Mesa sectorial de 10 d'octubre de 2022

El Departament, en aplicació de la sentència del TS que obliga a tenir en compte l’antiguitat com a interins dels participants en el concurs de trasllats, explica que:

 • En l’antiguitat en el cos es valoraran també els serveis prestats com a interí però per un problema informàtic i de temps aquesta puntuació no sortirà a l’aplicatiu i s’haurà d’esperar a la resolució provisional per a comprovar si és correcta. Això serà als voltants de Febrer de 2023 i es podran fer les al·legacions que convinguin.
 • No es publicarà la llista de candidats i puntuació.

Professors de Secundària (aspepc·sps) demana que surti el màxim nombre de vacants possibles, que s’haurien de publicar abans de les sol·licituds, tal com s’havia demanat l’anterior Mesa Sectorial (poden sortir 27.000 places si tenim en compte el que han computat pel concurs de mèrits i els concursos oposicions previstos). Tornem a queixar-nos de que no surten places en Escoles d’adults, Serveis Educatius ni en l’IOC. Atès que es tracta d’una convocatòria estatal, només surten els llocs de treball ordinaris i com que aquests són específics s’ha d’esperar a un concurs autonòmic que l’administració no concreta quan es farà. També demanem que es publiqui l’esmentada llista de candidats i puntuació com s’ha fet en cada ocasió anterior.

Professors de Secundària (aspepc·sps) exposa la seva posició en la negociació de les condicions de treball de manera unitària amb la resta de la part social:

1.- Equiparació salarial de tot el professorat de Formació Professional amb caràcter retroactiu des del dia de l’aprovació pel parlament de Catalunya.

El Parlament de Catalunya va aprovar en sessió d’abril de 2019 l’equiparació salarial de tot el professorat d’FP atenent al fet que era un greuge comparatiu que durava més de 29 anys. En aquesta línia el Departament d’Educació va reconèixer el greuge i va manifestar la seva voluntat de fer efectiu el mandat del Parlament de Catalunya tan aviat hi hagués pressupost i que ja tenia quantificat el cost que implicaria.

1.1.- Establiment de manera progressiva un complement per als professors tècnics de formació professional adscrits al subgrup professional A2, amb l’equiparació de llurs salaris al dels professors d’ensenyament secundari, adscrits al subgrup professional A1, mentre no hi ha una equiparació per part del Govern de l’Estat.

1.2.- TOT el professorat del cos PTFP ha de gaudir de l’equiparació salarial.

2.- Integració del professorat del cos de Professorat Tècnic d’FP al Cos de Secundària

El Parlament de Catalunya va instar al Departament per tal que vetllés i demanés al govern estatal que tot el professorat PTFP pogués integrar-se al cos de secundària. Malauradament, actualment sembla que tan sols podran accedir els titulats universitaris. Es tractar d’un equiparació salarial i professional i de moment no en podrà gaudir tothom sinó una part encara no precisada del professorat. El dia 5 de setembre de 2022 es va publicar al BOE el RD 800/2022, de 4 d’octubre, pel qual es regula la integració del professorat del Cos, a extingir, de Professorat Tècnics d’FP en el cos de Professorat d’Ensenyament Secundari, i es modifiquen diversos reials decrets relatiu al professorat d’ensenyaments no universitaris, per la qual cosa el Departament ha de reglamentar el procediment d’integració propi a Catalunya.

3.- Augment de grups de formació professional i de cicles formatius als centre públics amb el corresponent augment de la plantilla de professorat d’FP.

La deriva de l’alumnat d’FP a empreses privades de tota mena, en especial als centres de formació online (els quals manquen de qualsevol tipus de control) està perjudicant seriosament l’FP general i en concret la pública.

