Mesa sectorial de 10 de novembre de 2017

La discussió del punt número 1 de l’ordre del dia comença amb 3/4 d’hora de retard per la sol·licitud de tractament d’un tema previ, sol·licitada pel sindicat majoritari.

Aquesta demanda prèvia consistia en proposar un retard en la publicació de la convocatòria d’oposicions i l’ajornament del procés selectiu, adduint les converses a Madrid en què s’ha començat a plantejar canvis en el sistema d’accés a la funció pública.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps), igual que la resta de sindicats assistents a la Mesa, ens oposem a qualsevol mena de retard en la convocatòria d’oposicions, tal com vam manifestar en les dues anteriors reunions en què es va tractar el tema de la convocatòria d’oposicions.

Malgrat la situació política, els representants del Departament anuncien que la convocatòria d’oposicions tira endavant i que la publicació és imminent.

La convocatòria, atès que la Consellera està cessada, estarà firmada o bé directament pel ministre o per delegació, pel director general de professorat i personal de centres.

La previsió és que el període de sol·licitud d’admissió a les proves del procés selectiu sigui de l’ 1 al 20 de desembre.

Les places convocades ho són al torn lliure (L), de reserva (R), accés a un cos de nivell superior (E), d’accés a un cos del mateix nivell (A).

Per a l’accés al cos d’Arts Plàstiques i Disseny no hi ha l’obligatorietat del Màster del professorat.

De l’ 1 al 20 de desembre, s’obrirà un termini per a presentar sol·licituds per a formar part com a Vocal voluntari dels tribunals d’oposicions.

L’inici de les proves del procés selectiu es preveu per a mitjans d’abril. La data exacta es farà pública en el moment que surti publicada la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos (cap a primers de març).

Com a novetats respecte d’anteriors convocatòries es ressalta:

  • La programació s'entregarà el dia de l'acte de presentació. També ho faran així els opositors que participin per l’accés a un cos del mateix nivell (A) que accedeixin al nou cos per la mateixa especialitat que en cos d'origen.
  • S'explicita que per a les especialitats en idioma estranger les proves es faran en aquest idioma.
  • Hi haurà un període de 48 hores (era de 24 hores en les passades) per a presentar reclamacions a les puntuacions davant dels tribunals.
  • Els mèrits dels opositors que ja figurin a la base de dades del Departament no caldrà justificar-los de nou.
  • En els cursos on line, es reconeixeran un màxim de 10 hores setmanals.
  • Es donaran instruccions detallades de com actuar als tribunals per a evitar arbitrarietats i actuacions contradictòries.
  • No hi haurà canvis als temaris vigents.
  • Es pot substituir la presentació d'alguns documents, com la fotocòpia compulsada del DNI, per l'autorització al Departament d'Ensenyament per a que pugui consultar-ho telemàticament.

En els propers dies es faran arribar als sindicats els annexos amb les concrecions per a la realització de les proves de la part pràctica de les diferents especialitats, així com les especificacions per a l’elaboració i presentació de la programació i de la unitat didàctica.

Es pregunta a l'administració si els funcionaris de carrera que accedeixin a un nou cos docent i que estan en règim de classes passives mantindran aquest règim o passaran a la Seguretat Social. La resposta de l'Administració queda pendent de consulta al departament corresponent 1)

De l'11 de desembre de 2017 al 17 de gener de 2018 serà el termini de presentació de sol·licituds per a cobrir 336 càrrecs de director que queden vacants, 253 Escoles, 59 instituts, 18 CFA, 4 Instituts-Escola, 1 Escola d’art, 1 ZER.

No hi han modificacions importants respecte de les tres darreres convocatòries. Del redactat, cal destacar que s'inclou la referència al sistema inclusiu, dintre de l'apartat «Contingut del projecte de direcció» La selecció finalitzarà a meitat del mes d'abril; la formació posterior ha d'haver acabat abans del mes de juny.

Les comissions de selecció estan formades per 9 representants, dels quals, 5 són a proposta de l’administració i 4 a proposta del professorat. L’administració planteja que siguin 5 membres els que formin part de la comissió, en aquells centres que, per nombre de professorat, sigui inviable que en siguin 9. Proposa 3 de l’administració i 2 del professorat.

Els representants sindicats diem que la proporció és la mateixa amb 9 que amb 5 representants i que el problema ve que és l’administració qui tria el director o la directora i no el professorat.

A la pregunta que va formular el Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps), a l’anterior Sectorial, referent a l’horari del professorat de secundària en els centres d’adults, la resposta de l’administració és que no es tracta de cap error ni de cap arbitrarietat. Han aplicat, diuen, la normativa vigent sobre horaris del professorat, així els professors als CFA tanquen l’horari fix a 28 hores, mentre que els mestres ho fan a 27 hores.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps), igual com ja va fer a l’anterior Sectorial, pregunta si es té previst oferir el curs de directors a través de l’Escola d’Administració Pública. L’administració respondrà en una propera reunió.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) torna a demanar la taula amb els docents que estan ocupant una plaça perfilada, de cara a saber el nombre total de places «opositables». L'Administració respon que el punt clau és que les places perfilades vénen associades a una especialitat docent i que per això són opositables. Malgrat que en anteriors ocasions va mostrar predisposició en fer arribar aquesta taula continuem sense tenir-la.

Abans del proper dia 10 de febrer, els directors/es dels centres hauran de certificar que el professorat hagi recuperat les hores de l'aturada de país del passat dia 3 d'octubre.

S'ha de fixar normativament la consideració del dia 21 de desembre: no hi haurà classe, però s'ha d'especificar si serà inhàbil o no.


1)
El Reial decret llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació d’ocupació, estableix al seu article 20 (Inclusió en el règim general de la Seguretat Social dels funcionaris públics i d’altre personal de nou ingrés a partir de l’1 de gener de 2011).2 que «El personal inclòs en l’àmbit personal de cobertura del règim de classes passives a 31 de desembre de 2010 que, amb posterioritat a l’esmentada data, i sense solució de continuïtat, ingressi, sigui quin sigui el sistema d’accés, o reingressi, en un altre cos que hagi motivat, en la data esmentada, el seu enquadrament en el règim de classes passives, continua inclòs en el règim esmentat»
  • Darrera modificació: 14/11/2017 14:20