Reunió virtual de 14 d'octubre de 2020

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) demana que es modifiqui el punt 2 de l’ordre del dia de l’acta núm 09/2020 en el sentit de què el Departament no només es va comprometre a modificar el redactat de l’acord de govern sobre la reducció de les 2 hores dels majors de 55 anys en el sentit de què no comportarà feina afegida, també va concretar que la reducció seria de l’horari complementari fix. El Departament es nega a la modificació i la resta de formacions sindicals no diuen res al respecte. El sindicat Professors de Secundària posa de manifest que ni tan sols el compromís recollit a l’acta es va realitzar perquè el redactat no es va modificar en cap sentit. No és la primera vegada que queda posat de manifest la poca fiabilitat de la paraula del Departament.

La part sindical posa de manifest que el Departament d’Educació està duent a terme una gestió molt poc protectora dels docents en matèria de prevenció: S’ha abaixat el nivell de risc a 1, no s’asseguren les adaptacions del lloc de treball, no s’ha protegit prou les dones embarassades, no s’han fet tots els PCR, hi ha molta divergència en l’actuació segons centres i direccions, no s’han disminuït les ràtios i no es respecta la distància de seguretat, no hi ha encara tot el material als centres ni han arribat instruccions respectes del mateix, no hi ha cap control sobre si es compleixen o no les mesures preventives, etc.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) exposa que la situació és caòtica i que la diversitat de respostes crea confusió i poc control que es podrien resoldre amb la suspensió del Decret d’Autonomia de centres. Estem en el “vuelva usted mañana” de Larra. Reclama que es resolguin els problemes, el caos i el desordre perquè no hi ha excuses. El fet de què des de fa 10 dies el rebrot estigui encapçalat per les persones de 10 a 19 anys fa impossible seguir insistint en què els instituts són segurs. No pot ser que els centres educatius siguin l’únic lloc on es permetin reunions de 35 persones, durant més de 6 hores, a dos pams i en sales tancades. El Departament ha tornat a manifestar, sense cap rubor, que és claríssim que els alumnes i sobretot els docent es contagien de la COVID fora del centre. En tot cas les dades deixen molt clar que des de l’obertura dels centres amb alumnes l’increment del risc de rebrot ha anat en augment constant.

El Departament no preveu adquirir aparells netejadors de l’aire i tampoc dóna cap resposta respecte a com es portarà a terme la ventilació amb la arribada del fred.

D’altra banda, en alguns casos el Departament ha prohibit fer ensenyament híbrid a Cicles Formatius i Batxillerat, el que permetria tenir grups més reduïts i respectar les distàncies.

Des de l’inici de la pandèmia la gestió del personal vulnerable ha estat molt poc curosa amb els afectats. Encara hi ha moltes persones esperant resposta sobre la seva situació i la desorientació i dubtes que es generen és gran. Els que ja tenen informe d’adaptació no tenen cap seguiment per tal d’assegurar el compliment de les mesures proposades. El risc dels docents es va estimar en 1 però pensant que el contagi es produïa per gotes i no per aerosols, per tant s’hauria de revisar.

Educació és l’únic departament que no té dades sobre les persones malaltes, casos positius ni PCR’s fets.

El Departament explica que les persones que encara no tenen informe de l’ICAM estan en situació de permís per deure inexcusable però que si aquest denega la baixa passaran a treballar amb les adaptacions que determini el Servei de Prevenció corresponent. El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) denuncia que les persones afectades per una denegació de la baixa per part de l’ICAM estan rebent respostes molt informals i en cap cas se les informa de que existeix la possibilitat de presentar recurs contra aquesta decisió, que per altra banda rarament és fruit d’una valoració clínica presencial de la persona afectada. Un altre cop el procediment està pensat sense tenir en compte el patiment i drets de les persones vulnerables.

El Departament explica que la segona prova d'oposicions s'ha endarrerit però no s'ha ajornat ni s’ha suspès el procediment.

L'endarreriment es deu a que no tots els tribunals havien acabat la primera prova i es vol que la segona sigui convocada per tots el mateix dia, una vegada analitzada la situació de cada tribunal i especialitat per poder-la convocar amb totes les garanties també a nivell de seguretat.

La participació ha estat dos punts superior respecte a la convocatòria anterior.

Dimarts tornarà a passar per mesa aquest tema i es demana l’aclariment de què passarà amb els confinats i com es controlaran els casos d’asimptomàtics positius. El protocol de seguretat que s’estableixi passarà per la comissió paritària.

Pràcticament no hi ha canvis. Ara l’avaluació l’ha de fer la inspecció però no necessàriament la del centre. S’introdueix un curs semipresencial de 20 h. per a qui tingui menys de 6 mesos d’experiència docent.

Igual que en la resolució anterior, no es condiciona l’avaluació a que l’hagi de fer obligatòriament l’inspector del centre i acabada l’avaluació del centre es tanca i no caldrà cap reunió posterior a la superació del curs.

No s’avaluarà les jornades inferiors a mitja.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) demana que es retiri la resolució d’avaluació d’interins novells perquè és un procediment molt burocràtic, centrat en una ideologia pedagògica molt concreta, subjectiva i gens contrastada científicament quan seria ideal mantenir la heterogeneïtat en les formes de fer. Pràcticament no es tenen en compte ni l’avaluació del tutor ni l’autoavaluació, la inspecció rarament és de l’especialitat que avalua, moltes vegades els tutoritzats reben molt poca orientació i fins i tot en reben de contradictòria. L’autoavaluació és pública i es fa abans de la que fa la direcció i el tutor de manera que no és lliure i en alguna ocasió ha estat utilitzada en contra de les persones avaluades, per tant s’hauria d’eliminar.

El termini per demanar l’exempció per fer el curs de l’interí novell és de 15 dies després de la notificació de que s’ha de fer.

La resta de punts de l’ordre del dia queden pendents per dimarts a les 9.00 h.

  • Darrera modificació: 15/10/2020 14:35