Mesa sectorial de 12 de desembre de 2022

S’han produït incidències amb els nomenaments del dia 12. S’ha hagut de tancar momentàniament l’aplicatiu als 3’ perquè l’algoritme no ha tingut en compte els docents que finalitzen nomenament abans del 31 de desembre 2022. Tots els afectats que ja haguessin rebut nomenament seran avisats pel Departament.

Es reservaran excepcionalment les vacants als docents que se’ls en hagi adjudicat per estar disponibles i estiguin amb incapacitat temporal o baixa per maternitat a data 01/01/2023.

El 14 de març es celebraran les eleccions sindicals. L’horari de votació serà de 10.30 a 18.30 h.

Professors de Secundària (aspepc·sps) crida al professorat perquè mantingui la veu específica de secundària que representa aquest sindicat: només participant i recolzant el sindicat podrem assegurar la representació necessària per estar present a la mesa sectorial d’educació.

El professorat que sigui membre d’una mesa o interventor de candidatura ha de comunicar-ho a direcció i ha de tenir els permisos necessaris per anar a les reunions que celebri la mesa i tindrà dret a les dietes previstes per desplaçament.

Qui tingui nomenament de mitja jornada i li toqui ser a mesa tindrà nomenament de jornada sencera per exercir els deures electorals.

El dia de la votació es té el permís durant el temps necessari per anar a votar. Els interventors tenen permís durant tota la jornada de votació i les 5 primeres hores del dia posterior.

No hi ha pràcticament canvis respecte a les resolucions anteriors.

Com a novetats, s’aclareix que en cas de superar-se l’extensió del projecte de direcció presentat, no es tindrà en compte la part que excedeixi i que no podrà participar en la comissió de selecció qui formi part durant el curs actual de l’equip directiu del candidat. També es recull específicament que la inspecció ha de notificar el resultat provisional a la persona interessada, que aquesta pot fer reclamació en els 3 dies hàbils següents i que inspecció haurà de resoldre motivadament.

Professors de Secundària (aspepc·sps) reitera que el sistema actual de selecció de les direccions és arbitrari i subjectiu, que perjudica el clima laboral dels centres i dificulta la participació en els claustres, i que ha rebut queixes sobre determinades adjudicacions: pràcticament mai s’adjudica la direcció a candidats als quals la direcció sortint i la inspecció no han donat prèviament el vistiplau, tot i tenir la formació requerida.

Per altra banda, no hem rebut resposta del Departament a la pregunta de quins eren els criteris per aprovar els cursos de direcció que ofereix el Departament. Hi ha una més que possible discriminació d’aquells professors que són de secundària i sembla que, fins i tot, alguna vegada s’ha fet algun exercici en què s’afirmaven coses com que «els professors de secundària tenen boca però estan cecs, i en canvi, els mestres tenen ulls per veure amb perspectiva però el sistema els tapa la boca». Una gran part del professorat que ho sol·licita continua sense poder accedir al curs de direcció per manca de places, cal incrementar-les sense excusa i fer menys opac l’accés. Ha sol·licitat, també, que es doni la formació separada per cossos.

El Departament ha informat que enguany es fan 16 cursos de formació per a direcció, amb 25 places cadascun, 2 amb torn de matí i que s’ha baixat l’antiguitat requerida com a funcionari en pràctiques a 3 anys. Per accedir a la matrícula es demana carta motivada, compromís per ser director si es requereix i una entrevista.

Es convoquen per aquest procediment 14.238 places, que es veuran incrementades amb les que restin desertes del concurs de mèrits extraordinari.

La distribució per cossos és:

  • 8697 Professors d’ensenyament secundari
  • 66 Professors d’EOI
  • 55 Professors d’arts plàstiques i disseny
  • 7 Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
  • 5413 Mestres

Al 5% de reserva de les places per discapacitat, s’afegeix el 5% de reserva que haurien correspost al concurs de mèrits.

La distribució per places la podeu veure aquí:

La sol·licitud serà telemàtica, amb identificació digital, a través del web oposicionsdocents.gencat.cat. La taxa per l’accés als cossos de secundària per cada especialitat és de 69,95 € preu normal i 56 € preu reduït per famílies nombroses o monoparentals. No s’assegura que es pugui anar a les proves de les diferents especialitats on es participi, que poden coincidir en dates.

La reclamació a la llista provisional d’admesos serà de 10 dies hàbils.

Els tribunals seran de 5 membres i hi haurà possibilitat de participació voluntària.

Els criteris de correcció seran publicats al web com a mínim amb 3 setmanes d’antelació a la realització de les proves i tindran en compte els aspectes de coneixement de la matèria i els pedagògics.

