Meses sectorials de 12 i 13 de juny de 2019

Com a prèvia ens queixem dels terminis en què hem rebut la documentació prèvia, els dos últims documents ahir i de la dificultat per treballar-ho i fer aportacions.

El Departament es disculpa i es compromet a acordar terminis per al curs vinent.

També ens anuncia que el document enviat prèviament amb les instruccions sobre l' FP Dual es retira, fruit de la retirada de la reforma curricular aconseguida pel professorat de Cicles Formatius; també anuncia la modificació corresponent de l’esborrany sobre els documents d' FP.

El Departament exposa els canvis en els documents. Destaca la incorporació als documents d'organització i gestió de la lluita contra escoles de música i dansa no regulades, com a competència deslleial a les escoles reconegudes. Es preveu l’acollida d’alumnat amb NEE a les EASD.

A petició de la part social es recorda la possibilitat del professorat d’accedir de forma preferent a les EOI a través dels “Cursos extensius d'anglès per a professorat”.

També demanem que es reconeguin les condicions de treball que els pertoquen al professorat que imparteix ensenyaments artístics superiors.

El Departament utilitza en tot moment un llenguatge d’anar cap a la integració dels tres subsistemes d' FP: inicial, ocupacional i contínua. Deixen clar que de la nova organització curricular havien de sortir els recursos per a l’atenció a la diversitat. Enviaran una proposta de document amb orientacions per a una avaluació competencial.

- Cicles FP. Curs d’accés al GM i curs preparació proves.

Es retiren les referències al model fallit de reforma curricular del document. S’han afegit aspectes sobre avaluació diagnòstica.

Des del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) denunciem la intenció del Departament d’introduir l’obligatorietat d’una hora lectiva de tutoria per a tots els alumnes de CF sense cap dotació suplementària i l’empitjorament de les condicions de treball del professorat que això implicarà, no entenem com altres sindicats poden celebrar-ho. En aquest sentit, fem notar que les referències a l' obligatorietat de la tutoria per als alumnes de CF hauria de desaparèixer al formar part de la fallida reforma i que el perfil dels alumnes pel que fa a l’edat no ho requereix. D’altra banda demanem que només es permetin les reclamacions dels alumnes a activitats avaluables inferiors a la UF, que s’incrementin les hores de seguiment per a les FCT i considerem que la desaparició del CAS, ara ja perd el caràcter de preferent per accedir a Grau Superior, va en detriment de la formació integral de l’alumnat. El Departament respon que seguirà endavant amb l’acció tutorial generalitzada a tots els CF, atenen la petició de no permetre reclamacions per a activitats inferiors a la UF.

- Formació Professional en alternança (dual i simple)

Es retira l’esborrany de document. Seguirà sense canvis el vigent el curs actual 2018-2019 per al curs vinent.

Des del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) demanem que si hi ha canvis en els documents anteriors,encara que per al Departament siguin menors, se’ns facin arribar prèviament a la seva publicació per poder fer la nostra tasca de seguiment.

- Programes de Formació i inserció.

El Departament anuncia que no hi ha canvis.

- Servei d’assessorament i Servei de Reconeixement.

El Departament anuncia que no hi ha canvis.

Des del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) reiterem, com hem fet els darrers cursos, la discrecionalitat que implica que la quantia a percebre pels professors la pugui decidir arbitràriament la Direcció del centre, cosa que pot suposar discriminació entre professors que realitzen aquestes tasques en diversos o fins i tot en el mateix centre. El Departament no respon.

- Itineraris Formatius específics

El Departament exposa que és un document nou amb les instruccions que s’han anat donant al llarg dels 3 anys d’implantació. S’estructuren en 4 cursos, aquest curs s’han ofert 336 places de 1r curs i de cara al vinent, es farà una valoració i ampliació de famílies professionals.

Novetats:

El document d’Actuació en diversos supòsits incorpora el nou protocol marc d’absentisme en col·laboració amb els municipis, així com una menció a la limitació de les actuacions policials en els centres educatius.

