Reunió virtual de la Mesa Tècnica d'FP de 20 de desembre de 2021

El Departament excusa la presència d’alguns interlocutors del Departament, com la Directora General de Professorat per raons d’agenda. Això, juntament amb el fet de no rebre la documentació prèvia fa que Professors de Secundària denunciï la poca seriositat amb què el Departament es pren aquesta Mesa Tècnica d’FP, i per extensió l’FP.

Professors de secundària (aspepc·sps) formula una queixa formal per la manca de documentació aportada del Departament i sobre el fet que els punts “1.- Tramitació ordenació i integració de la FP” i “2.- Situació professorat d’FP en relació a la nova llei.” consisteixen únicament en un resum del projecte de Llei Orgànica d’FP en procés. Els punts “3.- Oferta de places / procés d’estabilització” i “4.- Resultats convocatòria d’oposicions 20-21” van ser tractats en la Mesa Sectorial de 15 de desembre de 2021. Restem a l’espera de les novetats que ens aporti el Departament respecte del punt “5.- Informacions sobre recursos i nous projectes d’FP”.

El Departament exposa l’Avantprojecte de Llei d’FP, (https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2021/150621-texto-anteproyecto.ley-fp.pdf), els principals canvis que introdueix l’avantprojecte de Llei Orgànica d’FP, afecten fonamentalment la integració de dos subsistemes d’FP diferents sota un mateix paraigües: la Formació Professional reglada, que fins a hores d’ara s’impartia als instituts, i la formació de caire ocupacional que s’organitzava i s’impartia des de diferents instàncies, com ara per exemple el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Es pot consultar l’article “La Formació Professional se’n va d’Educació? (Breu anàlisi de l’avant projecte de Llei Orgànica d’FP)”.

El Departament exposa que la nova Llei Orgànica va en la línia de de Llei 10/2015, de 15 de juny, de formació i qualificacions professionals. Professors de secundària (aspepc·sps) exposa que demana la derogació de la Llei 10/2015 des de la seva publicació i per tant la nova llei orgànica d’fp tampoc ens pot satisfer, pels motius ja coneguts.

Professors de secundària (aspepc·sps) insisteix en que no hi ha dades que demostrin que l’establiment de l'FP Dual hagi tingut efectes positius, ni en la qualitat de la formació rebuda pels alumnes ni en la seva inserció laboral. Exigim al Departament que ho estudiï i en faci públics els resultats. L' FP Dual s’ha implantat en aquells Cicles Formatius que tenen, prèviament, més inserció laboral; no hi ha dades que confirmiin una inserció laboral diferentl de l'FP Dual respecte de l' FP no Dual.

En l’avantprojecte de la nova llei orgànica d’FP, es defineix, en relació, a la tipologia d’oferta de FP: acreditació parcial de competències (A), certificats de competències (B), certificats de professionalitat (C), Cicles Formatius del sistema educatiu regulats a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Eeducació (D) i cursos d’especialització conduents al títol de “Màster Professional” (E) -aquest últim per cursar després d’un Cicle Formatiu de grau mitjà o d’un de superior-. Tant aquests Màsters professionals per diferents nivells, com la varietat i proliferació de certificats i títols, farà més complicat per una petita empresa entendre la diferència entre, per exemple, un certificat de competència i un Màster Professional. Cal recordar que el 70% de l’ocupació de Catalunya la creen les PIMES.

De tot aquest garbuix, l’avantprojecte reserva per als centres del sistema educatiu –els actuals instituts- la impartició de les tipologies D i E anteriors, si bé els permetrà impartir també eventualment les altres, tota vegada que sigui sota el mateix model, és a dir, imitant els altres centres de formació o empreses que desenvolupin programes per als seus treballadors: les de tipologia A, B i C. Caldrà veure amb quins recursos els centres públics assumeixen els nous tipus i fins a quin punt la impartició de certificats de professionalitat en altres entitats no acaba convertint els Instituts en mers validadors administratius de la formació. Amb diferents certificats de professionalitat -que es consideraran convalidats-, i poca cosa més, es podrà obtenir un Cicle Formatiu en un Institut.

