Reunió virtual de 15 de desembre de 2021

El Departament exposa que es tracta d’un procés llarg, que s’està treballant en la modificació del nou Reial Decret d’ingrés i accés a cossos docents amb les altres CCAA. Exposa les dades facilitades prèviament. Diu que s’estan fent aportacions.

Pel que fa al professorat amb més de 3 anys o més de 5 anys del document, el Departament exposa que els llocs de treball no estan codificats i per tant no poden saber quants són, treballen només amb aquelles dades de persones que porten més 3 (5) anys en el mateix centre i especialitat.

Pel que fa al concurs de mèrits extraordinàri el Departament facilita el document adjunt exposant que el criteri s'ha acordat amb funció publica, preveu convocar per aquest concurs de mèrits extraordinari encara sense data 2.355 places pel cos de professors de secundària, 47 d'EOI, 17 de professors d'arts i 2 de mestres de taller.

El Departament assegura que a hores d’ara no pot convocar places d’estabilització fins a tenir el nou marc normatiu (sic).

Professors de Secundària (aspepc·sps) exigeix que es convoquin les 4.202 places pel cos de professors de secundària per aquest curs 2021-2022 encara previstes a la web del Departament, juntament amb les 104 de professors d’EOI, les 59 de professors d’arts i les 12 de mestres de taller. Que es compleixin les dues possibilitats d’ingrés per especialitat previstes a què es va comprometre el Departament, cosa que no ha passat. Professors de secundària farà tot el que estigui en la seva mà perquè així sigui i denunciarà tots aquells que ho impedeixin. La no convocatòria provocaria un greuge irreparable a tots aquells professors que han estat estudiant pel procediment selectiu des de fa anys.

Professors de Secundària (aspepc·sps) també demana:

 1. Que en els nous processos d’estabilització es tingui en compte de manera preferent el professorat que ha superat prèviament alguna fase de processos selectius sense ser seleccionat (DOASP). Per exemple, amb l’exempció de la realització de proves en els processos d’ingrés simplificats que es preveuen.
 2. Que es prevegi un procediment d’adquisició de noves especialitats per tot el professorat que ja és funcionari de carrera, amb titulació adient, de forma voluntària i simplificada. No té sentit un procediment d’accés via concurs de mèrits que crei greuges comparatius per a tots els professors que ja són funcionaris.
 3. Seriositat en els requisits d’accés. Actualment qualsevol llicenciat, graduat o equivalent pot presentar-se per a qualsevol especialitat. En un concurs això s’ha de restringir via titulació. A tall d’exemple, una professora llicenciada en matemàtiques amb 10 anys treballats no hauria de poder participar al concurs per l’especialitat de llengua catalana i a l'inrevès, si no és que que disposa de la titulació adient.
 4. Objectivitat. En un concurs de mèrits aquests han de ser objectivables evitant al màxim qualsevol tipus d’arbitrarietat. No pot haver-hi entrevistes, informes subjectius ni procediments similars.
 5. Un esborrany de concurs per treballar-lo.
 6. Que surtin totes les places del sistema al concurs de trasllats surtin , com a forma de provisió de llocs de treball ordinària que és.
 7. A fi d’estabilitzar tot aquell professorat que no esdevingui funcionari de carrera insistim en la derogació del Decret 39/2014 (de plantilles), en cas contrari cal un acord d’estabilitat per aquell professorat interí que no esdevingui funcionari de carrera.

El Departament d’Educació respon que:

 • Està preparant més dades i que les farà arribar tant bon punt les tingui. Diu que el procediment és complex ja que s’ha de diferenciar llocs de treball de persones que hi treballen.
 • Insisteixen que abans del 31 de desembre de 2022 s’han de publicar totes les convocatòries i s’han d’executar abans del 31 de desembre de 2024.
 • No hi haurà convocatòria de les més de 4.000 places previstes (encara a dia d’avui al web del Departament) pels cossos de secundària. Aquestes places es perden de moment i fins a la publicació de la modificació normativa del Reial Decret d’accés i del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Segons el criteri del Departament, ara no es poden convocar les places previstes al web del Departament.

El Departament planteja la possibilitat de convocar 3.816 places de reposició amb caràcter immediat per aquest curs 2021-2022, aquestes places són de diferents cossos, tal i com estan fent les altres CCAA. El Departament demana als diferents sindicats que es manifestin, només Professors de Secundària (aspepc·sps) es manifesta per convocar oposicions amb caràcter immediat i no esperar a convocar en el futur amb procediments encara pendents de concretar.

VOTACIÓ REALITZADA:

Pregunta: Publiquem la convocatòria corresponent a la taxa de reposició (3816 places) amb l'actual RD 276/2007?

USTEC marxa de la sala per no haver-se de posicionar.
CCOO Vota NO convocar
I-CSC S’absté
Professors de Secundària (aspepc·sps) vota a favor de convocar oposicions immediatament
UGT S’absté

El Departament dona suport a la proposta majoritària de NO convocar oposicions amb caràcter immediat.

Per tant:

 • Les 4.000 i escaig places d’estabilització previstes per aquest 2021-22 per cossos de secundària no es convocaran de moment, s’esperarà a l’aprovació de les places que poden sortir per concurs, no se sap com es determinaran, i a partir d’aquí no queda clar que passarà ni quantes ni quan es convocaran.
 • Les 3.816 places de reposició per jubilacions ja aprovades dels 3 últims anys tampoc es convoquen atès que els altres sindicats s’hi han negat i el Departament els ha escoltat. El compromés és convocar-les tant aviat com es publiqui el nou Reial Decret d’ingrés (substiuirà l’actual RD 276/2007) previst per la primavera, per tant difícilment hi haurà convocatòria aquest curs 2021-2022.
El calendari que contempla el Departament, en base la nova Llei d'estabilització que neix del RDL 14/2021 (Icetazo):
 • Abans del 30/6/22 s'han de publicar les places corresponents a les ofertes d'ocupació publiques del nou procés d'estabilització (tant concurs de mèrits com concursos oposició d'aquest període transitori).
 • Abans del 31/12/2022 s'han de convocar els processos selectius del nou procés d'estabilització (tant concurs de mèrits com concursos oposició d'aquest període transitori).
 • Abans de 31/12/2024 s'han d'haver executat les convocatòries del nou procés d'estabilització (tant concurs de mèrits com concursos oposició d'aquest període transitori).

Professors de Secundària (aspepc·sps) tot i no estar d’acord amb la posició majoritària de la votació realitzada agraeix al Departament que, per primer cop en molts anys, consulti i respecti les posicions majoritàries de la part social. L’emplacem a respectar la posició social majoritària en altres aspectes com per exemple la derogació del Decret 39/2014, de plantilles.

El Departament diu que els tutors de secundària tampoc han d’esperar 3 mesos a cobrar el càrrec i que hi ha hagut problemes de gestió.

El cobrament del nomenament de juliol del 2016 no es podrà fer fins a no tenir resposta del SEPE sobre qui ha cobrat l’atur.

Per acabar de exhaurir els 100 milions del FSE per dotacions de foment de l’ocupació, el Departament està oferint completar les mitges jornades de les substitucions vinculades als reforços COVID, en els llocs de majors necessitats. Són unes 200 dotacions més.

 • Darrera modificació: 01/02/2022 18:29