Mesa sectorial de 28 de gener de 2016

  1. Ordre ENS/xxx/2016, de xx de xxxxx, de modificació de l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, de procediment de promoció docent per estadis.
  2. Torn obert de paraules.

El Director General de Professorat i Personal de Centres Públics, José Ignacio Garcia Plata, informa que la modificació es concreta en dos aspectes:

a) Es modifica la composició de la comissió de valoració establerta a l'apartat 4 de l'annex de l'Ordre.

b) S'inclouen a l'annex de l'Ordre els elements i descriptors que han de regir en l'avaluació de l'activitat docent del professorat que opti per aquesta modalitat d'avaluació.

Per part dels sindicats, de manera pràcticament unànime, es considera que el procediment és poc democràtic i transparent, i es posa com a exemple el fet que quan la persona a avaluar sigui el director, que és el president de la comissió, aquest serà substituït pel cap d'estudis, de manera que el director serà avaluat per les persones a qui ell mateix ha designat (cap d'estudis i vocals). Es manifesta que el fet de pagar per resultats no ha funcionat en altres països, i que fomenta l'obediència deguda, la competitivitat entre companys. El projecte de centre no hauria de ser determinant perquè no hi ha participat el Claustre. En conjunt ens oposem a l'avaluació per millora de resultats, ja que aquest element no hauria de servir per castigar ni per premiar. Cal fomentar el treball cooperatiu no competitiu.

El Director General respon que no es pretén una avaluació general a tot el professorat per decidir qui guanya més o menys. L'avaluació és voluntària però s'ha de permetre que qui vulgui pugui al·legar la seva feina per a la seva promoció, i això és respectuós amb el professorat. No és competitiu perquè no hi ha un màxim d'avaluacions. El reconeixement a la seva feina és un estímul per al docent. Tot i això, sí que hi haurà una Ordre d'avaluació general i voluntària en el futur.

Es remarca que aquest procediment només s'aplica al professorat que presta serveis en centres de nivell 3 i 4. La resta de professors també poden ser avaluats però per una altre procediment.

Els sindicats demanem una mesa sectorial específica sobre la Formació Professional. L'Administració respon que es farà al febrer.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) demana infomació sobre la possible convocatòria d'oposicions. El Director General respon que s'hi està treballant, de moment sobre la base de l'oferta pública de 2015, però que també s'està esperant l'oferta de 2016. La intenció és fer-les.

El Director General manifesta que vol que la Mesa Sectorial sigui un espai d'«interlocució». El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) li recordem que la Mesa no és només un espai d'interlocució, sinó de negociació i que esperem que aquesta es produeixi realment en aquesta nova etapa.

  • Darrera modificació: 11/02/2016 09:08