En aprovar-se l’avantprojecte, tota l’FP de les tipologies C, D i E serà Dual en virtut de la Llei, que la defineix així. Ara bé, hi haurà una dual general, amb entre el 25% i el 35% de les hores de formació a l’empresa; l’alumne mantindrà la seva condició de tal, en la mesura que no hi haurà vinculació laboral ni remuneració allí on es facin les pràctiques. És a dir, un model semblant al sistema actual de Cicles Formatius, amb el canvi de que fins al 20% dels Resultats d’Aprenentatge (RA) s’impartiran a l’empresa. Hi haurà també un segon model d’FP dual avançat, amb entre el 35% i el 50% de les hores a l’empresa, i fins al 40% dels RA també a càrrec de l’empresa, en aquest cas amb contractació laboral lligada al conveni del sector o SMI segons el cas. És a dir, l’empresa contractarà i avaluarà l’alumne en un 40% del total del cicle.

Resulta especialment rellevant que la selecció i l’avaluació de l’alumne/treballador la durà a terme el tutor de l’empresa en qüestió, que podrà participar també a l’avaluació final que es durà a terme al centre educatiu

En tots els casos, els futurs Cicles Formatius (tipologia D) inclouran una part dels RA (Resultats d’Aprenentatge) a l’empresa, amb un pla de formació validat per l’Equip Docent del centre. També és molt rellevant que la selecció i l’avaluació de l’alumne/treballador la durà a terme el tutor de l’empresa en qüestió, que podrà participar també a l’avaluació final que es durà a terme al centre educatiu. I encara més rellevant resulta que per a exercir el càrrec de tutor de l’empresa no hi hagi cap nivell formatiu previ requerit. També es parla d’un sistema de coordinació centre-empresa que sembla irrealitzable, amb períodes a cada lloc, seguiment detallat,… per la complexitat de temporitzar les accions d’una empresa real amb els seu ritme de treball i, a més, en un entorn predominantment de PIMES en especial.

Com dèiem, l’avantprojecte manté en el si del Ministeri d’Educació els organismes que crea: el Consell General de la FP i l’Institut Nacional de Qualificacions professionals, que depèn del primer. Però elimina el caràcter preceptiu de les consultes al Consell Escolar en totes aquelles normes i reglaments d’ordenació de l’oferta d’FP que no condueixin expressament a l’obtenció d’un títol.

En definitiva, l’avantprojecte de Llei Orgànica d’FP, vol crear un sistema complet i integrat d’FP, atenent en un mateix centre i en una mateixa aula, alumnes de 16 anys -que necessiten un acompanyament i atenció diferent, per raó de maduresa-, amb treballadors de totes les edats necessitats d’una reorientació professional o que realitzen una acció formativa concreta de la seva empresa. Aquesta hibridació fa que aspectes de l’avantprojecte deslliguin l’FP d’Educació i ens porta a preguntar-nos si es un primer pas per desvincular definitivament tota l’FP del Ministeri d’Educació.

La LOE, text consolidat amb modificacions de la LOMLOE, diu que el cos de PTFP està en extinció:

«Disposición adicional séptima. Ordenación de la función pública docente y funciones de los cuerpos docentes. 1. La función pública docente se ordena en los siguientes cuerpos: c) El cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional, que desempeñará sus funciones en la formación profesional y, excepcionalmente, en las condiciones que se establezcan, en la educación secundaria obligatoria.»

