Mesa sectorial de 18 de juliol de 2022

El Departament facilita un nou esborrany de la convocatòria:

 • No hi haurà torn de reserva: el percentatge del 5% de les places corresponents al torn de reserva per persones amb discapacitat s'incorporarà a les de la convocatòria del concurs oposició d'estabilització.
 • El primer criteri a tenir en compte per a resoldre els empats serà l'experiència docent, atenent successivament cadascun dels subapartats i computant tots els dies de prestació de serveis (sense límit).

A més, fa els següents aclariments, a petició de la part social:

Sobre els requisits:

 • No es podrà al·legar una titulació equivalent a efectes de docència si es té la titulació requerida amb caràcter general per a l'ingrés al cos (aplicable a tots els cossos).

Sobre el procediment:

 • Un cop fet el pagament la sol·licitud es considerarà enviada i ja no es podrà fer cap modificació ni eliminar-la i fer-ne una de nova.
 • Les dades de l'expedient personal es carregaran tant des de l'ATRI com des d'XTEC, a més de la base de dades pròpia del Departament.

Sobre el barem de mèrits, apartat de Certificacions de nivell avançat o equivalent d'EOI:

 • El C2 de Català es valorarà en aquest apartat.
 • Es valoraran titulacions de nivell B2 si són anteriors al 2017. A partir del 2017 es valoraran titulacions de nivell C1 o C2.

Professors de Secundària (aspepc·sps) demana que a les persones que van obtenir una vacant i a 1 de setembre i estaven de permís d'infantament o d'incapacitat temporal i no se les va donar d'alta el nomenament fins a la data d'incorporació, els tinguin en compte tots els serveis prestats des d'1 de setembre. El Departament respon que, com tenien la destinació reservada, els els tindran en compte.

Professors de Secundària (aspepc·sps) demana que es tingui en compte la integració de les especialitats del cos de PTFP en el cos de Secundària al concurs de mèrits. I d'aquesta manera els serveis prestats a especialitats 500 (cos de Professors de Secundària) i 600 (cos de PTFP) comptin com a serveis prestats al mateix cos. El Departament respon que, com es convoquen places del cos PTFP, comptaran com a cossos diferents.

El Departament facilita un nou esborrany del número de places que es convocaran. D'acord amb els seus càlculs, el número de places que finalment s’oferiran (12.859) es correspon amb el número d'interins que a l'abril de 2022 tenien 5 o més anys de serveis prestats a la borsa de treball.

Es compromet a facilitar un desglossament de places per especialitat abans que acabi el mes de juliol.

Els nomenaments extraordinaris del mes de juliol de 2016 ja estan registrats i es pagaran aquest mes.

Es recalcularan els dies de lactància compactada tenint en compte els dies que el professorat ha hagut d'anar al centre al mes de juliol.

Es valorarà introduir a la normativa l'aclariment que la reducció de 2 hores per a les persones més grans de 55 anys hagi de ser de l'horari fix.

Professors de Secundària (aspepc·sps) denuncia:

 • La deficient atenció al professorat als ST (CEB): no es pot demanar cita prèvia en cap ST (excepte Girona).
 • Quan es produeix una errada en nòmina i es detecta ràpidament no es soluciona fins al mes següent, amb el consegüent perjudici per a la persona afectada.
 • El professorat de secundària que substitueix un tutor segueix sense cobrar el complement de tutoria fins al tercer mes de substitució, contràriament als companys de primària, que el cobren des del primer dia. Un nou greuge per al professorat de secundària i una mostra més del nostre menysteniment per part de l'administració.

El Conseller ha comparegut a la Mesa i ha manifestat la seva voluntat de diàleg i de començar el curs amb tranquil·litat, recordant la darrera proposta que va posar a sobre de la taula (hora lectiva primària 22-23 i compromís per a secundària al 23-24). La part social respost que, si vol, pot convocar el comitè de vaga per a negociar, però que si ho fa, ha de presentar una nova proposta, atès que ja es va considerar aquesta insuficient.

 • Darrera modificació: 18/07/2022 20:31