 • Regulació normativa que impedeixi aquesta pràctica intolerable de títols a canvi de diners.
 • Augment suficient de places de formació professional en centre públics que permeti absorbir tota la demanda pública d’FP.
 • L’augment de places a l’FP comporta un augment de cicles formatius i tot això implica un augment necessari del professorat.
 • Concreció d’un mapa català de l’FP que permeti oferir una formació professional pública de qualitat coherent amb les necessitats del territori, les preferències de l’alumnat, la realitat econòmica de l’entorn del centre i sense menystenir altres factors.

4.- Oferta pública de l’FP treballada i consensuada amb els diferents agents socials, sindicats d’educació inclosos. L’oferta de cicles formatius afecta directament a la plantilla del professorat.

5.- Increment de dotació d’hores de dedicació a coordinacions i càrrecs.

 • Quantificar i assignar hores de dedicació a les diferents coordinacions en normativa.
 • La tutoria del professorat d’FP i de batxillerat han de tenir el mateix reconeixement econòmic que les tutories de primària i de l’ESO.

6.- Compliment dels desdoblaments dels mòduls formatius dels cicles formatius tal com es contempla normativament.

 • Establir els mecanismes necessaris de garantia perquè els centres de formació professional facin efectius els desdoblaments i evitar aquesta mala praxi estesa en la majoria dels centres d’FP.

7.- Reducció de les ràtios al cicles formatius.

 • Ràtios de 25 alumnes en els CFGS i de 20 alumnes als CFGM.
 • Les ràtios han de poder reduir-se atenent al tipus de cicles formatiu i de mòduls, així com a l’alumnat amb NEE i el tipus de necessitat que pateixen.

El Departament d'Educació respon:

 • S'està valorant el calendari d'integració del cos de PTFP al cos de PES, per fer-ho en el mateix termini que la resta de CCAA.
 • S’intentarà que sigui el més automàtic possible, sense haver de tornar a presentar la documentació ja incorporada a ATRI. Als professors que ho demanin en el termini que s'estableixi i compleixin els requisits se’ls reconeixerà amb efectes retroactius a de 19 de gener de 2021. L'aplicació romandrà oberta fins a 19 de gener de 2026 per aquells que reuneixin el requisit de titulació universitària fins a aquesta data i s'integraran al nou cos en el moment en que obtinguin dita titulació.

El Departament no contempla l'equiparació salarial amb efectes d'abril de 2019 aprovada en la moció del Parlament .

Professors de Secundària (aspepc·sps) demana diversos aclariments respecte de la integració del cos de PTFP al cos de PES com ara què si els jubilats recents cobraran la retroactivitat i pel que fa al professorat interí, quin criteri s’aplicarà amb els nomenaments en curs? El Departament diu que no pot donar resposta en aquest moment.

Com a resposta a la petició sindical de garantir la continuïtat de nomenaments als 2 anys d’haver treballat, el Departament diu que no podrà haver un pacte que vulneri els 3 anys màxim de duració de la plaça en interinitat i que s’estudiarà la situació quan hagin acabat els processos d’estabilització.

La part sindical avisa de manera unitària avisa de que hi haurà moltes persones que quedaran fora d’aquests processos d’estabilització i cal avançar-se per resoldre la seva situació, i que la solució no pot ser fer-les fora.

Professors de Secundària (aspepc·sps) exigeix que el Departament deixi de jugar amb els llocs de treball del professorat.

Professors de Secundària (aspepc·sps) demana conèixer els criteris de dotació de plantilles per complir amb l'acord de reversió de l'horari a les 18 hores lectives a secundària: Demanem que siguin transparents i que sigui una hora per docent sense escatimar dotacions. El Departament respon que s'han calculat tenint en compte totes les hores lectives a reduir i que els criteris per arrodonir a 0,5 o 1 dotació ha estat el següent:

 1. De 0 a 0,24, 0 dotacions.
 2. De 0,25 a 0,74, 0,5 dotacions.
 3. De 0,75 a 1, 1 dotació.

El Departament es compromet a portar properament les dades de participació en el Concurs de Mèrits per especialitats i a respondre les qüestions que han quedat pendents sobre aquest tema.

 • Darrera modificació: 11/10/2022 21:28