EL text de la LOMLOE preveu la integració de les especialitats 600 al cos de secundària. De fet ja està en vigor des del 19 de gener 2021 i el professorat amb titulació universitària pot accedir al cos sense especificar terminis ni procediment però ho limita als titulats universitaris el 19/1/21 i diu que els que no tinguin títol universitari es queden com a PT:

«Disposición adicional undécima. Profesorado del Cuerpo a extinguir de Profesores Técnicos de Formación Profesional. 1. Se integran en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria las especialidades de formación profesional incluidas en el cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional, manteniendo la atribución docente reconocida por la normativa vigente. 2. El Gobierno, de acuerdo con las administraciones educativas, establecerá el procedimiento para el ingreso en este cuerpo, así como para el acceso al mismo del profesorado técnico de formación profesional que estuviera en posesión en la fecha de entrada en vigor de esta Ley Orgánica de la titulación de grado universitario, o equivalente a efectos de acceso a la función pública, en las condiciones que se determinen. 3. Los funcionarios de carrera del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional que, por no reunir los requisitos de titulación exigidos en la fecha de entrada en vigor de esta Ley, no puedan acceder al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, permanecerán en el cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional. Estos profesores mantendrán su especialidad y la atribución docente reconocida por la normativa vigente.»

El govern ha vist l’error ja que deixava les especialitats de PT on no hi ha títol universitari (cuina i pastisseria, estètica, perruqueria i fins a 10 d'especialitats de l'annex VI del RD 276/2007) per professorat especialista i sembla que es farà enrere.

L'avantprojecte de llei orgànica d'FP ja ha passat per Consell de Ministres, i s’ha aprovat al Congrés. Falta l’aprovació al Senat on pot haver-hi, encara, noves esmenes, tot i això no hi ha hagut modificacions en la part que ens ocupa.

La nova Llei Orgànica d’FP crea el cos de «Profesores especialista en colectivos singulares de formación profesional» on inclou les 10 especialitats de l'annex VI RD 276/2007. Deixa un termini per seguir convocant oposicions al cos de PTFP (i nomenar interins, també): mentre no hi hagi reglament d'ingrés nou, que va per llarg i també hi han d'haver ofertes públiques d'ocupació (OPO) vives, (3 anys). L'última convocatòria en el cas de Catalunya és de desembre de 2020. Per tant, fins al desembre de 2023 es poden publicar una convocatòria de les places de PTFP de les darreres oposicions. S’aclareix que les especialitats mantenen l'atribució docent encara que canviin de cos, i es deixa un termini de 5 anys per obtenir la titulació universitària en cas de no tenir-ne la qual cosa és una millora.

Articles rellevants avantprojecte de llei orgànica d’FP:

«Artículo 84. Profesorado de formación profesional del sistema educativo. 1. Para impartir docencia en enseñanzas de formación profesional contempladas en el sistema educativo se exigirán los requisitos de titulación y formación establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 2. Podrán impartir docencia en formación profesional del sistema educativo: a) Los integrantes de los siguientes cuerpos docentes: i. Los de catedráticos de enseñanza secundaria y de profesores de enseñanza secundaria, de las especialidades de formación profesional. ii. El de profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional. iii. El cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional.

Disposición adicional séptima. Especialidades docentes del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional.

1. Se integran en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, las siguientes especialidades docentes del cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional:

Equipos electrónicos. Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos. Instalaciones electrotécnicas. Instalaciones y equipos de cría y cultivo Laboratorio. Oficina de proyectos de construcción. Oficina de proyectos de fabricación mecánica. Operaciones y equipos de elaboración de productos alimentarios. Operaciones de procesos. Operaciones y equipos de producción agraria. Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico. Procedimientos sanitarios y asistenciales. Procesos comerciales. Procesos de gestión administrativa. Producción textil y tratamientos físico-químicos. Servicios a la comunidad. Sistemas y aplicaciones informáticas. Técnicas y procedimientos de imagen y sonido.

2. Las especialidades docentes del cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional son las siguientes:

Cocina y pastelería. Estética. Fabricación e instalación de carpintería y mueble. Mantenimiento de vehículos. Mecanizado y mantenimiento de máquinas. Patronaje y confección. Peluquería. Producción en artes gráficas. Servicios de restauración. Soldadura. 3. La persona titular del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de acuerdo con las administraciones educativas, podrá modificar, corregir o actualizar, cuando ello sea preciso, las especialidades docentes de los cuerpos de profesores a que se refiere esta disposición, de conformidad con la normativa en vigor.

