Meses sectorials de 13 i 15 de juny de 2018

13 de juny:

 • Documents relatius a Ensenyaments de Règim Especial.
 • Documents relatius a Formació Professional.
 • Documents relatius a ESO, Batxillerat i Adults.
 • Torn obert de paraules.

15 de juny:

 • Documents relatius a Educació Infantil i Primària.
 • Documents relatius a personal docent, òrgans unipersonals de direcció i prevenció de riscos laborals.
 • Altres documents. Horari previst d’inici.
 • Torn obert de paraules.

No hi ha novetats importants respecte a l’anterior curs.

Es facilita, seguint la LOMCE, la incorporació als 16 anys a música i dansa i es recullen detalls de l’avaluació als cicles artístics i d’arts pràctiques.

La normativa del CAS seguirà aplicació de la legislació vigent i les sentències judicials aplicables.

Hom segueix a l’espera de la creació de l’ISA (Institut Superior d’Arts) i aclariment dels requisits del professorat que imparteix aquestes especialitats en els cicles superiors.

Els programes de formació i inserció laboral mantenen l’oferta estable. El canvi més important és que s’han afegit instruccions per l’aplicació específica de gestió PCI, que d'altra banda ja funcionava i el 70 % d’assistència obligatòria.

Demanem dades sobre l’FP Bàsica i les instruccions que es donen als 10 centres que estan en prova pilot.

El professorat que està amb alumnes amb necessitats educatives que fan els IFES ocupen llocs de treball específics temporals. No hauria de ser així i s’haurien de cobrir de forma més transparent.

Com a novetats principals es recull l’alternança amb mobilitat internacional, es fan aclariments sobre que passa si es tenen les FCT fetes i es fa FP dual i es desenvolupa el contingut de l’acció tutorial, per donar resposta a l’orientació.

El Sindicat Professors Secundària (aspepc-sps) demana:

Que l’assessorament, acreditació i reconeixement sigui només competència dels centres públics i que es fixi la seva remuneració per tothom igual per tal d’evitar arbitrarietats.

Que l’FP dual sigui sempre per contracte i no amb beca-salari (els contractes són bonificats el 100% amb les cotitzacions) Que es reconeguin hores lectives per fer la tasca de tutoria en l’FP dual.

No hi ha cap novetat rellevant. Demanem el següent aclariments:

- A qui pertoca la redacció efectiva dels Plans individuals (PI) i dels Plans Individuals de Millora (PIM) extrem no aclarit en els Documents d'Organització i Gestió dels Centres. Se'ns assegura que la normativa estableix que és responsabilitat del tutor/a de l'alumne/a amb el suport de l'equip docent i de l'orientador/a educatiu/a.

- Els responsables del Departament ens confirmen que el marc legal de les reclamacions per qualificacions segueix sent el Decret 279/2006 de drets i deures de l'alumnat, que especifica i limita els motius per a acceptar una reclamació d'aquesta naturalesa.

- El còmput de les 30 hores d'absència per motius de salut es fa tenint en compte la jornada assignada al docent el dia de l'absència.

- Es demana la supressió de la instrucció que permet que les direccions dels centres convoquin als docents els “primers dies de juliol”. L'administració es nega al·legant que ja s'entén que es tracta de motius excepcionals i que no ha d'haver convocatòries “generals”.

- L'administració es nega a modificar la instrucció sobre la confecció d'horaris en el sentit de que siguin els departaments els qui facin la proposta d'assignació de grups i matèries. Dóna per suposat que les direccions la fan a fi de bé i que les “discrepàncies” que es puguin produir no tenen major importància.

Hi ha molt poques novetats respecte al curs anterior: Gairebé totes les sol·licituds de la part social són desateses amb l'argument de que la documentació tractada recull i aplica normatives vigents que no es poden tractar aquí. És una aplicació massiva del famós “avui no toca”.

Es manté l’horari del curs passat. L'horari del professorat seguirà essent de 19 hores lectives i 9 de permanència, sense cap indici de que això es pensi revertir. En aquest cas, si més no, no es pot acusar al Departament de faltar a a la veritat. El famós acord de gener del 2017 no contemplava el retorn a les 18 hores lectives ni a les 24 de permanència, evidentment.

Segueix vigent la norma introduïda el curs passat segons la qual l'hora de permanència fixa afegida no pot ser de guàrdia.

