Mesa Sectorial de 20 de juliol de 2017

Hi assisteix la Paquita Grané Terradas, assessora tècnica del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, que s’ha encarregat del tema dels indicadors dels CMC.

Indicadors CMC:

S’han ordenat els centres per complexitat socioeconòmica, a partir de dades de la matrícula 14-15; s’anirà actualitzant.

L'objectiu: ordenar els centres en funció del grau de complexitat socioeconòmica. S’aplica a 2.584 centres no rurals. S’han utilitzat les dades dels pares d’alumnes, 1.539.199 de persones, a través del seu document d’identitat. Idescat ha tractat les dades sobre nivell d’estudi dels pares, tipus d’ocupació i zona del país de naixement.

S’ha valorat:

Nivell d’estudis de 0 a 11.

Tipus d’ocupació d’1 a 10.

Zones de procedència: Àfrica, Amèrica del Sud, Àsia i Oceania.

S’hi afegeixen algunes dades de centre, específicament s’inclou com a variable explicativa el % alumnes estrangers.

Finalment els principals indicadors òptims han estat:

  • Mitjana del nivell d’estudis dels pares.
  • % pares amb baix nivell d’instrucció.
  • % pares amb nivell instrucció elevat
  • Mitjana nivell ocupacional pares

Els instituts i instituts-escola han quedat classificats en 4 grups:

Instituts

253 A

131 B

57 C

104 D (Centres de Màxima Complexitat)

Instituts escola

14 A

3 B

2 C

7 D (Centres de Màxima Complexitat)

Es preveu actualitzar la classificació cada 2 o 3 cursos

Oposicions 2017:

Es proporcionen dades sobre els resultats de les Oposicions 2017. Dels 286 seleccionats, només el 6,29% no tenien cap vincle amb l’administració. La resta eren interins (80,42%), funcionaris (7,69%), substituts (3,85%) i especialistes (1,75%).

Oposicions 2018:

Hores d’ara només es contemplen les places de l’oferta pública d’ocupació: 1.602 de secundària, 14 d’EOI i 11 d’Arts.

La convocatòria es preveu per al primer trimestre del curs (primers d’octubre a tot estirar), i l’inici del procés selectiu a la primavera, ja que el 30 de juny hauria d’haver acabat perquè els seleccionats siguin funcionaris de carrera al setembre 2018. Es reconeix que cal millorar l’aplicatiu. Al setembre s’establirà el calendari concret d’aquesta convocatòria.

Les places per especialitat es distribuiran en funció dels percentatges d’interins. No hi haurà, però, especialitats d’FP i no es concretaran fins a saber les dades del setembre.

L’administració manté el compromís de reducció de la taxa d’interins al 8% en l’horitzó 2022, però afirma que prefereix fer un reglament d’ingrés per a un cos propi o, en el seu defecte, amb un nou reglament del ministeri. Per això la seva intenció és que en aquesta primera convocatòria només s’ofereixen les places esmentades. Es compromet a negociar un nou model d’accès a la mesa sectorial.

En total fins al 2022 es preveu convocar:

7.525 places corresponents a «tasa adicional para estabilización de empleo temporal que incluirá hasta el 90 por ciento de las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016».

8.133 places corresponents a «tasa adicional para la estabilización de empleo temporal de aquellas plazas que estén dotadas presupuestariamente y, desde una fecha anterior al 1 de enero de 2005, hayan venido estando ocupadas ininterrumpidamente de forma temporal».

TOTAL: 15.658 + 100% taxa reposició. En definitiva, a més de les 2.000 de 2018, unes 5.000 places per any entre 2019 i 2022.

Preguntes sobre oposicions 2017:

El Departament afirma que l'anonimat dels participants s’ha respectat.

Respecte a la queixa de que, de vegades, hi ha hagut només 14 hores entre proves, el departament ha dit que els terminis eren comprimits per acabar el 30 de juny i estava contemplat a la convocatòria.

Respecte a les reclamacions: tampoc hi ha hagut problemes, s’ha seguit el procediment establert i les recusacions s'han respectat i la persona recusada no ha intervingut en el procediment selectiu.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) considera que no es pot endarrerir la convocatória d’un nombre més elevat de places per la raó que posa sobre la taula el Departament: crear un cos propi amb un nou model d’accès. Demana que aquest nou model sigui negociat a la mesa, respecti els criteris d’igualtat, mèrit i capacitat i suposi l’assoliment de la condició de funcionari i no un altre estatus laboral. Cal que el Departament clarifiqui ja el model de consolidació de llocs de treball que diu pretendre.

El Departament matissa i respon que, si de moment només s’oferten 2000 places de les prop de 20.000 previstes fins el 2022, no és solament per la possible creació d’un cos propi sinò amb l’esperança que des del Govern central es canviï el sistema d’accès i es modifiqui o creï un decret nou que el reguli.

  • Darrera modificació: 21/07/2017 11:02