Mesa sectorial d'11 de maig de 2023

Les classes començaran a l’ESO i al grau de FP bàsic el quart dia laborable de setembre (enguany el 6) i pels ensenyaments post obligatoris el primer dia laborable després de l’11 de setembre. Professors de Secundària (aspepc·sps) expressa la seva oposició a l’inici avançat del curs i torna a demanar que es respecti el dret dels instituts escola a tenir la jornada intensiva, perquè és la preferència molt majoritària de pares, alumnes i professors quan se’ls consulta.

D’altra banda no està clar que a l’ESO es respecti les hores lectives màximes permeses per la LEC. El Departament diu que les 18 hores lectives de més a l’ESO es podrien compensar les darreres setmanes de juny. Professors de Secundària (aspepc·sps) considera més favorable per equilibrar els descansos afegir més dies de lliure disposició. El Departament segueix insistint en la seva preferència per la jornada partida.

La Secretària General informa sobre el pla d’adequació al canvi climàtic, a posar en marxa en els propers 5 anys als centres de la Generalitat. Professors de Secundària (aspepc·sps) considera que l’incompliment de la normativa de prevenció és fragrant i que s’està corrent un risc amb l’alumnat: el curs passat ja es van produir desmais per la calor. Els cops de calor són perillosos i, per tant, la jornada intensiva, no avançar el curs, suspendre les classes en cas de necessari, etc., són mesures imprescindibles.

El Departament vol canviar el còmput de les 15 h per indisposició i que cada dia utilitzat suposi que es resten 7 i 30 minuts. Professors de Secundària (aspepc.sps) recorda al Departament que aquestes hores ja van passar de 30 a 15 h i avisa de que aquesta mesura pot provocar més baixes i més dies d’absència.

S’afegeix el permís de flexibilitat horària recuperable per menstruació o climateri i canvia el tractament de les baixes per incapacitat temporal. Es recull l’obligació de comunicar a la direcció la mateixa, tan bon punt com se’n tingui coneixement i presentar la documentació en un termini màxim de 3 dies (també les còpies dels justificants de continuació). El dia d’alta està inclòs en la baixa i aquesta s’ha de presentar el mateix dia de reincorporació i per evitar que vingui també el substitut cal fer la comunicació així que es tingui coneixement de la mateixa.

Mes de juliol

El Departament explica que aquest curs i el següent es tornarà al redactat que hi havia abans de la pandèmia respecte a la presència dels docents al juliol (solament caldrà anar els primers dies si hi ha necessitats excepcionals).

Professors de Secundària (aspepc·sps) segueix mantenint que el juliol s’ha de considerar mes de descans retribuit com a la concertada i més tenint en compte les altes temperatures, la manca d’espais i la menor retribució del col·lectiu docent respecte a altres funcionaris del mateix nivell.

El Departament ha reiterat que segueix sobre la taula l’oferta de recuperació del primer sexenni amb reconeixement genèric del deute generat a partir de desembre, l’equiparació salarial dels docents de PTFP que no tenen titulació i la recuperació de la reducció de les dues hores lectives dels majors de 55 anys a partir del 2024.

Horari

Professors de Secundària (aspepc·sps) exposa que el document sobre el nostre horari no és prou clar, cada vegada hi ha incloses més feines en el mateix horari, la qual cosa podria contravenir allò establert en la disposició addicional 31.4 de la LEC segons la qual l’horari de permanència del professorat de secundària no pot superar les 24 hores.

18 h lectives: caldria especificar que són sessions de 60 minuts i que no se’n pot reduir la duració per ampliar el nombre de sessions perquè afecta la càrrega de treball establerta. Entenem que el redactat ha de permetre, per exemple, fer el temps de sessions de lectura però és un clar frau de llei si el temps restat a les sessions s’utilitza per incrementar-ne el nombre.

A secundària, com es fa primària, tots els aspectes de la tutoria haurien de ser considerats lectius, tant per l’increment constant de feina que comporta com per la importància de la tasca. El cas dels CFA és anàleg: la discriminació és fragrant i la tutoria no es recull ni tan sols en l’horari fix.

