Mesa sectorial de 16 de gener de 2023

El Departament presenta el document del Programa experimental de Residència inicial docent (enllaçar-lo), en el marc de les “24 propuestas de reforma para la mejora de la profesión docente del MEyFP”. Segons el document facilitat, el programa es finança en un 95% amb fons de la UE, els “Residents” tindran un nomenament de mitja jornada però faran les 37,5 hores ordinàries d’un funcionari tot i tenir una càrrega lectiva de mitja jornada, els mentors tindran una reducció de fins a mitja jornada i atendran un màxim de 3 residents. Participaran en el programa, amb caràcter voluntari, 100 docents novells de secundària i 150 d’infantil i primària de la borsa de treball del personal docent d’ensenyament secundari del Departament d’Educació amb un màxim de 3 mesos de serveis docents prestats. Hi participaran pel curs 2022-2023 60 centres de primària i ESO amb un total de 85 docents amb tasca de mentors. El màxim de novells per mentor serà de 3 i el màxim per centre de 3 mentors i 9 novells tot i que l’estructura habitual serà de 1 mentor i 3 novells per centre.

Professors de secundària (aspepc·sps) valora la iniciativa com un reconeixement del fracàs del model de Màster de formació del professorat: si el màster complís amb la seva funció professionalitzadora no caldria un Programa experimental de Residència inicial docent (PID). També denunciem que és una traba més d’accés a la professió amb la que els representants del professorat no podem estar d’acord.

Professors de Secundària (aspepc·sps) denuncia que, de moment, amb el finançament de la UE es posarà professors que cobraran la meitat per a fer una feina amb dedicació de tota la jornada (entre formació i docència) amb l’argument que no estan prou preparats per fer la feina per la qual el Màster que ja han cursat els faculta. Temem el risc de que en el futur el model que es vol implantar consisteixi en que els «Residents» ocupin una plaça estructural a meitat de preu.

Professors de Secundària (aspepc·sps) demana la concreció de la forma de contractació del professorat en residència i exigeix que siguin funcionaris interins, en cap cas contractats laborals ni becaris, tant en el Programa experimental de Residència inicial docent (PID) actual com en el futur. També demanem que a la modificació de dades de la borsa els docents puguin escollir si volen o no rebre aquest tipus de nomenament.

*Amb posterioritat a la MS el Departament va tenir l'ocurrència d'anomenar el programa com a «Sensei».

Es concreten alguns detalls organitzatius, entre d’altres els continguts a la RESOLUCIÓ EDU/3952/2022, de 16 de desembre, sobre mesures per a les eleccions de membres de Junta de Personal docent no universitari en l'Administració de la Generalitat de Catalunya entre d’altres:

1.- El dia de la votació és el 14 de març de 2023, i l'horari de la jornada de votació és des de les 10:30 a les 18:30 hores.

2.- Permisos del professorat:

2.1 El professorat que tingui la condició d'elector disposa, el dia de la votació, durant el temps que sigui indispensable, del permís retribuït i no recuperable per tal d'exercir el seu dret a vot. Per tal de garantir aquest dret és recomanable que no s'efectuï en els centres cap convocatòria d'activitat no lectiva durant l'horari fix de permanència al centre.

2.2 El professorat que hagi estat nomenat president o vocal de les meses electorals o acrediti la seva condició d'interventor o interventora, tindrà dret durant el dia de la votació, a un permís de jornada completa, i també a un permís durant les cinc primeres hores del dia immediatament posterior.

Aquests permisos seran retribuïts i no recuperables un cop justificada l'actuació com membre de la mesa, interventor o interventora.

Per manca de temps demanen les qüestions per correu electrònic i s’hi donarà resposta.

  • Darrera modificació: 17/04/2023 22:24