Mesa sectorial de 13 de juny de 2016

  1. A petició de les organitzacions sindicals:

- L’horari lectiu: 18h a secundària i 23h a primària. - Les substitucions de tot el personal des del 1r dia i des de l’1 de setembre. - La retirada del nou sistema de selecció de substitucions i de la definició de perfils de llocs de treball específics. - La reducció de jornada lectiva dels majors de 55 anys i el cobrament del mes de juliol per part del personal substitut. - Les condicions que permeten mantenir i millorar la qualitat dels centres educatius com, així mateix, les condicions laborals dels seus professionals anteriors a les retallades (hores de coordinació i desdoblaments, disminució de ràtios, pagues extres perdudes, estabilitat del personal interí, horari fix de secundària i el retorn al cobrament del primer estadi als 6 anys).

  1. Segona sessió sobre la Resolució ENS/xx/2016, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.
  2. Resolució de xx de xxxx de 2016 per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017.
  3. Redefinició dels criteris de plantilles del professorat per al curs 2016-2017.
  4. Torn obert de paraules.

El punt 1 queda ajornat per manca de temps.

Es convocaran les 300 places proposades per a què no es perdin i es faran les proves a l'estiu del curs vinent. Els sindicats presents a la mesa considerem que és una oferta del tot insuficient, tenint en compte que un 22% de la plantilla és interina, que hem de tenir algun sistema de garanties per a què els interins no perdin la feina, que s'han de donar totes les places i procurar que realment sigui un procediment de concurs-oposició. El Sindicat Professors Secundària (ASPEPC.SPS), a més, hem demanat que hi hagi el procediment d'adquisició de noves especialitats. El Departament ens diu que per aquesta convocatòria no, però que per a les properes s'ho pensarà.

Codi Especialitat E L R T
501 Administració d’Empreses 3 7 1 11
502 Anàlisi i química industrial 1 4 0 5
503 Assessoria i processos d’imatge personal 1 4 0 5
505 Formació i orientació laboral 5 13 1 19
506 Hoteleria i turisme 2 5 1 8
507 Informàtica 8 20 2 30
508 Intervenció socio-comunitària 5 14 1 20
510 Organització i gestió comercial 2 5 0 8
511 Organit. i proc.manteniment de vehicles 1 3 0 4
512 Organit. i proj. de fabricació mecànica 1 4 0 5
516 Processos industria alimentària 1 4 0 5
517 Proces. diagnòstic clínic i proc.ortoprot. 2 6 0 8
518 Processos sanitaris 3 6 1 10
Total 35 96 7 138
Codi Especialitat L R T
601 Cuina i pastisseria 11 1 12
603 Estètica 6 0 6
609 Manteniment de vehicles 14 1 15
611 Mecanització i manteniment de màquines 8 1 9
618 Perruqueria 6 0 6
619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics 9 1 10
620 Procediments sanitaris i assistencials 35 2 37
621 Processos comercials 7 0 7
625 Serveis a la comunitat 26 1 27
626 Serveis de restauració 5 0 5
627 Sistemes i aplicacions informàtiques 27 1 28
Total 154 8 162

Els canvis que hi ha respecte a l'any passat són:
- Que es limita a 3 cursos consecutius la possibilitat de congelar el nomenament per tenir una altra feina, i que aquest no es podrà interrompre per aquest motiu. Es pensaran si mantenen aquesta novetat, i en tot cas ho redactaran de manera més clara.
- No es determina quan començaran les substitucions, que en teoria s'avançaran uns dies abans de l'inici de curs.
- L'ordre d'adjudicació recull les places amb perfil, que s'adjudicaran abans que les ordinàries i les especials.
- Els professors tècnics d'FP que no tinguin la formació pedagògica només podran ser nomenats per les especialitats que ja tenen i, després que s'acabin les llistes dels que sí l'acreditin.
- La prova pilot dels nomenament telemàtics s'estén a partir de l'octubre a tots els SSTT.

Peticions sindicals i precisions:

- No està massa regulada l'assumpte de la congelació i descongelació del número de la borsa. Per exemple: des de quan té efecte la descongelació? La congelació no s'ha d'interrompre cada any per participar en els nomenaments d'estiu perquè és anual i queda sense efecte a 30 de juny.
- Els motius de baixa haurien d'estar tots explicitats sense remetre a altres lleis.
- Les proves d'idoneïtat de les especialitats. El Departament torna a dir-nos que no farà un procediment general per a què els afectats la puguin obtenir i que se seguirà fent als centres on s'ofereixi la plaça.
- Totes les substitucions s'haurien de cobrir des del primer dia i des de l'1 de setembre.
- S'hauria de poder incrementar la franja d'adjudicació. Dues hores és poc, però el Departament diu que no pot garantir més temps el servei.
- El procediment d'urgència hauria de ser garantit per un mitjà que serveixi de prova: SMS, correu electrònic, gravació de trucada, etc. El Departament diu que ho estudiarà.
- Detectem un abús de l'ús del procediment de difícil cobertura.
- Als centres d'alta complexitat i als d'atenció al menor s'haurien de cobrir les substitucions també des del primer dia.
- En cas de maternitat, si hom congela el número abans que s'ofereixi un nomenament, no pot comptar el temps de congelació com a serveis prestats.
- No s'ha recollit la possibilitat de nomenaments al juliol.
- Els nomenaments haurien de ser de ½ jornada com a mínim.
- La prova d'accés per als que tornen a la llista segueix sense estar regulada.
- Els nomenaments de vacants després de l'1 de març continuaran acabant el 30 de juny.
- Els perfils s'han de tenir acreditats per a què el professor pugui ser nomenat, i en les dades de la borsa s'ha de clicar a “Manteniment d'especialitats especials”. Si es té la formació i no surt com acreditat, s'ha de demanar al SSTT.
- El pla pilot dels nomenaments telemàtics s'estendrà a tots els territoris. Els sindicats reiteradament hem demanat la seva retirada. Són llocs de treball públic i haurien de respectar-se el principis de transparència i objectivitat. El representant del Departament respon que això de la funció pública és una cosa “espanyola” (com si no hi hagués funció pública a altres llocs d'Europa i del món) i que els sindicats no ho hauríem de defensar (!!!).

Una nova presa de pèl

  • Darrera modificació: 15/06/2016 19:00