Mesa sectorial de 13 de setembre de 2023

El Departament fa una intervenció en què no aporta res de nou, ni en ferm, respecte al que ja va presentar aquest passat de juliol. Manté que exigirà el C2 de català i el B2 d’un idioma estranger el curs 2025-26.

Professors de Secundària (aspepc·sps) en la seva intervenció es remet a la posició que ja va mantenir a la mesa del 21 de juliol i insisteix especialment en els següents punts:

 • No és el moment d’exigir més requisits de titulació, sense cap compensació retributiva, quan hi ha una manca de professorat important, però en tot cas cal que el Departament faciliti a tota la plantilla la formació i la titulació gratuïtes dintre de la jornada corresponent a les 24 h de permanència al centre (altra cosa seria fraudulenta).
 • No està d’acord que als funcionaris de carrera, que ja són dintre del sistema perquè van acreditar tot el que es demanava en el moment d’accedir-hi, se’ls dificulti la mobilitat, la promoció i l’accés als lloc de treball que les diferents resolucions vagin configurant. Torna a ser un aspecte de dubtosa legalitat.
 • Serà un nou atac als interins: el Departament afirma que no exigirà aquestes titulacions als interins que ja formen part de la borsa de treball, però ja sabem que amb l’aplicació del Decret de plantilles poden aconseguir llur desaparició en el moment que se’ls consideri innecessaris. Acabaria sent una mesura molt perjudicial per als interins més grans.
 • El Departament ha manifestat que per estendre l’ús social de la llengua vol que l’eix de l’educació sigui el que anomena metodologies innovadores i globalitzadores. És esfereïdora la seva poca rigorositat científica i la seva ceguesa davant els resultats tan dolents que ha obtingut amb la seva implantació definitiva a primària. I encara és més preocupant que, sense fer cap mena d'anàlisi pausada i reflexió crítica, aboqui, de manera imminent, als mateixos resultats a l'educació secundària.
 • L’educació privada continuarà tenint el seu marge d’actuació.

Properament es farà una mesa tècnica sobre aquest decret, però molt ens temem, per les respostes donades pel Departament avui i les peticions d’alguns sindicats, que serà més vinculada a imposar mesures de burocràcia, control i vigilància sobre els centres que a protegir les condicions laborals dels docents.

El Departament explica que convoca aquest concurs de mèrits per proveir en comissió de serveis 3 vacants del cos d’inspectors (i les vacants que es puguin produir al llarg del curs), davant el fet que s’ha exhaurit la llista de reserva formada pels que havien aprovat l’apartat 1 i 2 del concurs d’oposició.

El calendari concret, el penjarà al web, però la previsió és publicar la resolució al DOGC a finals de setembre, fer a l’octubre les inscripcions i, a principis de novembre, nomenar les comissions avaluadores i publicar les llistes d’admesos.

Professors de Secundària (aspepc·sps) ha demanat:

 • L’increment de places d’inspectors d’educació.
 • La cobertura sistemàtica per concurs oposició de totes les vacants existents.

Ha reconegut l’esforç del Departament per adaptar la convocatòria a la sentència 591/2017 del TSJC, per la qual l’últim concurs oposició convocat el 2015 va ser considerat nul, entre altres consideracions.

La sentència considerava que a) el concurs de mèrits convocat l’any 2015 pel Departament (procediment extraordinari) era en frau de llei, després de 20 anys de no convocar concurs-oposició al cos d’inspectors (procediment ordinari); b) quant a l’ordre de les fases no era admisible començar amb una entrevista eliminatoria; c) pel que fa als mèrits, aquests no poden valer només un 33% del concurs de mèrits; i d) que els membres del tribunal han de ser escollits per sorteig, amb excepció del president.

Una altra sentència, guanyada en solitari per Professors de Secundària (aspepc·sps) el 2022, va considerar que l'entrevista eliminatòria no pot formar part de cap procés selectiu. (e)

Vist l’esborrany de convocatòria, Professors de Secundària (aspepc·sps) considera:

 • Que no hi ha frau de llei (a) atès que s’ha convocat concurs-oposició els anys 2017, 2019 i 2022 i que la provisió en comissió de serveis està prevista tant en la normativa bàsica com també en el Decret 12/2021, de 3 de març, de la Inspecció Educativa.
 • Que l’ordre actual, en primer lloc la valoració de mèrits, i en segon la prova, s’adequa a la sentència (a). Actualment ja no apareix cap tipus d'entrevista. (A la convocatòria de Concurs de Mèrits del 2021 apareixia una entrevista eliminatòria, cosa que ara ja no és possible). (e).
 • Que la valoració dels mèrits de l’esborrany (50%) s’adequa a la sentència ©.
 • Que la designació dels presidents titulars d'inspecció i l'elecció del dos últims vocals per sorteig s'adequa a sentència. No així la designació del primer i el segon vocal, ja que el sorteig restringit no s'adequa estrictament a la sentència (d) i pot ser objecte d'impugnació.

Professors de Secundària demana al Departament que convoqui concurs oposició al cos d’Inspectors d'Educació per a cobrir les vacants actuals i, a més, que es prevegi la creació d’una llista per cobrir les vacants sobrevingudes en comissió de serveis.

A la pregunta sobre el calendari previst per a la convocatòria del proper concurs oposició al cos d’inspectors, el Departament respon que hi està treballant i que la previsió és convocar-lo el curs 2024-25, més o menys en els mateixos termes i dates que en la convocatòria anterior.

El Departament informa que les pràctiques són de 8 mesos, que van acompanyades per un curs de formació de 60 h (hi haurà qui podrà quedar exempt per haver-la realitzat en els 2 cursos anteriors). Que està previst que acabin el 30 d’abril del 2024 i que pot haver casos en què s’hagi d’establir algun termini addicional.

Professors de Secundària (aspepc·sps) diu que alguns inspectors fan una interpretació esbiaixada de la normativa i donen respostes a les direccions i als docents que no són ajustades a dret, especialment respecte a la normativa d’horaris, especialitats i llibertat metodològica del docent, entre d’altres; i demana que en les pràctiques es tingui en compte aquest aspecte. És fonamental que la inspecció no perdi la seva posició de neutralitat i d’estricta defensa de la legalitat.

El Departament respon a les diferents qüestions plantejades pels sindicats, entre les que destaquen:

 • Els professors interins amb nomenament del cos PTFP d’especialitats que s’han integrat al cos PES i que tenen titulació universitària, cobraran com a secundària tan aviat com es puguin fer els canvis en els aplicatius informàtics i, en principi, amb efectes retroactius des de setembre.
 • El pagament dels endarreriments dels docents del grup PTFP que s’han integrat al cos de secundària no serà immediat perquè s´ha d’estudiar cada expedient per fer el càlcul del deute.
 • A 31 d’octubre els mestres de primària amb un màster no podran fer l’especialitat de secundària d’Orientació Educativa.
 • S'estan fent els canvis necessaris a l'ATRI per a afegir els nous permisos per la conciliació. Es podran demanar tan aviat com estigui preparat.
 • Els estadis reconeguts de les altres CCAA s'acrediten mitjançant un certificat.
 • En cas de rebutjar un nomenament per baixa mèdica, s’ha d’aportar al ST la còpia de la baixa que et dóna el propi metge de la Seguretat Social.
 • El Departament traslladarà a la comissió coordinadora de l’especialitat Biologia i Geologia de les actuals oposicions les nombroses queixes sobre les diferències significatives en les notes assignades pels diferents tribunals.
 • Darrera modificació: 18/09/2023 13:10