De moment el Departament decideix mantenir el redactat dels cursos anteriors, afegint com a feina dintre de l’horari complementari no fix, la formació d’equip de centre, que no sap respondre en què consisteix.

Assignació de matèries i grups al personal docent

Professors de Secundària (aspepc.sps) ha fet constar en acta el seu rebuig al redactat actual perquè considera que vulnera el decret d’especialitats. El Departament ha contestat que ho revisarà.

Aprofitem per recordar al Professorat que les concrecions curriculars del centre les ha d’aprovar el claustre i que, per tant, els canvis al respecte no es poden dur a terme sense tenir en compte la seva posició.

El Departament informa que s’estableix una nova coordinació obligatòria de coeducació, convivència i benestar de l’alumnat.

Professors de Secundària (aspepc.sps) demana al Departament que estableixi un nombre d’hores mínim concret pels càrrecs, per tal d’assegurar la seva distribució equitativa i que es reculli la necessitat d’acceptació del càrrec per part del docent. Són necessàries més hores de coordinació per les tasques establertes.

Per altra banda el Departament diu que estudiarà la possibilitat de no imposar un mínim de 10 docents per dotar les coordinacions dels centres d’adults.

El Departament respon a les següents qüestions plantejades per Professors de Secundària (aspepc.sps):

Concurs de mèrits

1.- Les persones seleccionades en el CM rebran un correu amb instruccions sobre el que han de fer quan es produeixi la publicació de la llista definitiva.

2.- Els recursos d’alçada no desplaçaran a persones ja seleccionades.

3.- Les renúncies s’estan gestionant ara però el gruix es produirà a partir del 8 juny, marcat pel calendari del Concurs a les altres CCAA. Recordem que hi ha 1800 seleccionats que no tenen empadronament a Catalunya, per tant pot haver-ne moltes.

4.- El Departament està treballant per tal de poder fer una presa de possessió formal i que les persones puguin continuar amb l’excedència, baixa, o situació anàlogat.

5.- S’han traslladat al Departament els problemes tècnics que dóna l’aplicatiu de les renúncies.

Adjudicacions de destinacions provisionals i FP

1.- El Departament assegura que les persones del cos PTFP podràn tenir proposta de continuitat en el cos de PS, atesa la imminent integració.

2.- La resolució de la integració del cos PTFP al cos de secundària passarà previsiblement per MS el 31 de maig.

3.- El Departament no accepta canviar el càlcul de la plantilla d’FP de 33 a 35 setmanes. Hem de dir que això dificulta l’elaboració dels horaris però no pot perjudicar al professorat que no ha de fer més de 18 h. lectives a la setmana.

Borsa de treball

1.- El Departament diu que properament eliminarà de l’aplicatiu de les adjudicacions provisionals l’àrea territorial que ja no serveix i indueix a confusió.

2.- Es trasllada al Departament la dificultat de les persones amb nomenament vigent que no poden demanar la no disponibilitat. Cal que les persones afectades es posin en contacte amb el ST però no aclareix si es millorarà el sistema.

3.- El Departament diu que de moment no aplicarà com a petició mínima la comarca i que passarà per mesa possibles solucions. Demana temps per poder trobar mesures que permetin tenir persones de la borsa a tots els municipis i no perjudiqui els casos justificats en què s’hagi de permetre la renúncia. Professors de Secundària (aspepc·sps) considera que cal derogar el Decret de Plantilles per assegurar que quan el substitut entra en la roda de nomenaments sàpiga que li val la pena fer un sacrifici temporal quant a trasllats perquè té assegurada una continuïtat en la carrera professional i valorar si els ST poden flexibilitzar les seves fronteres quant a gestió de nomenaments perquè persones que estan en territori limítrofe puguin demanar municipis del voltant encara que depenguin d’altra demarcació. Totes les mesures d’apropament del nomenament al lloc de residència del substitut són mesures ecològiques i de prevenció dels accidents in itinere importants.

Perfil d'AICLE

El Departament diu que no flexibilitzarà els criteris per l’obtenció d’aquest perfil perquè les persones afectades per la seva pèrdua van ser avisades individualment i van rebre la informació per completar la formació demanada.

  • Darrera modificació: 19/05/2023 10:58