Disposición transitoria tercera. Profesorado de formación profesional del sistema educativo. Se habilita a las administraciones educativas para que, en tanto no se complete el desarrollo reglamentario que proceda de las disposiciones sobre el profesorado de formación profesional, establecidas en la presente Ley y en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, puedan realizar selección de funcionarios de carrera de las convocatorias derivadas de las ofertas de empleo público aprobadas, en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, así como nombramientos de personal interino en ese cuerpo, con los requisitos que existían para el mismo.

Disposición adicional undécima. Integración de profesorado del Cuerpo a extinguir de Profesores Técnicos de Formación Profesional en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

1. Se integra en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria al profesorado del cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional que a la entrada en vigor de esta Ley se encuentre en posesión de la titulación de grado universitario, o equivalente a efectos de acceso a la función pública, u otra equivalente a efectos de docencia de las especialidades del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. 2. El Gobierno, de acuerdo con las administraciones educativas, establecerá el procedimiento y las condiciones de esta integración que producirá efectos a quienes reúnan los requisitos y lo soliciten dentro del plazo inicial que se establezca, desde la entrada en vigor de esta Ley. Para quienes lo soliciten con posterioridad a ese plazo inicial, los efectos serán a partir de la fecha de su solicitud, siempre que se encuentren en condiciones de ser integrados a la entrada en vigor de la presente Ley. Este derecho solo podrá ser ejercido hasta el quinto año posterior a la vigencia de esta Ley. 3. El profesorado del cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional que resultase integrado en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, mantendrá la especialidad y atribución docente que poseía en su cuerpo de origen mientras se encuentre en el servicio activo en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. 4. El profesorado del cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional que no quedase integrado en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, permanecerá en el cuerpo a extinguir de profesores técnicos de formación profesional, manteniendo su atribución docente y todos los derechos inherentes a su condición de funcionario.»

El Departament uneix els dos punts, reconeix explícitament que aquests punts ja van ser tractats en la Mesa Sectorial del dia 15 de desembre, tal i com ha denunciat Professors de Secundària (aspepc·sps).

S’aprovarà properament l’oferta d’ocupació pública de la taxa de reposició tal i com ja es va dir en la Mesa. No hi ha cap novetat i es reitera tot allò explicat a la Mesa Sectorial de 15 de desembre de 2021.

Professors de Secundària (aspepc·sps) insta el Departament a reflexionar sobre les causes de la manca de professorat en algunes especialitats, en especial aquelles en les quals els eventuals professors estan treballant al sector privat, com a professionals, amb una feina estable i millor pagada que la de professor. Si el professorat tingués un sou que respongués a la seva formació i es derogués el Decret 39/2014, de plantilles, la tasca docent seria més atractiva i se solucionaria totalment, o en part, la problemàtica de la manca de professorat en algunes especialitats.

El Departament exposa detalls respecte del Pla de Modernització de l’FP, inclou:

- Programa de formació del professorat. - Programes de capacitats. - Certificacions de qualitat de centres, ISO, e2cat… - Fons que reben els centres respecte l’FP Dual (Difusió, publicitat, prospectors,…)

Fons next genexion, són fons finalistes, amb els quals es pot fer: - Acreditació de competències. - Redimensionament de places de FP (aproximadament el 25% finançat amb aquests fons del Ministeri) - Incorporació de Mòduls en digitilització de tots els sectors productius. Falta concretar la redistribució d’hores que permet la cabuda d’aquest nou MP a tots els CF. - Pla pilot de bilingüisme per convertir MP en bilingües (auxiliar de conversa, taxes EOI gratuïtes,…). QUeda pendent de concretar en el futur.

Professors de Secundària (aspepc·sps) demana una distribució transparent de recursos en els nous programes i posa de manifest un cop més la poca concreció que ha portat el Departament a aquesta mesa tècnica.

  • Darrera modificació: 20/12/2021 18:28