Mesa sectorial de 19 d'abril de 2023

Resolució EDU/ xx /2023, de xx d’abril per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2023 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament

El Departament comenta el següent:

1- L’ordenació dels col·lectius en les diferents fases d'adjudicació serà:

· Personal funcionari de carrera afectat per pèrdua de destinació

· Propietaris provisionals d'oposicions anteriors a 2022

· Funcionaris que sol·liciten Comissió de Serveis

· Funcionaris en pràctiques inclosos aquells que les tenen ajornades

· Funcionaris de carrera seleccionats al concurs de mèrits

· Funcionaris interins.

2. Les renúncies al concurs de mèrits es gestionaran d’acord amb 3 possibles situacions:

- Participació en les adjudicacions com a interí. En cas que s’obtingui un nomenament, si es produeix una renúncia i s’obté la condició de funcionari al concurs, es manté el nomenament, el qual es considerarà a tots els efectes com la primera destinació com a funcionari.

- Participació en les adjudicacions com a interí sense nomenament. En aquest cas, si es produeix una renúncia i s’acaba obtenint la condició de funcionari, en no haver estat nomenat, es farà adjudicació d’ofici. A tal efecte, es mirarà de donar una plaça tenint en compte les peticions fetes, sempre que sigui possible. Aquesta plaça també es considerarà a tots els efectes com la primera destinació com a funcionari.

- Si una persona que no ha treballat mai i per tant no té nomenament, obté la condició de funcionari gràcies a una renúncia, el Departament s’hi posarà en contacte i li adjudicarà  una vacant d’ofici, la qual també es considerarà com la primera destinació com a funcionari.

3- Presa de possessió. El Departament d’Educació pretén que tothom que rebi una nova destinació es presenti l’1 de setembre en el nou centre per tal de prendre possessió de la plaça, excepte els casos de malaltia o qualsevol altra raó. Es diu que s'habilitarà algun mètode per a què tothom ho pugui fer fàcilment. Professors de Secundària expressa els seus dubtes.

4- El calendari de presentació de sol·licituds serà el següent:

Personal funcionari de carrera i en pràctiques: del 16 al 29 de Maig 2023

Personal interí: del 4 al 15 de Maig 2023

Personal acollit article 25: del 4 al 17 de Maig 2023

Propostes de les direccions: del 22 al 31 de Maig 2023

El Sindicat Professors de Secundària denuncia que:

. Es tracta d’una resolució poc clara i plena d’arbitrarietats. Cada vegada hi ha més adjudicacions prèvies. Al final no quedarà res a fase d’elecció.

. Continuem totalment en desacord amb el sistema poc transparent, opac i subjectiu de l’entrevista i demanem que, ja que s’ha de fer, es faci a tothom que opti per un mateix lloc de treball.

. Demanem també que s’hagi d’especificar si un professor vol o no anar a un institut escola com es fa amb els instituts de màxima complexitat.

. El Departament emplaça a tractar-lo la setmana vinent la seva intenció de fer-nos treballar als centres els primers 5 dies de Juliol.

Cal que el Departament aclareixi què significa que la presa de possessió de la plaça a la que obliga la resolució del Concurs de mèrits i que es reguli com a procediment formal. La presa de possessió sempre s’havia entès com a estar en la plaça com a mínim 1 dia i això significava que si algú estava de baixa o amb permisos de maternitat o que no era possible que s’incorporés per alguna altra raó la perdia. El Departament proposa que s’hagi d’anar un dia a prendre possessió de la plaça (excepte que sigui impossible i es comuniqui) però sense que això afecti les situacions possibles de permís, baixa o excedència per incompatibililtat. Al professorat que ja era funcionari d’un cos i ha obtingut plaça al concurs de mèrits per un altre cos se li podrà concedir l’excedència per incompatibilitat tant de la plaça obtinguda per concurs de mèrits com de la d’origen i però ha de manifestar la seva preferència abans del 7 de juliol, si no mantindrà la d’origen.

Resolució de xx de xxx de xxx de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2023-2024

Durant la primera quinzena de maig de 2023 es publicarà la llista provisional de totes les persones que en aquella data formin part de la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2023-2024. Es tindran en compte tots els serveis prestats que constin fins al 28 d’abril del 2023.

El termini per presentar reclamacions contra el nou número d'ordre obtingut és del 4 de maig al 15 de maig, ambdós inclosos.

Durant el període del 4 al 15 de maig de 2023, es podran consultar i modificar les dades.

Sol·licituds de no disponibilitat per al curs 2023-2024:

Les persones que no vulguin obtenir un nomenament per al curs 2023-2024 ho han de sol·licitar mitjançant l’aplicació d’autogestió de la disponibilitat com a molt tard el 31 de maig de 2023.

L’aplicació romandrà tancada de l’1 de juny a l’1 de juliol i durant aquest període no es podrà autogestionar la disponibilitat.

