Mesa sectorial de 21 d'octubre de 2015

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:
 • Acta núm. 07/2015 corresponent a la sessió del 9 de juny de 2015.
 • Acta núm. 08/2015 corresponent a la sessió del 17 de juny de 2015.
 1. Renovació i composició  de la Mesa Sectorial de negociació de Personal Docent no Universitari.
 2. Informació sobre el màster de formació del professorat per al cos de professors tècnics de Formació Professional.
 3. Informació sobre plantilles i adjudicacions de les destinacions del professorat per al curs 2015-2016.
 4. Torn obert de paraules.

S'aproven les actes, es renova la Mesa Sectorial i es passa al punt 3.

La titulació de màster o formació equivalent per al cos de professors tècnics de FP s'havia de presentar del dia 1 al 20 de setembre o quan es tingui el requisit. Les persones que no el presentin rebran una comunicació individualitzada conforme restaran en borsa però no podràn ser nomenades fins l'aportació de la titulació requerida. Mentre no hi hagi aquesta notificació podran continuar sent nomenades. No s'interromprà cap nomenament per aquest motiu. El procés de notificacions està previst acabar-lo al gener, abans d'obrir novament la borsa a nova contractació. Hi ha encara especialitats que no el requereixen però només de forma temporal.

A 6 d'octubre de 2015 les dades són: De 6899 professors, el 87% ha presentat la titulació i el 13% (902 professors) ho tenen pendent. D'aquests, només el 2,5% no poden impartir cap altra especialitat. Estan treballant sense màster o titulació equivalent 168 persones. La congelació en la borsa no té d'entrada cap límit en el temps. Propostes de la part sindical: que hi hagi cursos extraordinaris per poder cursar el màster al mateix temps que el B1 d'anglès, i nomenaments condicionats a què s'estigui cursant la titulació corresponent. Caldria revisar les dates d'experiència vàlides. Aquest tema és de regulació bàsica estatal però ja hi ha aplicacions més laxes en altres CCAA. El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) ja ha manifestat en moltes ocasions que era absurd en l'FP demanar el màster en educació com a requisit i ho ha tornat a fer.

Dades facilitades pel Departament: Més del 75% dels nomenaments d'enguany són amb proposta o intervenció de les direccions.
Llocs específics estructurals: 2603.
Llocs específics temporals: 854.
Llocs ordinaris en centres de màxima complexitat: 2982
Permanença d'interins en el mateix centre: passem de 3102 al curs 12/13 a 7269 aquest curs.
Practicament ja no queda gent destinada d'ofici: 42.
Nombre de nomenaments d'interins: 10633 a jornada completa i 992 a mitja jornada al juliol, i a l'agost de totes les jornades 2937.
Hi ha 65577 professors al sistema, 800 més que l'any anterior però molts menys que al 2011/12.
Curiosament en les taules facilitades en aquest cas desapareix la dada del nombre de professors abans del l'increment horari i de ràtios que hem patit.
Com ja sabeu, el Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps), hem estat especialment combatius contra l'aplicació del Decret de Plantilles per l'arbitrarietat que suposa la seva aplicació.
La part sindical ha demanat, a part que ens facilitin amb més antelació les dades, el següent:

 • Nombre de no propostes i d'expedients disciplinaris i resolució. Ens queixem del sistema poc clar de defensa.
 • Cobriment de les hores dels majors de 55 anys pel centre, independentment que després no es puguin acumular.
 • Comissions de servei i tipologia. El Departament ens informa que hi hagut 5812 i de PP 5011
 • Nomenaments d'urgència i difícil cobertura. No a tot arreu es publica.
 • Situació del pla pilot de nomenaments del Maresme i previsions d'implantació.
 • Tornem a constatar el retard en els nomenaments de setembre.
 • Nombre d'alumnes de la FP Bàsica i Dual. Previsió d'hores lectives per a la tutorització de l'FP Dual.

En el torn obert de paraules es planteja:

- Què passa amb l'endarreriment dels cobraments de les col·laboracions a l'IOC? Es demana sectorial específica, ja plantejada en altres meses.

- Què passa amb les oposicions? El Departament no es compromet a què hi hagi convocatòria i sembla optar per acumular les places de l'oferta d'enguany a una possible convocatòria posterior (el termini per a convocar les places de l'Oferta és de 3 anys) i no sap encara si l'anglès serà requisit o no. No es mulla tampoc respecte a procediment i temari.

- La prova per poder tornar a la borsa dels exclosos s'hauria de formalitzar per saber el contingut i el procediment. El Departament diu que està preparant una ordre.

- Les proves de capacitació s'haurien de revisar i sortir publicat el llistat de les persones pendents.

- Les substitucions haurien de ser des del 1er dia

- Demanem mesa per tractar el tema dels ensenyaments artístics.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps), a més, afegeix altres qüestions:

- Per què, les persones en situació d'excedència per serveis especials, acollides als plans de docència a l'exterior no van cobrar els mesos que van des que s'acaba el contracte fins al començament del nou curs? Al·leguen que l'excedència és per a un curs, però no pot ser perquè ha decaigut la seva causa. El Departament ens ha contestat que ho revisarà. Esperem que no sigui com sempre i ens quedem sense cap resposta. És molt greu tenint en compte la manera com s'omplen la boca parlant de la necessitat del professorat de formació en anglès.

- El Departament, en contestació a la nostra pregunta, ens diu que de moment no es pot aplicar la LEC per manca de desenvolupament, en el punt que preveu la perdua de la destinació definitiva si s'està dos anys en comissió de serveis.

- El Departament tampoc respon res sobre els nomenaments de juliol dels substituts.

- Ens diu que no al cobrament complet del càrrec de tutoria quan es fa reducció de jornada encara que s'estigui fent tota la feina.

- Sobre les dietes amb pernocta amb alumnes i el significat de l'obligatorietat de les sortides dins de l'horari de les 37,5 h setmanals ens respondran en la propera sectorial.

- Sobre el cobrament del 4rt sexenni per part dels interins, el Departament ens diu que no ho ha autoritzat el d'economia i que de moment solament ho podran cobrar els que ho guanyn judicialment.

 • Darrera modificació: 23/10/2015 11:39