Mesa Sectorial de 21 de desembre de 2015

La reunió comença amb la presentació d'Ignasi Garcia Plata, nou director general de Professorat i Personal de Centres Públics. Els sindicats expressem un cop més la nostra queixa per no haver rebut els documents de l'ordre del dia amb la suficient antelació.

Es modifica l'apartat 4 de l'annex de la resolució de 22 de juny de 2015 que regula la gestió de la borsa de treball. S'augmenten els supòsits en els quals es nomenen substituts des del primer dia, sempre que la baixa i incidència tingui una durada prevista superior a deu dies lectius:

  • es cobreixen des del primer dia lectiu les substitucions dels centres docents que tinguin implantades menys de dues línies educatives.
  • es cobreixen des del primer dia lectiu les substitucions en cas de maternitat, paternitat, adopció o acolliment.
  • es cobreixen des del primer dia lectiu les substitucions del professorat que imparteixen com a mínim 3 hores lectives setmanals a segon curs de batxillerat.

ASPEPC-SPS coincideix amb la resta de sindicats en què les substitucions s'haurien de cobrir des del primer dia, i també aquelles en què les incidències que les motiven tinguin una durada inferior a 10 dies.

La part sindical reclama unànimament el cobrament del mes de juliol per part del personal substitut amb un mínim de 180 dies treballats i la cobertura de substitucions des del primer dia de setembre. Malgrat que la mesura d'estalvi que impideix aquest cobrament ja ha superat la seva data de finalització, el Departament continua sense comprometre-s'hi. Argumenta que en una situació de pròrroga de pressupostos (sense haver-se aprovat encara els del 2016) no es pot posar sobra la taula la qüestió del cobrament del mes de juliol ni el de les substitucions des de l'1 de setembre.

S'amplien els requisits per formar part de la borsa de treball com a personal interí d'acord amb la Llei 26/2015 de 28 de juliol de modificació de sistema de protecció a la infància i l'adolescència. S'afegeix un nou apartat a la base 1.1 de l'annex de la Resolució EDU/2053/2010 que regula l'accés a borsa:

j) no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució sexual i corrupció de menors, així com el tràfic d'éssers humans.

A partir d'ara, per poder inscriure's a la borsa de treball, es demana una certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Fins que no entri en funcionament aquest registre, caldrà presentar la certificació negativa d'antecedents penals.

ASPEPC-SPS manifesta que és una incoherència sol·licitar aquest certificat abans de la creació del registre i es podia haver concedit una moratòria per a aquest requisit, ja que afegeix tràmits burocràtics a la inscripció. A més, la mesura vulnera la protecció de dades perquè el certificat de penals no es restringeix a aquest tipus de delictes i discrimina els professors segons el col·lectiu al qual pertany (es demana provisionalment a interins, nous funcionaris i personal provisional, però els professors funcionaris amb destinació definitiva tenen suficient amb una declaració jurada).

Es pregunta al Departament si hi ha algun conveni de col·laboració amb el Departament de Justícia per tal que sigui l'Administració la que accedeixi al registre i així evitar tràmits burocràtics al personal docent. El Departament respon que es treballarà en aquest sentit però no pot concretar res encara.

El Departament convoca concurs públic per a formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres dependents del Departament d'Ensenyament.

  • Calendari d'inscripció: del 18 de gener al 8 de febrer.
  • Publicació llistes provisionals: 2na quinzena de març.
  • Publicació llistes definitives: 2na quinzena d'abril.

ASPEPC-SPS expressa la seva satisfacció per aquesta convocatòria que inclou quasi 100 especialitats i implica tots els SSTT.

Com a novetat, el personal laboral pot computar com a serveis prestats els treballs desenvolupats que impliquen atenció a l'alumnat (professorat de religió, llar d'infants…).

Excepcionalment, es pot accedir a un nomenament des del moment que el candidat apareix a la llista provisional si hi ha demanda de professorat en el Servei Territorial i l'especialitat demanada.

La part sindical denuncia les dificultats que troben alguns candidats per obtenir els certificats mèdics que incloguin el vist-i-plau per exercir la professió docent. En molts casos han de pagar o no són vàlids per un defecte de forma (no inclouen expressament la frase o expressió requerida per la normativa).

Es demana al Departament que inclogui les modificacions EBEP del Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre (text refòs de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público) en els articles 49, 50, 89, i DA 16.

Els articles 49 i 89 fan referència al dret a la reducció de jornada, l'adaptació del lloc de treball i l'excedència dels funcionaris que hagin patit danys com a conseqüència de l'activitat terrorista. El Departament ja ha demanat a la Direcció General de Funció Pública l'aplicació d'aquestes modificacions.

