Mesa sectorial de 17 d'octubre de 2018

El Departament informa de la previsió de places que preveu que surtin en l’Oferta Pública d’ocupació dels anys 2018 i 2019, les d’estabilització NO estan condicionades a l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat NI dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Oferta pública d’ocupació parcial any 2018 de 10.010 places d’estabilització amb la distribució de la taula i una oferta pública d’ocupació parcial per a 2019 de 5.648 d’estabilització més la taxa de reposició que autoritzin els pressupostos. Recordem aquí que l’oferta pública d’ocupació és el pas previ a la convocatòria efectiva del concurs oposició, i que aquesta convocatòria s’ha de publicar en els 3 anys posteriors a l’oferta pública que l’autoritza.

Es preveuen dues convocatòries per especialitat (excepció feta d’especialitats amb un nombre molt baix d’interins), així per a la convocatòria de concurs oposició de 2018 (proves el 2019) es preveu convocar la meitat de l’oferta pública 2018, 5.005 places amb la distribució de la taula. Per a la convocatòria 2019 (proves el 2020) es preveu convocar especialitats d’ESO/BAT, la convocatòria 2020 (proves el 2021) tornaria a ser d’especialitats de Cicles Formatius i de mestres i la convocatòria 2021 (proves 2022) d’especialitats d’ESO-BAT, EOI i Arts. En tots els casos es preveu, també, convocar el torn d’accés a cos superior i el procediment d’adquisició de noves especialitats.

La convocatòria 2018 (proves 2019) de concurs oposició es preveu convocar abans d’acabar l’any, el calendari de desenvolupament de les proves resta per negociar en una mesa posterior. Pel que fa a l’estructura de les proves és la prevista a https://secundaria.info/docu/_media/publicacions:1718:secundaria_info_178.pdf, dues proves eliminatòries que valdran un 50% de la nota cada una, la primera constarà de la part A amb la realització d’un exercici pràctic i valdrà un 70 % d’aquesta primera prova, el 30% restant serà pel desenvolupament del tema. La segona prova serà la defensa de la programació i unitat didàctica. El global de la nota obtinguda a l’oposició valdrà un 60% del total restant l’altre 40% pel concurs de mèrits.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) demana al Departament l’adopció de mesures que garanteixin l’estabilitat d’aquell professorat amb més temps de servei com a interí que no esdevingui funcionari de carrera (Pacte d’estabilitat) i la convocatòria de concurs d’accés a Càtedra, sense rebre resposta de part de l’administració. El Departament sí recull la proposta de vetllar perquè els vocals dels tribunals de la convocatòria 2016 no siguin vocals en els tribunals de la convocatòria 2018, sempre que el número de funcionaris de carrera de l’especialitat ho permeti.

El Departament comenta que:

 • La convocatòria es publicarà al DOGC el 31 d’Octubre 2018.
 • Les sol.licituds s’hauran de fer del 6 al 27 de novembre 2018.

Calendari inicial: 

 • Publicació vacants provisionals – Finals febrer, primers de març 2019.
 • Publicació vacants definitives – Finals abril, primers de maig 2019.
 • Resolució provisional – del 12 al 20 de març 2019.
 • Resolució definitiva – del 14 al 23 de maig 2019.

No hi ha pràcticament modificacions respecte a l’anterior convocatòria. Només s’especifica que també han de concursar obligatòriament els funcionaris en pràctiques ja que hi ha hagut oposicions darrerament. I s’ha actualitzat la relació de centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial.

El Sindicat Professors de Secundària demana que surtin les màximes vacants possibles i que les haurien de publicar abans de fer les sol.licituds. Tornem a queixar-nos que no surten les places de les Escoles d’adults, dels serveis educatius i de l’IOC. Com que es tracta d’una convocatòria estatal, només surten els llocs de treball ordinaris i com que aquests són específics s’ha d’esperar a  un concurs autonòmic que l’administració no concreta quan es farà. També demanem que es clarifiquin els apartats 3.3 i 6.7 sobre la certificació del català. Al punt 3.3 anirien les certificacions de l’EOI de llengua catalana i al 6.7 altres certificats de català. En total 4 punts.  

L'única novetat és que s’inclouen els llocs de treball creats pel Decret d’inclusiva.

 • Preguntem per l’aplicació dels endarreriments de l’increment de sou en el cas dels jubilats o persones que ara no tinguin nomenament. El Departament diu que ho cobraran automàticament.
 • Tornem a demanar que es tingui en compte que la tutorització d’alumnes de màster ha de tenir algun reconeixement retributiu i en els mèrits. El Departament diu que ho està mirant.
 • Demanem un altre cop que es reuneixin les meses tècniques d’FP i adults.
 • L’aplicatiu per congelar i descongelar encara no hi és i tampoc que els professors sense màster puguin ser nomenats telemàticament. L’endarreriment, diu el Departament, és per un problema de pressupost per a la informàtica. Pels mateixos motius s’endarrerirà l’obertura permanent de la borsa.
 • Demanem que sigui reconeguda com a coordinació amb el que comporta el comissionat del pla català de l’esport a l’escola. El Departament diu que és potestat de les direccions nomenar-los o no, dintre del marc de l’autonomia de centres.
 • Preguntem per les notícies que han sortit sobre el cos únic i el Departament diu que són idees només, en canvi en l’argumentació les ha defensat, per tant…
 • Darrera modificació: 19/10/2018 11:47