Mesa sectorial de 23 de maig de 2023

El Departament informa de que, per tal d’evitar que el professorat de secundària faci 18 hores més de les establertes legalment a causa del calendari que havia proposat, afegirà aquest paràgraf en la resolució del calendari:

«5.5. Els centres educatius podran reduir una hora diària l’horari de l’alumnat de l’Educació Secundària Obligatòria a partir del dia 3 de juny, o bé dues hores diàries a partir de l’10 de juny, mantenint el còmput total d’hores curriculars de cada curs de l’etapa. L'ajust de l’horari de l’alumnat ha de garantir que l’adaptació del servei de menjador i de transport escolar no suposi un increment del cost del servei».

La posició de Professors de Secundària (aspepc·sps) respecte aquest tema va quedar molt clara en la mesa anterior. Apart de l’avançament del curs, el punt més greu és la tossuderia del Departament en no permetre la jornada intensiva als instituts escola, quan està molt clar que és la preferència majoritària de la comunitat educativa quan se la permet elegir, evita conflictes i permet una millor conciliació i més temps per l’estudi i les activitats extraescolars.

El Departament va regular l’acreditació d’aquesta competència sense que passés per la mesa sectorial:

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/20230203-Resolucio-Acreditacio-Comptencia-Digital.pdf

Encara no han començat ni les acreditacions d’ofici ni per petició.

El Departament informa que:

 • Van arribar com a fons Next Generation 200 milions d’€, dels quals 160 s’han de gastar en maquinari que no siguin ordinadors i 40 en les formacions digitals que com a resultat han de tenir un 80% dels docents acreditats. Normalment els centres s’han dotat de material de robòtica, computació o kit de producció audiovisual.
 • L’estat està estudiant que la normativa bàsica demani aquesta acreditació com a requisit per l’accès a la funció pública i com a mèrit als concursos de trasllats. El Departament diu que en tot cas intentaran ser flexibles i comprensius.
 • Aquesta formació als centres no és obligatòria.

Professors de Secundària (aspepc.sps) assenyala:

 • S’ha ofert la formació als centres sense acreditar la formació dels formadora ni quin era el programa del curs. Normalment han estat cursos d’un nivell més baix que el que ja té assolit el professorat.
 • És necessari que es convoquin proves per obtenir la competència. En general el professorat està capacitat digitalment i ha de tenir possibilitats de demostrar-ho.
 • Cal formació on line, no sempre es pot fer la formació als centres entre d’altres raons per conciliació familiar.
 • Haguéssim volgut participar en la decisió de què acredita i què no aquesta competència perquè podrien haver-se contemplat més casos.
 • Els 160 milions per maquinari que no siguin ordinadors no s’ha pogut emprar de manera prou eficient als centres atesess les limitacions imposades

Dos representants de la plataforma de coordinadors digitals expliquen la situació laboral en la que es troben: Sobrecàrrega de treball, manca d’hores, manca de reconeixement retributiu, ineficiències del SAU, manca d’un tècnic permanent als centres.

Professors de Secundària (aspepc.sps) demana que s’adjunti a l’acta el document que han preparat amb les seves peticions, a les quals dóna suport.

El Departament informa de que s’està estudian com dur a terme les següents actuacions:

 • Que els seminaris de coordinació digital siguin dins de l’horari fix de permanència.
 • Que el SAU pugui donar resposta a la primera trucada, amb un nou contracte.
 • Estudiar les funcions dels coordinadors digitals per estudiar la seva possible diversificació.
 • Supervisar l’assignació d’hores als centres.
 • Crear una dotació específica perquè els centres puguin contractar el manteniment tècnic.
 • Respecte al reconeixement retributiu es remet als propers pressupostos i diu que ha d’estudiar el conjunt de totes les coordinacions.

La part social ha demanat de manera unànime l’exempció excepcional de les pràctiques. És molt injust que el curs que es produeix l’estabilització per mèrits, les persones que per malalties, maternitats, etc que no han pogut realitzar les pràctiques hàgin de patir un curs més sense assolir la seva estabilització completa i més tenint en compte la seva limitació per accedir al CM precisament per haver aprovat les oposicions. El Departament considera que no ho pot fer perquè no ho permet el decret que les regula.

El Departament ens informa que:

 • Les persones que s’han vist excloses del CM per la resolució publicada aquest divendres passat, tindran un període excepcional de dos dies per fer el pagament de la taxa d’oposicions i el ST es posarà en contacte amb cadascú individualment perquè puguin participar en les adjudicacions provisionals com a interines omplint-les manualment. Aquesta revisió d’ofici ha estat provocada per la detecció d’errades en el còmput d’algunes antiguitats que s’havien considerat com adquirides en centres públics sense que fos així. La revisió ha afectat a 84 persones.
 • No es torna a revisar de nou totes les puntuacions. Ara ja solament queda pendent les resolucions dels recursos d’alçada, que en algun cas podria canviar l’ordre, però no està previst que es quedi fora ningú més perquè aquests pocs casos quedarien absorbits amb les renúncies.
 • Es preveu que el 29 de maig es publiquin les llistes de seleccionats de les altres CCAA. Hi haurà un termini de 5 dies hàbils per a la renúncia. El Departament espera poder fer la comparativa amb els llistats de València i Balears el dia 6 o 7 de juny i així poder gestionar totes les renúncies. De moment ja s’han produït al voltant d’unes 200.
 • Tal com havia demanat Professors de Secundària (aspepc·sps) es farà una nova adjudicació perquè hi ha unes 700 persones a les quals no se les va adjudicar la seva primera opció i que amb les renúncies hi tindrien dret.
 • S’enviarà al ministerio la resolució definitiva per ser proposats la segona quinzena de juny.
 • El Departament treurà dos documents per la presa de possessió:

 1. Per les persones que estiguin en una situació diferent a la de servei actiu a 1 de setembre (excedència voluntària per interès particular, excedència voluntària per incompatibilitats, serveis especials (qui estigués en una d’aquestes situacions essent interí ho ha de tornar a demanar ara com a funcionari. Seria el cas dels professors visitant o, excedència voluntària per cura de fill).
 2. Per les persones que estiguin en servei actiu: Aquestes s’hauran de presentar al centre els 5 primers dies, llevat que tinguin una causa justificada per no poder fer-ho.

 • El Departament dóna les xifres de les places que han sortit al CM detalladament i recorda que són fruit d’un pacte en la mesa de funció pública que van signar tots els sindicats que tenen representació en la mateixa (entre ells USTEC-IAC) i que ara és normativament impossible fer qualsevol traspàs de places de les oposicions al CM.
 • No es pot participar en les adjudicacions provisionals per dos cossos, tampoc en el cas dels PTFP i PS perquè encara no està feta la seva integració. Aquesta resposta contradiu el que s’havia dit en anteriors meses.
 • No estan encara donades totes les SIEI i Aules d’Acollida previstes.
 • Darrera modificació: 24/05/2023 19:09