Pel que fa a l'article 50, que inclou el dret a gaudir de les vacances amb posterioritat si durant aquest periode vacacional s'està en situació de permís de maternitat, IT o risc durant l'embaràs, el Departament argumenta que ja està reconegut a la normativa. Se sol·licita que el permís per acompanyar els fills al metge s'hauria de considerar deure inexcusable. Algunes direccions fan recuperar les hores d'absència. També demana la concessió de permís per a tot un dia (no només per al temps indispensable) per a aquelles proves i exàmens oficials parcials. Això alliberaria els interins d'assistir al centre on treballen al matí, si la prova d'oposicions és a la tarda.

En l'apartat de torn de paraules el Departament presenta en format digital els punts bàsics del Decret d'Educació Especial que està preparant.

El decret té com a base potenciar l'escola inclusiva, i es desenvoluparà a través d'un pla estratègic que abarcarà el període 2015-2019. En el curs actual ja s'han destinat recursos per a la contractació de tècnics en intervenció social a primària per prevenir l'absentisme.

El desenvolupament del decret inclou diferents àmbits de treball: mapa de recursos al voltant de l'escola inclusiva, cooperació i implicació dels Departaments de Salut i Justícia, orientacions als centres, programes adaptats de garantia social de 2 a 3 anys, itineraris personalitzats, participació de la comunitat educativa i obertura al territori, formació professional dual per a alumnes amb NEE, treball en xarxa dels centres. Es preveu la contractació de professionals especialitzats en la inserció i potenciar els elements d'autorreflexió per a la millora dels projectes dels centres.

Els sindicats preguntem per què no se'ns ha lliurat un esborrany del decret. La resposta és que encara no està enllestit i que la consellera farà públic el seu contingut.

USTEC reclama més implicació dels sindicats en l'elaboració del decret. CCOO expressa la seva satisfacció, ja que feia temps que estaven esperant un decret que fes referència a l'Educació Especial en els centres.

ASPEPC-SPS expressa un ferm rebuig a aquesta nova proposta del Departament, ja que darrera d'una pretesa voluntat d'integració de l'alumnat amb NEE, s'amaga la intenció de reduir les escoles d'educació especial i no hi ha cap garantia que no passi com fins ara, que més que fer-se càrrec de l'atenció especialitzada que necessiten es tracta de desfer-se de la responsabilitat i despesa que comportaria una atenció que pensés realment en el seu desenvolupament personal i competencial.

A més manifestem que, en una època de retallades com la que estem patint, un projecte que necessita de tanta inversió es farà a costa d'empitjorar les condicions laborals dels professors i d'incrementar la tasca burocràtica.

Altres temes del torn de paraules:

- la part sindical reclama :

un calendari on s'expliciti el retorn de les condicions laborals prèvies a les retallades (el Departament no es compromet)

experiència de 6 mesos suficient per a l'exempció de proves de capacitació per a algunes especialitats d'FP (el Departament es compromet a estudiar aquesta possibilitat)

- Oposicions: el Departament està estudiant la possibilitat d'incrementar l'oferta de places i afegir-la a la del 2016. No descarta que surti la convocatória l'any vinent i, per tant, que hi hagi proves el proper juny.

A petició d'ASPEPC-SPS, el Departament portarà a la mesa els requisits i les bases de la convocatòria de les oposicions, ja que ha vençut el període transitori d'ingrés i es torna als criteris regulats al Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer. L'objectiu és aclarir els rumors que fan referència a nous requisits per a l'accés (certificat B2 anglès, etc).

També hem demanat al Departament que reconsideri el còmput del permís de lactància compactada per donar les 24 jornades completes independentment de la jornada prèvia i els dies que queden per la finalització del contracte. Ens han contestat que ho estudiaran però que consideren que ho fan com a totes les empreses.

- Els sindicats manifestem el nostre desacord amb les exigències que han de patir els professors novells en el període d'avaluació inicial: elaboració de programacions i altres tasques burocràtiques. El Departament respom que el període d'avaluació no pot suposar exigències excessives i ha d'incloure l'acompanyament i el suport al professorat novell. Afirma que s'assegura que sigui així abans d'emetre una avaluació no favorable del docent.

- A una pregunta sobre l'avaluació de centres, el Departament respon que l'Agència d'Avaluació va deixar d'actuar el curs 2011-12 per falta de pressupost i que és la Inspecció d'Educació la que està duent a terme aquesta tasca d'avaluació tot tenint en compte els resultats, les actuacions que fa el centre per a la seva millora, plans de treball, etc

- El Departament comunica que està treballant en la mesura que preveu l'avaluació de la tasca del professorat per a la consecució d'estadis de promoció docent.

- Ens informen que al gener sortirà la resolució per a l'accés als càrrecs de direcció.

  • Darrera modificació: 24/12/2015 10:36