Reunió virtual de 20 de maig de 2021

L’únic canvi respecte al curs anterior és l’eliminació de l’obligació de confirmar que una persona es manté en la borsa el proper al curs. El personal nou d’aquest curs sí ha de confirmar perquè està obligats per la resolució del curs anterior. S’obre el període de consulta i modificació de borsa del 21 al 31 de maig Es preveu que durant el curs 2021-2022 s'obrin els següents terminis de modificació de dades: del 13 al 20 de setembre de 2021, del 15 al 22 de novembre de 2021, del 24 al 31 de gener de 2022, del 21 al 28 de març de 2021 i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional. El Departament assegura que la Resolució es publicarà de forma imminent.

El text de la Resolució només presenta un canvi: s’han afegit les dotacions de reforç COVID (es manté la quantitat però canviarà la distribució) i una modificació sobre les hores de síntesi de FP, abans es distribuien 50% a 1r i 50% a 2n; a partir d’ara el 100% a 2n. Entenem que aquest canvi provocarà la reducció de dotacions als centres de FP. Professors de Secundària (aspepc·sps) s’oposa a aquest canvi atès que això implica que els CF de nova implantació, que comencen per primer, tindran menys dotació, i aquestes hores són necessàries per la posada en marxa d'un CF que implica un esforç que la justifica. A més, El Departament preveu que amb la previsió del creixement de FP DUAL hi haurà menys alumnes que facin síntesi, menys desdoblaments (si alumnes NO DUAL >20) o la supressió d'aquest MP (si 100% alumnes fan dual), implicant una retallada de recursos superior.

Pel que fa criteris de plantilles i concretament respecte dels centres de Cicles Formatius, Professors de Secundària (aspepc·sps) demana:

 • Que quedi clar que la reducció per Cap de Departament o seminari inclou les dues figures simultàniament en cas de Departaments amb més de 10 professors.
 • Que es tingui en compte que tots els Mòduls Professionals tenen atribuïdes múltiples de 33 hores i no les 35 setmanes que figuren al document.
 • Que el desdoblament sigui a partir de 20 alumnes matriculats sense considerar si la matrícula dels últims cursos o els alumnes avaluats va ser menor.
 • Que es contempli les figura de coordinador DUAL com a coordinació específica.

El Departament no atén cap de les millores proposades.

 • El Departament defensa que el professorat PTFP actualment amb titulació d’accés de CFGS ha de seguir formant part d’algun cos docent i no passar a ser professorat especialista.
 • La previsió és que el curs 2021-2022 el tractament del PTFP sigui el mateix que el curs actual a tots els efectes: titulacions que permet fer d’interí al cos de PT, condicions de treball dels PT especialment.
 • Es demana una mesa per tractar el tema de la estabilització del personal interí i l’equiparació del professorat tècnic d’FP
 • Es demana quan es faran públics els tribunals i comissions de selecció. Es publicarà la setmana vinent, ja està enviat al DOGC. En principi el calendari previst de les proves es respecta.
 • Es demana que els Documents d’organització i gestió dels centres (les “instruccions d’inici de curs? estableixin de manera clara l’horari de 24h de permanència del professorat de secundària per evitar les interpretacions abusives que s’han produït aquest curs i l’excepcionalitat del treball dels docents al juliol. Passarà per la mesa sectorial.
 • Es recorda que encara queden moltes retallades sense revertir: hores lectives, primer estadi als 6 anys, reducció lectiva dels més grans de 55 anys, etc
 • Experiència en 12 mesos en IFE: Serveix pel perfil de diversitat? Han de veure si han de canviar la resolució
 • Vacunació: Es pregunta quina serà la vacuna per a la segona dosi. La resposta és que de moment no hi ha una decisió presa. Es preveu avisar les persones afectades per SMS
 • Com es farà la valoració del personal vulnerable el curs vinent? Està en revisió. Es preveu una situació sanitària molt millor pel curs vinent.
 • Previsió del pagament de la paga extra de 2014 i increment retributiu. Es faran arribar les dates previstes properament
 • No es preveuen canvis en la resolució sobre el cobrament del mes de juliol d’enguany
 • Les tutories COVID es cobraran al juny
 • Darrera modificació: 24/05/2021 19:27