Mesa sectorial de 16 de març

 1. Perfils professionals de llocs específics i acreditació del professorat:
 • Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual es fa pública la relació d’activitats formatives i programes d’innovació educativa a efectes d’acreditació de perfils professionals de llocs de treball específics per part del professorat per al curs 2016-2017.
 • RESOLUCIÓ ENS/xxx/xxxx, de xx de xxxx, que determina els perfils professionals de llocs de treball específics en centres educatius públics de Catalunya a partir del curs 2016-2017 i regula el procediment d’acreditació dels requisits específics de capacitació professional per ocupar-los, adreçat al professorat funcionari i interí dels diferents cossos docents.

2. Torn obert de paraules.

El Departament presenta les dues resolucions abans esmentades. Fins ara, les direccions podien determinar places estructurals específiques de perfil lingüístic en llengua estrangera, competència digital docent, atenció a la diversitat i gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial. Ara s'afegeixen:

 • Lectura i biblioteca escolar
 • Immersió i suport lingüístic
 • Educació Visual i plàstica (Primària)
 • Docència de 2 especialitats docents a l'ESO
 • Metodologies amb enfocament globalitzat

La resolució especifica quins són els requisits formatius i les tasques. El Departament assegura que no se'n concedirà cap que no tingui relació amb el projecte educatiu del centre, aprovats pel Claustre i el Consell Escolar (afirmació no massa creïble si tenim en compte la pràctica habitual fins ara).
L'objectiu, segons el Departament, és donar resposta a l'autonomia dels centres a l'hora de portar a terme noves pràctiques educatives.
El professorat que tingui la formació, tindrà els requisits per obtenir el perfil però no serà obligatori que en faci ús.
Es pensa en perfils amb vocació no permanent perquè, en algun cas, els «continguts» dels perfils que es demanen poden acabar formant part de la formació inicial de tot el professorat. Tant funcionaris com interins podran accedir als perfils. El Departament vol que el professorat i les direccions coneguin aquest plantejament perquè puguin fer-ne ús el curs 2016/17.
La formació en innovació educativa no comptarà si és anterior al curs 2005/06.
Tots els perfils es podran demanar en fase d'elecció, excepte el de doble especialitat a l'ESO, perquè això suposaria 274 combinacions a l'aplicatiu.
No sortirà en les adjudicacions provisionals el llistat de places perfilades per poder accedir a les mateixes.
S'informa de que es podrà optar des del principi per obtenir 2 mitges vacants en un centre, com si fos una provisió de dedicació completa.
La part sindical rebutja de manera unànime les dues resolucions perquè:

 • Els PEC (projectes de direcció de centre) no són transparents, ni públics, ni el professorat els coneix.
 • Si s'estableixen els perfils, no hi hauria d'haver cap problema per mantenir l'adjudicació pública i no el nomenament «a dit».
 • Els llocs perfilats haurien de ser publicats en les webs dels SSTT perquè tots els interessats poguessin accedir a l'oferta.
 • Els SSTT no estan donant les raons per les quals es rebutja o accepta un perfil.
 • Col·lisionen amb el Decret d'especialitats i el sistema d'oposicions.
 • Es dóna el mateix valor a la formació obtunguda en un curset de 60/90 hores que a una llicenciatura, grau o màster.
 • En la pràctica es pensa en una persona i després es defineix el perfil.
 • Molts dels perfils marcats no estan vinculats a la docència i es podrien cobrir mitjançant coordinacions (per exemple el perfil digital o de biblioteca).
 • Si no recull increment de plantilla, com, quan i a costa de què es faran les tasques? El Departament respon que això serà cosa de cada centre…No s'explica com.
 • Suposa la reconversió de llocs de treball i generarà enfrontaments amb motiu de la supressió i l'accés a les places.
 • Denota descoordinació entre els Departaments d'Ensenyament i Universitats i no queda clar el paper de les mencions en els graus especialment en el cas de Primària.
 • Perjudica el concurs de trasllats, que pot acabar servint per a proveir places residuals.
 • Aquests canvis no són urgents ni resolen res.
 • El Departament no valora el mèrit i la transparència: manté l'opacitat del nombre de places vacants, les permet en últim moment i sense lliure concurrència.
 • El professorat amb destinació definitiva no pot accedir lliurement a les places amb perfil perquè la concessió de comissions de servei està limitada a causes greus.
 • Com sempre, el Departament no té cap intenció de negociar absolutament res.

El Sindicat Professors de Secundaria (aspepc·sps) s'ha oposat des del principi a l'autonomia de centres que es plasma als PEC, i més tal com s'està duent a terme: s'han convertit en una tasca burocràtica més i es permeten «experiments» no controlats ni avaluats. A més, tampoc no es permet que tots els pares que no hi estan d'acord puguin canviar el lloc de matrícula, que, d'altra banda, no pot estar massa lluny del domicili habitual de l'alumne. És més, les direccions estan rebent pressions perquè els PEC vagin en el sentit que l'administració vol, per tant, ni tan sols és una veritable autonomia.
Al Departament no li sembla prou important l'educació pública: abans d'organitzar-la d'una forma radicalment diferent, caldria haver avaluat que ha passat amb moltes de les innovacions pedagògiques que s'han fet. Ens consta que els plans, per exemple, per a impartir matèries en anglès no està obtenint els resultats esperats i s'està perjudicant molt seriosament la matèria que s'imparteix en un idioma que no es domina prou. També hi ha llocs on els ensenyaments per projectes estan detraient hores lectives de matèries de competències bàsiques sense que s'hagi mostrat cap intenció de comprovar allò que percep el professorat: que comporta deteriorament en els coneixements de les mateixes. Portem temps també avisant de que no respectar les especialitats en secundària és un deteriorament injustificat de la qualitat educativa. El saber i el coneixement es parcel·la perquè no podem abastar-ho tot.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) demanem:

 • Que s'aclareixi què passarà si no s'ha lliurat l'autorització per consultar el registre de delinqüents sexuals i què es farà amb les persones que no ho hagin lliurat encara per entrar a la borsa. El Departament diu que ho estudiaran.
 • Que se'ns doni l'accés al portal de centres perquè en ell es pengen instruccions per les direccions dels centres que afecten a les condicions laborals del professorat. Sense resposta.
 • Que ens concreti la data de publicació dels admesos i exclosos a la Borsa de Treball quan la tinguin. De moment no la tenen.
 • Darrera modificació: 17/03/2016 12:00