manté igual, els problemes entre col·lectius que hi ha hagut aquest curs respecte al valor del temps treballat i barem, es tornaran a repetir.

Es demana mesa per tractar els Documents de gestió i organització dels centres (les antigues “Instruccions d’inici de curs”). El Departament diu que passarà tot el que afecti a les condicions laborals del professorat

- Es pregunta per la situació del personal vulnerable. El Departament diu que solament de manera molt excepcional es gestionarà la baixa per impossibilitat de treballar amb seguretat per a la salut, tal i com està previst a la normativa. El sindicat Professorat de Secundària (aspepc·sps) va traslladar en el seu moment una queixa pel fet de que empreses subcontractades hagin demanat, a través del correu electrònic, informació mèdica al professorat en situació de vulnerabilitat. Les subcontractes són legals (que no obligatòries i convenients) però amb les dades tractades s’ha de ser molt curós. Les persones que es van declarar vulnerables hauran de rebre una valoració dels serveis de prevenció (de manera directa o a través d’aquestes empreses) si volen mantenir la seva condició de personal vulnerable. En cas de ser considerats especialment sensibles, s’estudiarà si és convenient dotació d’EPIs, si se’ls pot donar feina telemàtica o canviar la feina o si, en darrer terme, se’ls ha de tramitar la baixa esmentada anteriorment.

- Es pregunta per les mascaretes obligatòries pels alumnes i per les proves PCR. De moment el Departament no les contempla. Esperem que no arribin tard com sempre perquè, de moment, el Departament segueix sostenint que els joves tenen poca transmissibilitat del virus, tot i que la realitat s’està imposant de nou.

- Es torna a demanar que s’avisi les direccions de secundària perquè es respecti el marc de les 24 hores de permanència en l’elaboració dels horaris per no donar peu ni a la repetició dels mateixos ni a impugnacions posteriors.

- El Departament diu que manté les dates d’oposicions i respondrà les situacions derivades de la pandèmia a mesura que vagin sorgint.

- Queda sense resposta la pregunta sobre les dates concretes de la publicació de les destinacions provisionals. Es preveu que aquesta setmana es faci pública la resolució provisional i el 29 de juliol la definitiva.

- Es demana solució per a les propostes de no continuïtat de persones embarassades, delegats sindicals, etc i dades de les persones afectades. El Departament diu que farà intervenir la inspecció en aquests casos.

- Es demana que els continguts de l’IOC siguin oberts de manera permanent.

- No s’ha publicat encara el nou redactat de l’acord de la reducció de majors de 55 anys però ja està presentat per a l’aprovació del govern. Les 2 hores de reducció de l’horari complementari seran sense activitats extra i dintre de l’horari fix. Es pot demanar fins al 14 de setembre.

- Es demana l’ampliació del màxim d’hores setmanals de formació on line donada la situació excepcional en la que estem (ara està en 10 h).

- Es demana que es tingui en compte a conciliació familiar del membres dels tribunals d’oposicions. El sindicat Professors de Secundària ha demanat que es busquin substituts com s’havia fet anteriorment perquè no hagin de doblar la jornada.

- Es demana en quina mesura es permetrà l’ensenyament híbrid en la postobligatòria. El Departament ho veu com una mesura excepcional però cal concretar. La setmana vinent hi haurà mesa sobre l’ensenyament telemàtic i s’ha de tractar aquest aspecte.

- L’ordre de calendari es publicarà de manera imminent.

Queden sense respondre algunes qüestions però per l’hora no és possible repreguntar i queden pendents per la propera mesa prevista pel divendres vinent, dia 17

  • Darrera modificació: 13/07/2020 21:07