La fase d’oposició consta d’una única prova estructurada en dues parts, que no tenen caràcter eliminatori, però per passar a la fase de concurs es requereix com a mínim un 5:

Part A (40%): Desenvolupament d’1 tema. Temps: 2 h. Les especialitats que tinguin entre 25 i 51 temes triaran entre 4 temes, les de més entre 5.

Aplicació per al càlcul de probabilitats: https://secundaria.info/probabilitat.php.

Part B (60%): Unitat Didàctica (UD). Consisteix en la presentació i exposició oral d’1 UD (part B1). En les especialitats de formació professional del cos d’ensenyaments secundaris, a més, es realitzarà un exercici de caràcter pràctic (part B2). Si es fa prova pràctica, computarà un 30% cadascuna de les parts.

Davant la regulació una mica confusa de la part B, el Departament es compromet a portar una nova redacció d’aquest apartat i, per tant, pot haver canvis importants.

De moment el que s’ha presentat és que la UD o situació d’aprenentatge serà elegida per l’aspirant, dintre del currículum vigent a Catalunya i vinculada a l’especialitat a què opta. El tribunal proposarà tres situacions educatives específiques per contextualitzar aquesta situació d’aprenentatge o unitat didàctica que ja porti preparada l’aspirant. La prova durarà 4 h i es podrà fer ús de la normativa curricular de l’annex 5 de la convocatòria. El tribunal pot autoritzar l’ús d’ordinador sense connexió a internet per consultar-la. Posteriorment, els aspirants seran convocats per a la defensa, amb 30 minuts de preparació d'aquesta, temps durant el qual podran elaborar un guió d’1 foli. El temps per a la defensa és de 15 minuts. El tribunal podrà demanar aclariments i preguntes durant 5 minuts com a màxim. Cal mirar l’annex 3 de la convocatòria on s’explica amb detall la prova.

La part B2, per les especialitats d’FP, serà de màxim 3 h, excepte que s’estableixi una durada diferent pel tipus de prova. Es regula a l’annex 5 de la convocatòria. Aquesta part no es pot suprimir perquè està regulada pel decret.

El barem de mèrits dels aspirants que passin a la fase de concurs està regulat a l’annex 2 de la convocatòria.

Els aspirants que superin el concurs oposició seran nomenats com a funcionaris en pràctiques a 1 de setembre de 2024. Professors de Secundària (aspepc·sps) ha demanat que aquest nomenament es produeixi com estava previst a 1 de setembre del 23. El Departament ho veu impossible.

El procediment selectiu començarà el mes de juny del 2023.

La part A (inici a les 16.00 h) i la part escrita de la part B1 (inici a les 10.00 h) es realitza en 1 única sessió. Posteriorment, es convocarà als aspirants per a fer la defensa de la unitat didàctica elaborada en la sessió.

Els cossos tècnics d’FP queden integrats a les especialitats de secundària i no es convoquen les places del nou cos de “Col·lectius singulars d’FP” on estan les 10 especialitats que no s’han integrat (cuina, estètica, perruqueria, etc.). Professors de Secundària (aspepc·sps) demana que hi hagi una Oferta Pública específica d’aquestes places per tal de poder-les convocar també. El Departament diu que estudiarà com encabir-les i donarà resposta. El sindicat també reclama, perquè es corregeixi, l’oblit a la convocatòria de les especialitats de grec, llatí i àrab quan parla dels temaris.

A la petició d'aclariments sobre les situacions d’aprenentatge que fa Professors de Secundària (aspepc·sps) el Departament diu que és el mateix que la UD en els currículums antics i que, en aquesta convocatòria, es podrà realitzar UD o situació d’aprenentatge, segons el curs en què s’apliqui. Professors de secundària (aspepc·sps) ha recordat que com hi ha la moratòria dels 3 anys, s’hauria de poder escollir el currículum en tots els cursos. La intenciḉo del Departament és que a l’exercici el contingut de l’UD el porti l’opositor preparat de casa però el Departament proporcionaria el tipus de centre i alumnat amb diferents situacions perquè faci la seva adaptació. Per al nostre sindicat seria més senzill que aquesta part es pogués defensar directament sense complicar el procediment selectiu amb una contextualització decidida pel Departament i no proposada per l'opositor.

Professors de secundària (aspepc·sps) insisteix en que cal retornar les taxes a qui ja hagi obtingut plaça al concurs de mèrits, posar models de correcció a més dels criteris i recorda que les persones interines que fa 3 anys que treballen al Departament haurien de tenir assegurat el seu nomenament i no estar depenent de les reclamacions ni témer quedar-se sense feina.

La mesa continuarà el proper dimecres 14 de desembre.

  • Darrera modificació: 16/12/2022 11:13