Mesa sectorial de 20 de juny de 2016

 • Documents relatius a personal docent, òrgans unipersonals de direcció i seguretat i salut.
 • Documents relatius a Infantil i Primària.
 • Documents relatius a Ensenyaments de Règim Especial.
 • Documents relatius a Formació Professional.
 • Documents relatius a ESO, Batxillerat i Adults.
 • Altres documents.
 • Torn obert de paraules.

Els representants del Departament informen que:

 1. La normativa incorpora la presència de l'equip directiu -un membre mínim- als Centres els juliols.
 2. Els institut-escola passen a regir-se, pel que fa als criteris de plantilles, pels mateixos principis que els Instituts.
 3. Pel que fa a normativa de personal docent, s'ha recollit la demanda del nostre sindicat referida a la necessària compensació horària que cal contemplar quan, per motiu de sortides, el professorat fa més de 37.5 h de jornada laboral una setmana. El compromís és que es compensarà l'excés amb hores (no lectives) “preferentment”els següents 10 dies de feina.
 4. En el document d'organització del temps escolar es recull específicament que la jornada laboral setmanal dels docents és de dilluns a divendres.
 5. Pel que fa als documents de salut, el més significatiu és que en el punt 9, i respecte a les malalties de la veu, a més de l'esforç bucal, es recull una altra causa de malaltia que seria no només un ús intensiu, si no també “incorrecte” de la veu. També s'ha afegit en aquest document l'enllaç als protocols en casos d'assetjament laboral.
 6. S'assegura que un professor ha de fer-se càrrec de l'àrea de riscos laborals dels centres, tot i que a partir del curs vinent no hi haurà obligació de nomenar el càrrec corresponent.

Els representants del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) tornem a denunciar l'engany que ha suposat la reducció lectiva per als majors de 55 i l'enviament a l'atur al juliol dels substituts: són retallades encobertes. I advertim a la administració que poden haver problemes, quan els treballadors amb aquest permís facin ús de la seva reducció i no vagin a claustres o a avaluacions. També denunciem que la suposada reducció de dues hores és un engany que pot implicar fins i tot treballar més que els que no la gaudeixen (fent altres tasques com Biblioteca).

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) demana que la normativa expliciti la prohibició que el professorat de religió faci cap classe, fora de la matèria de religió. L'administració no vol recollir aquesta demanda. El nostre sindicat exigeix que consti en acta el desacord. Creiem a més que la desaparició del càrrec de riscos laborals als centres no deixa de ser altra retallada.

No hi ha gaire novetats.

Arts Plàstiques i Disseny

 • Es defineixen les ràtios (els crèdits teòrics tindran 30 alumnes com a màxim, els pràctics 15 i els teòrico- pràctics es desdoblaran a 21).
 • Es recullen els criteris de l'avaluació ponderada i es milloren els aspectes vinculats amb el saga per poder posar-hi l'assistència, curriculums,etc.

EOI

 • S'incorpora el C1 d'Italià.
 • S'unifiquen els certificats dels cursos especials i tots tindran una duració mínima de 60 h. També es recull el procediment per al canvi de modalitat i trasllat d'alumnes i es regula la devolució de taxes.

Música i Dança

Tots els conservatoris calcularan la nota mitjana de la mateixa manera i s'amplien especialitats (jazz, música moderna, etc).

Esports

 • Es creen dues noves especialitats (bàsquet i piragüisme).
 • Els projectes finals no es podran fer en un altre centre que no en tingui la modalitat específica del projecte i tampoc el trasllat.
 • Es recupera el concepte d'UF i no de mòdul sencer.

Ensenyaments artístics superiors

 • S'hi introdueix el procediment per fer modificacions als currículums que han definit els propis centres. Caldrà preveure el procediment de reconeixement de crèdit, que l'haurà d'aprovar la Direcció General.
 • Es creen dos títols nous: CFGM d'animació i circ i CGFS de tècniques teatrals.

En general, la part social trobem que està molt poc clarificada la situació del professorat adscrit a aquests ensenyaments. Per exemple, el professorat de l'àmbit artístic superior que es vincula a la universitat i a secundària, quin perfil es preveu que tingui?

En nombre, el Departament confirma que la plantilla serà la mateixa que l'any anterior però en algun cas poden haver-hi pèrdues de grups. Les FCTs es podran fer a l'estiu si hi ha una persona de referència al centre, i sobre les EADS ens diuen que haviat regularan el seu organigrama i funcionament.

Encara no estarà en funcionament l' ISA (Institut Superior d'Art) previst a la LEC.

