Mesa sectorial de 18 de desembre de 2019

Mesa convocada l’última setmana lectiva de l’any, la primera i única amb esborrany de convocatòria facilitada a la representació sindical, i amb la voluntat expressada pel Departament de tancar la qüestió el mateix dia, malgrat l'extensió del document i les nombroses observacions i demandes de precisions formulades pels diferents sindicats. No hi ha hagut tampoc reunions prèvies (que sí es van celebrar en anys anteriors) per a poder valorar de quines especialitats és més pertinent oferir places i en quina quantitat. Finalment, la Mesa duplica el temps de reunió previst, amb una segona sessió el dijous dia 19. El punt 3 de l'ordre del dia ha quedat ajornat.

Tots els sindicats n'expressem queixa i exposem al Departament la impressió que tracta aquesta Mesa com un mer tràmit, més que com un espai enfocat a la negociació on tractar la qüestió de manera efectiva.

Els sindicats també exposem que les habituals imprecisions dels redactats del Departament -que es podrien evitar- fan que tot sovint els toqui als sindicats l'esforç d'atendre i resoldre dubtes, actuant com una gestoria del mateix Departament, circumstància que no s'hauria de produir.

Les sumes de places per procediment d'ingrés o accés i per especialitat docent a l'esborrany lliurat no s'avenen amb els totals que hi consten. També apareix l'especialitat docent de «Cultura Clàssica», inexistent, i que hauria de ser de Llatí o Grec. Aquestes observacions han estat fetes pel sindicat Professors de Secundària i el Departament les ha agraït. L'endemà es presenten rectificades les taules de places que es convocaran.

Les places d'estabilització i consolidació previstes per al període 2018-2023, encara pendents, es concentraran a les convocatòries de 2019-20, 20-21 i 21-22, incrementant l'oferta anunciada a març de 2018. Per al 2022-23 les places que s'oferiran seran de reposició. De moment n'hi ha 2020, però amb noves taxes de reposició els propers anys s'espera que arribin a unes 5000.

El Departament anuncia una previsió de places per a les properes convocatòries. El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) els recorda que no hi ha Oferta Pública d'Ocupació per a les places del cos PTFP que s''hi inclouen, malgrat que ja havíem avisat d'aquesta mancança a l’esborrany presentat fa dos mesos. El Departament diu que creu que hi són. En revisar-ho l'endemà confirma que no hi són, que caldrà modificar l'Oferta Pública d'Ocupació i que d'això no n'hi ha data prevista. La previsió de places per a propers cursos presentada amb data 18/12/2019 queda sense efecte i restem pendents que se'n faci comunicació quan es produeixi, com afirma el Departament un nou Acord de Govern modificant l’Oferta Pública d’Ocupació 2019.

El Departament exposa que ha rebut una valoració molt positiva per part dels tribunals del nou model de prova (el qualifica de «model de selecció de qualitat»), de l'ordre de les mateixes i del calendari. En una intervenció posterior, Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) exposa que la valoració per part de membres del tribunal que hem rebut diu més aviat el contrari, i el Departament precisa que les valoracions que ells han rebut són de presidents de tribunal. Cal recordar que, de fet, els presidents de tribunal els designa la mateixa Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

Els sindicats exposen que els consta que determinats tribunals han premiat determinats biaixos de plantejament didàctic, i que si es premia el biaix, la convocatòria ho hauria de recollir. En concret algun cas on aspirants participants en aquell tribunal es queixen que s'ha premiat el plantejament d'enfocament globalitzat. El Departament respon que qualsevol plantejament didàctic normativament vàlid s'hauria de poder defensar.

Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) insistim, i ho hem fet i fem de manera reiterada, en la conveniència de procurar que l'any de pràctiques del procediment selectiu s'iniciï el setembre de l'any que es fan les proves, i que no calgui esperar un any. El Departament respon textualment i incomprensible que «el calendari per fer les pràctiques és secundari per davant de poder arribar a la condició de funcionaris» (sic). Exposa també que el nou model i ordre de les proves suposa més temps i que aquest és el motiu pel qual cal allargar tot el procediment. El sindicat Professors de Secundària recorda que aquesta informació no és correcta: el motiu de l’endarreriment del procés selectiu és el Decret de Plantilles i els seus mecanismes d’entrevistes i adjudicacions a dit que suposa un increment important de la dificultat i temps requerit per als ST per a resoldre les adjudicacions De fet, les oposicions de 2017-18 es van iniciar a la primavera perquè el problema ja existia, i es van fer mantenint l’ordre anterior de les proves.

Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) torna a demanar al Departament que, també per aquest motiu, revisi el model de nomenaments per fer-lo més simple, clar i transparent. El Departament respon que no pensa modificar-lo.