L’àrea mínima que es podrà demanar és la comarca (a Barcelona ciutat. el districte) i es podran triar els 12 ST.

Professors de secundària (aspepc·sps) demana que:

 • Dintre dels llocs de treball específic figurin els institut escola perquè tenen característiques de funcionament i tipologia de jornada que no tothom vol.
 • Que es mantingui l’opció de demanar municipis.
 • Que es tingui en compte les característiques específiques de l’Alt Pirineu/Aran, on es poden demanar pocs centres i distanciats geogràficament.

Dades concurs de mèrits

El Departament facilita les dades del Concurs de mèrits que es compromet a publicar a la seva web. Han obtingut plaça sense treballar 1770 persones que no treballaven al  Departament. Moltes poden ser participants del concurs de mèrits a altres CCAA.  Hi ha 10.037 interins no seleccionats amb més de 3 anys d’antiguitat i 9174 amb menys de 3 anys. En total 19.221.

Les persones de les llistes complementàries seran informades per correu de que han estat seleccionades a mesura que es vagin produint les renúncies i decauran de les altres llistes complementàries en les que estiguin. Totes les renúncies i adjudicacions s’aniran publicant al web. Es tindran en compte totes les renúncies que es produeixin fins al 31 d’agost. En l’apartat “Preguntes freqüents” el Departament ha publicat la informació del que han de fer els seleccionats:

https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/concurs-merits/preguntes-frequents/#faq-soc-a-la-llista-de-proposta-de-persones-seleccionades--i-ara-que

El Departament diu que no decaurà ningú de la llista que hagi estat seleccionat i que en qualsevol cas s’afegiran les persones que també hagin d’obtenir plaça segons els recursos interposats (de moment uns 300). No es valoraran els recursos d’alçada que hagin arribat per e-valisa o correu electrònic. Considerem que aquesta limitació no és legal però per evitar problemes demanem al professorat que ho hagi fet així que torni a enviar el recurs per l’aplicatiu habilitat a l’efecte o per petició genèrica.

Professors de Secundària (aspepc·sps) demana:

 • En les llistes complementàries haurien d’aparèixer les persones que havien demanat altres especialitats amb prioritat respecte de les que els han adjudicat, si més no que es produeixi el gruix de renúncies derivat de la participació en el concurs de mèrits d’altres CCAA. El Departament diu que no ho podria gestionar. Professors de Secundària (aspepc·sps) insisteix que això comportarà que els afectats interposin els corresponents recursos per defensar el seu dret a optar per aquestes especialitats.
 • Atès el nombre tan elevat de no seleccionats, demanem un mecanisme d’estabilitat.  Cal poder transmetre un missatge de tranquil·litat al professorat que està patint pel seu lloc de treball. Segons el Departament s’estan estudiant mesures per als majors de 55 anys tot i que espera a les dades del procés d’estabilització i els pactes de funció pública per prendre mesures. Cal incloure en aquesta planificació tots els interins: No es poden endarrerir les decisions.
 • Seria convenient que les persones que hagin acceptat plaça a altres comunitats decaiguin automàticament de les llistes d’aquí.
 • El Departament informa de que a totes les persones que provenien de centres municipals de Barcelona se’ls ha computat tota llur antiguitat com si fossin centres dependents del Departament, amb la màxima puntuació en aplicació d’una sentència del TS. Passa el mateix amb els centres integrats a la xarxa pública: els reconeix els anys fruit del pacte d’integració. El problema és que hem detectat que hi ha professorat a qui s’ha puntuat de manera diferent. En aquests casos les persones afectades per una menor baremació han de fer el recurs d’alçada corresponent.

Torn obert de paraules

Professors de Secundària (aspepc·sps) planteja:

 • Cal portar una contraproposta als coordinadors digitals i tractar la seva situació laboral, tant retributiva com de temps necessari per fer aquestes funcions. La contractació tècnica externa en tot cas ha de ser de tots els ordinadors, no només dels nous que són els que no donen tants problemes. El Departament proposa afegir aquest punt a la mesa del 23 de maig.
 • La integració dels cos de PTFP és urgent.
 • Cal plantejar-se la política que té el Departament davant les agressions dels alumnes, que no deixen d’augmentar.
 • Programa coordinació territorial per l’escola inclusiva: Insistim en que s’ha d’atendre la petició de reconeixement de complement de coordinació i horari docent. A més, cal que rebin les dietes per desplaçament als centres. En l’anterior mesa el Departament havia dit que prenia nota però segueix sense respondre. 
 • Ha de quedar clar que els horaris del professorat de secundària als IE són els corresponents al seu cos, no als de primària. 
 • Horaris professors OE: no es respecta l'equilibri horari entre les dues tasques que han de fer (atenció directa a l’alumnat i suport a la comunitat educativa), cal corregir la situació.
 • Darrera modificació: 27/04/2023 18:52