Sobre l'FP Dual, s'ha agilitzat el procediment per implantar-la (ara cal una comunicació) i es crea, a criteri de l'equip docent, un dossier de seguiment dels aprenentatges de l'alumne a l'empresa. Es recullen processos d'assessorament i reconeixement, i s'afegeix com a condició d'accés de l'alumnat als graus superiors el títol de tècnic. En els centres públics es manté la prioritat dels alumnes que vénen de la prova d'accés i no es recullen quotes de reserva com s'ha fet a d'altres CCAA. El Sindicat Professors de Secundaria (aspepc·sps) manifesta que:

 • No ens donen dades sobre la Dual i les corresponents previsions.
 • Falta recollir els càrrecs de coordinació de l'FP dual, amb reconeixement de hores i sou.
 • No hi ha requisits per al tutor d'empresa.
 • Les hores destinades al seguiment de l'alumne dual han de ser específiques i no fer servir les de FCT, tal com pretén el Departament.
 • L'acreditació suposarà per al professorat més feina no reconeguda i no es garanteix que tothom cobri igual. En aquest enllaç podeu veure la nostra denúncia.
 • L'avaluació i la continuïtat en el sistema dual hauria de quedar més clar que la decideix el centre educatiu.

NOTA: El comportament del Departament està sent profundament antidemocràtic, fins al punt que avui ens han volgut tallar mentre fèiem les nostres propostes, com abans havien fet amb altres sindicats. No només és que estiguin elaborant documents de manera opaca, com ara el Decret de Necessitats Educatives Especials, sinó que tampoc tenen cap mena d'escrúpol a l'hora de mentir en les dades que donen sobre les retallades en plantilles. A més, abans de la nostra intervenció ens han advertit que «canvis concrets seria molt difícil d'incorporar-los als Documents d'Organització i Gestió» perquè els documents s'han de publicar «en dos dies», tot menystenint novament el paper de la Mesa Sectorial com a taula de negociació.

Ahir dimarts 21 de juny, al Parlament, tots els grups de l'oposició es van queixar del mateix: no reben la informació que demanen i s'assabenten de les mesures preses per la premsa, que sovint es limita a transmetre la versió de l'Adminstració.

Se'ns informa (i se'ns dona l'esborrany) d'una resolució que es publicarà el proper dijous o divendres que pretén compensar una disfunció denunciada per nosaltres: la que van patir els interins que van sol·licitar la acreditació de perfil professional sense poder entrar a l'ATRI durant uns dies. Ara es donaran tres dies hàbils per incloure aquest perfil en la sol·licitud d'adjudicacions cara el 1 de setembre.

S'informa de canvis curriculars per el curs vinent.

Currículum ESO

No hi ha novetats en aquest punt: Es manté allò que disposa el Decret 187/2015 de 25 d'agost d'Ordenació dels ensenyaments de l'ESO, amb les matèries compactades en vistes a la possibilitat que els alumnes pugin optar a la doble opció d'itinerari a quart.

Segons els representants del Departament, la normativa recorda la necessitat de la implicació del professorat en el procés d'avaluació del centre, que no quedarà només a càrrec de les direccions Així mateix, nega cap intenció o possibilitat que aquest procés s'empri per elaborar cap mena de rànquing de centres.

Currículum Batxillerat

La part sindical objecta que la permanent improvisació per part del Departament complica de manera molt greu el treball dels professors i el funcionament dels centres.

Els representants del Departament responen a les objeccions tot al·legant la incertesa del moment polític. El curs vinent es torna al currículum LOE, i la referència normativa serà el Decret 142/2008.

A preguntes del Sindicat de Professors de Secundària (aspepc·sps) i altres organitzacions sobre els eventuals problemes legals que aquesta decisió pot comportar, el Departament respon que “salva” el problema incloent-hi la obligatorietat d'una matèria en cada modalitat tal i com prescriu la LOMCE.

A efectes de la titulació, el Departament opina que, en tant que el govern de l'estat no ha desenvolupat la normativa al respecte, el títol de batxillerat l'atorgaran els centres un cop els alumnes hagin superat el segon curs.

Novetats més destacades:

 • Necessitat que els centres regulin a llurs NOFC l'ús de dispositius mòbils.
 • Regulació del protocol de tractament de la identitat sexual dels alumnes (segons la llei 11/2014).

Els representants del Sindicat Professors de Secundaria (aspepc·sps) també preguntem pel canvi normatiu referit a la regulació del seguiment d'alumnes de l'IOC als Instituts per el curs vinent. Ara ja no seran els responsables un membre de l'equip directiu o el coordinador de batxillerat; s'assignarà la feina a un professor qualsevol (potser l'últim arribat sense càrrec, sense hores, sense complement econòmic..), que tindrà molta més feina que ara, recollida ja al nou document. Entenem que les noves feines les han de fer els professors de l'IOC, no el professorat dels instituts. D'entrada sembla que els representants de la Administració no saben de quin canvi parlem i finalment al·leguen un canvi de redacció sense aquest sentit i no contesten la nostra demanda, si no és perlloar el funcionament de l'IOC.

 • Darrera modificació: 28/06/2016 13:21