També es seguirà retallant el dret a la reducció de 2 hores lectives al professorat entre 55 i 64 anys i es consolida en adults la discriminació d’una hora pel professorat de secundària que fa 28 hores de permanència mentre que el personal de primària en farà 27.

El Departament al·lega que aquesta mesura emana d'un acord de de govern que no es pot ignorar, tot i que contingui un error flagrant.

Els documents segueixen incorporant tasques “sanitàries” per als docents, tot i que aquests no estan qualificats professionalment per a efectuar diagnòstics ni ni administrar cap medicació. No s’incorpora personal amb titulació adient per aquestes tasques.

En els programes de gestió acadèmica segueix l’excessiva burocratització. El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) ha demanat que es tingui això en compte a l’hora d’aplicar l’ESFERA a secundària i als diversos tipus d’ensenyament.

L’avaluació dels centres no hauria de ser objecte de subcontractació i ha de ser feina d’inspecció.

La coordinació informàtica i la de riscos incorporen cada cop més feines afegides i no tenen reconegudes les hores de reducció lectiva necessàries per a desenvolupar-les. El Departament s’acull al Decret d’Autonomia de Centres per no concretar-les i argumenta, per exemple, que la coordinació TAC no inclou tasques de manteniment de maquinari. No sabem de quins centres estan parlant, però no són els que tots coneixem.

Es recull la liquidació de les vacances en cas de la jubilació i en els interins en cas d’IT, canvi de SSTT o de jornada, que a 1 de setembre no tinguin contracte (per derivació de l’aplicació de la normativa de la Seguretat Social).

Els permisos derivats de la maternitat no haurien de tenir com a requisit la signatura de la direcció per protegir-los de les discriminacions que poden comportar en les confirmacions.

El Departament nega que sigui obligatori que els claustres s’hagin de convocar amb 48 h d’antelació com vol la normativa administrativa general. S’incrementen una mica les hores de coordinació en l’FP de centres grans però repartides segons la direcció consideri a l’empara del decret d’autonomia de centres. Aquest increment havia estat petició específica del Sindicat Professors Secundària (aspepc·sps) a les meses tècniques d’FP, que el Departament s’ha compromès a tornar a convocar.

1. El personal que no estigui inclòs a la Borsa però que hagi treballat per difícil cobertura o procediment d’urgència, rebrà un nomenament al juliol si té 6 mesos treballats i una part al tercer trimestre, però no si ha renunciat o ha estat exclòs de la Borsa.

2. Oposicions:

 • Avui, divendres 15, acaben les seva tasca totes les comissions de selecció de les oposicions i els aprovats tindran accés directe immediat a l'aplicatiu per a fer les peticions de destinació.
 • Es confirma que, tal com estava aquesta convocatòria, els opositors, encara que no hagin aprovat, no tenen dret a recuperar la programació però s’està pensant en un canvi de redactat per la propera vegada que ho permeti.
 • Publicació prevista en el DOGC dels aprovats a finals de juny, principis de juliol.
 • El Departament es compromet a fer unes meses tècniques per valorar com ha anat i establir millores per la propera vegada.

3. Assenyalem que hi ha una discriminació del professorat que no té un determinat tipus de màster (de la xarxa vives) o que ja està en borsa, a qui no es permet obtenir aquest requisit i per a optar a determinades especialitats.

4. El Sindicat Professors Secundària (aspepc·sps) ha demanat que en les propostes de no continuïtat, hi hagi, com a requisit previ i amb suficient antelació un avís per part de la direcció al professorat afectat, per tal de poder millorar la seva pràctica docent. Hem demanat al Departament, com moltes altres vegades, que tingui en compte que en aquests casos i en els de les no confirmacions s’està jugant amb els llocs de treball i que aquests només s’haurien de perdre per causes molt justificades i no per simples desacords, com malauradament està passant en alguns casos que hem recordat al Departament, com ara considerar que no s'ajusta al contingut del lloc de treball ni al projecte del centre un docent que ha patit una incapacitat temporal (una “baixa”), des del mes d'octubre!

5. Els substituts dels delegats sindicals interins a mitja jornada també haurien de poder optar a la continuïtat i tornem a posar sobre la taula el problema dels delegats interins que tampoc poden ser confirmats als seus centres.

 • Darrera modificació: 19/06/2018 09:57