Mesa sectorial de 14 de desembre de 2022

Continuació de la Mesa sectorial de 12 de desembre

RESOLUCIÓ EDU/XXX/2022, de XX, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent

El Departament ha recollit algunes de les peticions que es van proposar en la primera part d’aquesta mesa:

Hi haurà oferta 208 places del nou cos de Professors especialistes en Sectors Singulars que estaven adscrites al Cos de Professors Tècnics de Formació Professional.

L’inici del procés selectiu serà al mes de juny del 2023. Amb caràcter previ es realitza la prova d’acreditació del coneixement de la llengua castellana i catalana per als aspirants que no tinguin l’excepció.

La fase d’oposició consta d’una única prova estructurada en dues parts, que no tenen caràcter eliminatori:

  • Part A. Desenvolupament d’un tema.
  • Part B: Unitat didàctica o situació d’aprenentatge.

En totes les especialitats de formació professional del cos de professors d’ensenyament secundari i cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional es farà un exercici de caràcter pràctic (part B2).

El mateix dia de les proves de llengües, les persones aspirants han de transmetre un exemplar en format PDF de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge a la bústia de correu electrònic del tribunal assignat, l’adreça de la qual s'informarà a través de la pàgina web del Departament d’Educació. El document tramès ha de ser idèntic a l’original en format paper que es lliurarà al tribunal l'endemà següent.

L’endemà de la realització de les proves de llengües es du a terme l’acte de presentació de la unitat didàctica o situació d’aprenentatge en format paper. L’aspirant rebrà un resguard de la UD lliurada.

La persona aspirant triarà el contingut de la unitat didàctica o situació d’aprenentatge, la qual haurà de fer referència a una àrea, matèria, crèdit, mòdul professional, nivell o assignatura relacionada amb l’especialitat per la qual es participa. S’ha de basar en el currículum vigent a Catalunya i ha de tenir en compte la inclusió educativa i la perspectiva de gènere.

El mateix dia es realitza la part A de la prova. Consisteix en el desenvolupament per escrit d’un tema triat per la persona aspirant d’entre un nombre de temes trets a l’atzar per la comissió de selecció o tribunal únic corresponent al temari de l’especialitat. La comissió de selecció comunica a la resta de tribunals de la seva especialitat el resultat del sorteig amb la finalitat de garantir que tots els aspirants duguin a terme la prova en les mateixes condicions.

Per al sorteig es tenen en compte els criteris següents en funció dels temes que té l’especialitat:

  1. No superior a 25 temes s’ha de triar entre 3 temes
  2. Superior a 25 temes i inferior a 51 temes s’ha de triar entre 4 temes
  3. Superior a 50 temes, s’ha de triar d’entre 5 temes

Les comissions de selecció han de fer públics els criteris de correcció de les proves de la fase d’oposició en els taulers d’anuncis del lloc on se celebri el procés selectiu i també a través de la web com a mínim tres setmanes abans de l’inici de les proves.

Els aspirants que hagin participat en el Concurs Extraordinari de Mèrits poden fer la inscripció al procediment selectiu sense abonar la taxa corresponent. En la llista provisional de persones admeses i excloses constaran com a excloses per manca de pagament. En el termini de deu dies establert per a la presentació de reclamacions i esmenes, un cop publicada la llista, podran fer efectiu el pagament si no consten com a seleccionats en el concurs excepcional de mèrits esmentat.

RESOLUCIÓ EDU//2022, de XX de desembre, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats

Es convoca concurs oposició per cobrir 2.174 places. La distribució per cossos és la que es detalla a continuació:

Es fa la convocatòria abans que finalitzi l’any per no perdre les places corresponents a la taxa de reposició del 2019, 2020 i 2021. Aquesta vegada el Departament insisteix en que per normativa no es poden incloure les places del cos de professors especialistes en sectors singulars de la formació professional però se’n tornaran a treure en les següents convocatòries.

El termini de presentació de sol·licituds previst és des del 13 de novembre fins al 12 de desembre de 2023, ambdós inclosos. Observació: Únicament es valoren els mèrits perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació i que hagin estat al·legats per la persona aspirant.

El procediment selectiu s'inicia al mes de juny de 2024.

La fase d'oposició consta de dues proves eliminatòries. La seva superació permet a la persona aspirant passar a la fase de concurs.

La primera prova consisteix:

  • Part A: programació didàctica
  • Part B: unitat didàctica

Novetat: La presentació de la programació s’ha de fer obligatòriament en format digital i en format paper. Pel que fa a la presentació en format digital, el document ha ser en format pdf i ha d’anar signat digitalment.

La segona prova consisteix:

  • Part A. Prova pràctica
  • Part B. Desenvolupament d'un tema

Respecte a la fase de pràctiques enguany serà com sempre, però el Departament insisteix en el fet que per fer acompanyament i garantir la qualitat del professorat cal fer un Mir del professorat. Estan treballant en un model d’accés diferent a la funció docent per a les següents convocatòries la qual cosa pot suposar rebaixar els salaris dels docents que s’incorporen a la docència durant els primers anys. Haurem de veure en què consisteix la proposta finalment. El pla pilot serà finançat per la Unió Europea.

Professors de Secundària (aspepc·sps) ha tornat a demanar que l’any de pràctiques no s’endarrereixi un any i que es recullin les propostes que s’han anat presentant.

El Departament ho estudiarà però recorda que ha de seguir el Decret que regula aquest procediment.

Informació sobre les errades de funcionament de l’aplicatiu als nomenaments telemàtics: S’han produït de nou errades en l’algoritme i el Departament ha hagut de tornar a cancel·lar nomenaments assignats a docents. A la tarda farà comunicat que com faran els propers nomenaments de substitucions i interinatges.

Torn obert de paraules

El Departament informa de que s’han produït de nou errades en l’algoritme que regula els nomenaments i per aquesta raó ha estat necessari cancel·lar els nomenaments assignats als docents. Diu que no podrà garantir que les persones que estiguin disponibles a 31 de desembre puguin ser nomenades si ja tenen nomenament vigent. Resten 806 vacants per adjudicar.

La part social torna a demanar que surtin totes les places possibles al Concurs de Trasllats d’enguany. El Departament insisteix: Pretén adjudicar aquestes places el curs vinent en un concurs de trasllats de places perfilades.

Segons el Departament, malgrat de les dificultats dels centres per a fer front a l’increment de preu de la despesa energètica, no cal ni “apagar” les calefaccions ni demanar diners a les famílies.

Els certificats de serveis prestats per participar als Concurs de mèrits d’altres CCAA poden trigar i no arribar a temps per les sol·licituds. El Departament diu que s’ha d’adjuntar un document conforme s’ha demanat i aportar el certificat quan surtin les resolucions provisionals perquè els hi ho afegeixin.

Professors de Secundària (aspepc·sps) demana que es regulin les hores d’assignació per fer les tutories dins de l’horari fix i lectiu, atès que tot i que la feina assignada augmenta constantment, molts centres les estan reduint. Demana també que es reguli el reconeixement del perfil de doble especialitat per experiència. Cal regular també les reduccions dels coordinadors TIC perquè amb el manteniment dels nous ordinadors ja no donen abast.

  • Darrera modificació: 16/12/2022 11:59