El document Clima escolar i convivència té en compte el fet que tots els centres hauran de tenir aprovat el curs 2019-2020 el seu Pla de Convivència.

Es tracten en primer lloc els documents pendents de l’anterior mesa:

  • Salut escolar en els centres educatius
  • L’Educació bàsica als centres d’Educació Especial
  • Situacions específiques dels alumnes
  • Organització del temps escolar

- Salut escolar en els centres educatius

Estan treballant per tenir una infermera de referència als centres on hi hagi alumnes amb necessitats específiques derivades de la salut.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) demana que hi hagi sanitaris als centres, no solament per resoldre el problema dels tractaments específics sinó també perquè als centres hi ha moltes persones i seria el més lògic.

- L’Educació bàsica als centres d’Educació Especial

El Departament està preparant convertir la majoria de centres d’educació especial en centres proveïdors. Nosaltres ja vam avisar que el decret d’inclusiva no tenia cap intenció d’atendre millor els alumnes amb NEE, sinó d’estalviar-se els diners que requereixen els seus tractaments i convertir l’educació pública en un aparcament de nens i joves que no poden pagar-se ensenyaments de qualitat. Com sempre, el temps ens dona la raó i els altres sindicats comencen a afegir-se també als nostres arguments. Una pena que la seva oposició sempre arribi tard.

- Situacions específiques dels alumnes

No hi ha canvis rellevants.

- Organització del temps escolar

S’estableix la jornada partida com a ordinària dels nous instituts-escola. El Sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) mostra el seu desacord. La jornada intensiva ha tingut una acceptació molt alta entre els pares i alumnes i no és lògic que no se’ls permeti encetar el procediment per obtenir-la. Passem de 19 instituts-escola a 59.

Pràcticament no hi ha canvis.

Els projectes d’innovació estan vinculats a acreditacions d’institucions externes (Escola Nova 21 entre d’altres) i no hi ha cap evidència científica sobre els seus suposats beneficis. Sobre la formació docent el Sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) ha assenyalat que s’està convertint en una pressió més per al professorat, que s’hauria de fer dintre de la jornada d’horari fix al centre i que està molt vinculada a aspectes pedagogistes (no sempre degudament contrastats) i massa poc als continguts. No estan disposats a establir criteris clars sobre les reduccions horàries i condicions dels coordinadors TIC/TAC, com la resta de coordinacions depèn de l’autonomia dels centres.

Documents sobre adults: Es comprometen a reprendre les meses tècniques. El Sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) demana que es redueixi 1 h complementària als professors de secundària perquè el còmput global d’hores no sigui superior al de primària.

Documents de prevenció de riscos: No hi ha canvis rellevants. Incrementen les funcions del coordinador de riscos però, igual que en el cas de les coordinacions TIC/TAC, no hi ha assegurada cap reducció horària.

Documents òrgans unipersonals: Desapareix el nom de les coordinacions d’ESO i Batxillerat. L’objectiu és deixar clar que el repartiment i les seves reduccions pertanyen a la direcció en virtut del decret d’autonomia de centres.

Documents gestió personal docent:

Respecte als permisos: En la mesa no podem discutir aspectes materials que haurien de millorar-se ja que estem davant de documents tècnics. Recordem que hi ha permisos que per normativa es poden gaudir en els 10 dies següents al fet causant (art. 11.4 TRI 3345/2005 de 15 de novembre) i que la lactància s’ha de computar per dies laborables, no naturals. S’hauria de canviar la fórmula del vistiplau de la direcció en aquells permisos que són de concessió automàtica.

Respecte a l’horari del professorat:

El Departament es nega a treure el tema de l’assistència excepcional del professorat, els primers dies de juliol. Els sindicats diem que algunes direccions ho estan convertint en una cosa habitual. El Departament amenaça que el juliol s’hauria de poder treballar de manera ordinària. La tàctica del Departament és posar contínuament en dubte les condicions laborals del professorat, mentre creen càrrecs i complements retributius per als seus afins que considerem abusius i molt poc justificats.