Canvis proposats a les proves respecte de convocatòries anteriors:

  • Es redueix el temps de defensa de la Programació Didàctica i Unitat Didàctica de 20'+20'+5' preguntes a 20' (PD+UD amb èmfasi a la UD) +10' preguntes. Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) i altres sindicats valoren que és un temps insuficient i que la inclusió del terme «èmfasi» fa la redacció imprecisa. El Departament el modifica: 25’ per a PD+UD, amb un màxim de 10’ per a PD, i 10’ posteriors per al torn de preguntes i aclariments: total 35’.
  • Es canvia el model de prova pràctica. s'aprofundeix i es concreta donar el pes a supòsits didàctics que ocuparan 2 de les 3 hores de la prova, i que s'hauran de defensar oralment després, i només per a la part de supòsit didàctic.
  • El Departament està treballant per delimitar el model de prova pràctica, donant formació als membres del tribunal respecte de les mateixes i posant a disposició dels aspirants, el mes de gener o febrer de 2020, models de currículum i de prova. L’endemà el Departament esmenta la discrecionalitat tècnica del tribunal respecte de les proves i criteris d’avaluació. Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) demana si aquest criteri de discrecionalitat no entra en contradicció amb la formació anunciada. El Departament respon que més que “Formació” se n’hauria de dir “Informació”.

Algunes de les sol·licituds d'aclariments o de propostes de millora per part dels sindicats són:

  • Què vol dir «tenir en compte la perspectiva de gènere i la inclusió» a la Programació Didàctica? Se'n pot donar exemples? Resposta: No s'obté ni resposta clara, ni exemples.
  • Es podria incloure a la convocatòria que es garanteix la infraestructura per tal que es pugui lliurar i exposar material en format digital? Resposta: En aquest punt no ens consta que el Departament vulgui canviar el redactat proposat inicialment.
  • Es pot garantir que hi haurà la possibilitat real de contactar el president de tribunal quan calgui per a algun dels tràmits previstos, molts del qual cal formular en un termini molt curt de temps? Resposta: Es recollirà a la convocatòria la possibilitat de lliurar la documentació al registre de la seu del tribunal.
  • Que s'ampliï el termini de dues setmanes d'anterioritat a l'inici de les proves de la publicació dels criteris de correcció. Resposta: S'admet i s'amplia a 3 setmanes.
  • Que els sindicats tinguin accés a les informacions, instruccions i orientacions que es passen a tribunals, per tal de poder respondre a consultes formulades. Resposta: Pendent de resposta.

Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) -atenent a la recent sentència favorable a la impugnació del Decret de Plantilles que vam presentar i que tracta aquest punt de manera tangencial- demana que es tregui «àmbit» de les possibilitats per a la Programació Didàctica. El Departament recull la demanda i en fa la modificació.

Després de debatre pros i contres del topall de 8 Unitats Didàctiques per a la Programació que el Departament proposava com a novetat per a aquesta convocatòria, s’acorda per consens eliminar el topall superior de 8 i mantenir el límit inferior de 6 Unitats.

Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) ha expressat de manera clara la preocupació pel menysteniment dels coneixements específics de l'especialitat docent a les proves de selecció. El Departament està definint unes proves que avaluen pràcticament en exclusiva plantejaments didàctics, i que es fa en un marc teòric, no sobre l'actuació concreta en grups reals.

Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) ha revisat la normativa marc de les proves del procediment selectiu: per a la part pràctica de la prova de coneixements propis de l’especialitat (actualment la 2a., havia estat la 1a. fins a 2018) valora que la prova que dissenya el Departament la desnaturalitza introduint-hi preguntes que entenem que corresponen a l’altra prova eliminatòria, la d’aptitud pedagògica. En aquesta prova d’aptitud pedagògica (actualment la 1a.) ja és aquest l’aspecte el que es valora de manera exclusiva a través d’una PD i una UD. Entenem que el model de prova proposat pot donar espai per a impugnacions que no interessen a ningú. El Departament argumenta que la lectura que fa -contrària a la nostra- permet introduir aspectes didàctics dins la prova com a aplicació dels coneixements de l’especialitat. La present convocatòria reserva a aspectes de didàctica la totalitat de la 1a. prova eliminatòria, i de manera explícita un paper preeminent a la part pràctica de la 2a. prova (2 hores de 3, i amb exposició oral davant del tribunal només d’aquestes 2 hores de supòsit pràctic de plantejament didàctic), respecte de la qual presentem objeccions. El Departament diu que espera que no hi hagi impugnacions i manté la proposta.

El calendari previst per al procediment selectiu, pendent de confirmació i publicació, és:

Publicació de la convocatòria el 14 o 15 de gener.

Inscripcions del 16 de gener a 4 de febrer.

El procediment selectiu repetirà el calendari que ha tingut el 2019:

Període de proves d’oposició: juny i juliol amb el 13 de juny de 2020 com a data prevista per a l’acte de presentació.

Període de concurs de mèrits: setembre i octubre.

El Departament anuncia que, amb motiu de la sentència d’impugnació al Decret de Plantilles, no realitzarà la convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents específics amb perfil professional de metodologies amb enfocament globalitzat. Informa que queda a l’espera d’un recurs que hi vol presentar per tal de poder mantenir el caràcter eliminatori de l’entrevista.

  • Darrera modificació: 20/12/2019 11:09