USTEC proposa un topall màxim de 3 guàrdies per a secundària. El Departament s'hi nega. El Sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) vol recordar al professorat que aquesta demanda no seria necessària si USTEC hagués donat suport a la nostra petició de no signar cap acord sense el reconeixement del retorn a la jornada de permanència de 24 h. Som els únics de tot l’estat que en tenim 28. Per altra banda, el Sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) també vol posar de manifest la hipocresia del Director General i dels representants del Departament, quan diuen que no poden negociar la jornada, tal com havien promès, perquè no tenen pressupost, però es neguen a canviar qualsevol mínim aspecte de millora que no requereix diners. Si els professors no prenem consciència de la situació, arrasaran l’educació pública i les nostres condicions laborals.

El Departament també es nega a considerar la proposta del Sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) d’establir la jornada compactada per al professorat, de manera que no hi hagi forats en els horaris que no siguin considerats de permanència fixa. En els instituts sempre hi ha professors amb problemes de jornades inacabables derivades dels forats.

La resta de punts queden pendents pel 14 de juny

No hi ha cap canvi destacable. Adapten el llenguatge a l’ordre d’avaluació i al que ells cínicament anomenen sistema inclusiu.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) sap que en aquest tipus de meses no es pot negociar res i només és passar els documents per corregir aspectes menors, però expressa la seva mirada crítica sobre com el Departament està desplegant el sistema de competències i l’ordre d’avaluació que l’acompanya. Primer de tot, no hi ha evidències científiques a favor de l’aprenentatge per competències, més aviat al contrari i hauríem de sospitar quan tot aquest sistema bé de l’OCDE i els grups neoliberals que pretenen posar tota l’educació en el mercat i, en últim terme, aquí el Departament solament l’ha entès com a supressió de continguts i del raonament.

Sobre els d’avaluació de centres i les direccions dir que no hi ha canvis. El llenguatge, tal com hem dit abans, és totalment buit i al final l’emperador va nu però els papers ho aguanten tot.

No hi ha canvis tampoc en el document de tractament de les llengües. Faran especial atenció al seu ús oral.

Els Documents de gestió del centre tampoc tenen canvis destacables. Els sindicats elevem la nostra queixa sobre el mal funcionament d’Esfera. El Departament reconeix les errades i defensa que solament són 6 treballadors. Els treballadors segur que fan el posssible perquè tot surti bé, però el cert és que s’ha gestionat amb una falta de previsió important.

Sobre els Documents de transparència, els sindicats tornem a demanar l’accés als llistats dels concursos que sempre són molt opacs.

En els Documents sobre les assegurances tampoc hi ha canvis destacables. Fa anys que no s’amplia la pòlissa de danys i cobreix molt poc.

El Document nou sobre objectius prioritaris tampoc aporta res. Es basa en la inclusió i la qualitat i millora que ja apareixen transversalment a la resta de documents.

Tant les sessions del 12, com la del 13 i la del 14 han estat plagades per l’ús del llenguatge de gestió empresarial neoliberal: lideratge distribuït, grups de treball, avaluació, millora i qualitat que, curiosament, comença a ser posat en dubte en el marc de l’empresa privada, perquè aboca el treballador més a la por i a l’autoprotecció que a la recerca de solucions i millora en el seu treball. Curiosament a més, es converteix en un llenguatge cínic que amaga tot el contrari del que pregonen, perquè tots sabem que precisament en els centres el que ha desaparegut és el claustre i la confiança per treballar conjuntament, amb el vistiplau de tots els “jerifaltes” del Departament.

Respecte a la inclusivitat tornar a denunciar que volen amagar amb un llenguatge bonic l’abaratiment del tractament de les NEE i l’aparcament barroer d’aquests alumnes, tal com el Sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) va denunciar en el seu moment.

En general, tots els documents recullen increments de feina per al professorat que per suposat no estan reconeguts de cap manera, ni en hores ni en retribució.

  • Darrera modificació: 17/06/2019 13:24