Mesa sectorial de 23 de novembre de 2016

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, d'actes.
  2. Constitució d’una mesa tècnica sobre el personal adscrit a centres i aules de formació d’adults dependents del Departament d’Ensenyament.
  3. Borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal docent interí en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament.
  4. Resolució ENS/xxx/2017, de xx de 2016, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.
  5. Condicions laborals (pressupost 2017). A petició de les organitzacions sindicals.
  6. Torn obert de paraules.

Queden pendents d'aprovació les actes perquè les han enviat totes de cop i amb poca antelació.

El Departament presenta els membres que estaran de part de l'Administració: Alex Gabarró, Enric Castella, Manel Parra, Joan Martí, Pilar Villar. Demanen a la part sindical que properament nomenem dos responsables per sindicat i quedem que enviarem els noms per correu.

Denunciem la falta de personal administratiu per dur la tasca que comporta la subvenció europea i contesten que ho tenen en compte però encara no saben com solucionar-ho. Les qüestions plantejades queden per a la propera convocatòria.

Ens presenten un document fotocopiat amb una actualització de la normativa d'accés a borsa, però queda pendent de tractar per a la propera mesa sectorial.

Es demana que les proves d'idoneïtat siguin genèriques, com es feien abans i no per centres, per a què tothom tingui l'oportunitat d'accedir a la capacitació i el desenvolupament sigui més objectiu. De moment no sembla que tinguin cap intenció de plantejar-s'ho.

L'accés a borsa hauria de ser permanent, ja que tenen moltes especialitats on no troben gent per cobrir-les, sobretot de l'FP.

S'està incomplint en els SSTT la publicitat adient en el cas de la cobertura per dificultat especial i d'urgència. El Departament ho nega però la realitat és aquesta.

S'hauria de millorar la publicitat per a què els substituts poguessin veure en quins serveis territorials es mouen més les seves especialitats.

El Departament ens presenta 4 millores que han pensat dur a terme:

Proposen un increment de 1214 dotacions per al 2017-2018. Anirien a nova escolarització, sobretot a secundària (300-400); recuperació de les hores lectives de coordinació (al subdirector general de plantilles se li escapa que són hores de coordinació dels equips directius); per a l'escola inclusiva i de màxima complexitat (350-400) i per la complexitat de l'alumnat (300- 350); pel retorn del cobrament de juliol dels substituts que haguessin treballat més de 6 mesos; per a cobrir les llicències de més de 7 dies i per fer els nomenaments des de l'1 de setembre.

Aquestes dotacions són molt difícils de controlar (enguany encara no han donat resposta de les cent i escaig que anaven a escola inclusiva) i arbitràries. Seria molt més equitatiu i relacionat amb la qualitat, per exemple, la reducció de ràtios. Sobre l'escola inclusiva, només el Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) denuncia que darrera les bones intencions hi ha el desmantellament dels centres de necessitat especial i la manca d'inversió real per atendre aquests alumnes, que necessiten molta atenció especialitzada i també als alumnes que no presenten problemes però que necessiten un professorat menys ofegat que no pot subdividir-se més per atendre'ls com cal.

També proposen més cobertura de substitucions i 3 milions per a formació. En total parlen d'uns 30 milions d'euros.

Tota la part sindical hem acordat aixecar-nos de la mesa després de la negativa del Departament a programar el retorn a la jornada lectiva anterior a les retallades, que calculen en uns 240 milions del pressupost.

Com ha dit el secretari general del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps), Xavier Massó, estem davant d'una escabrositat i un insult, com quan van començar les retallades de sou i jornada, que al mateix temps que es realitzaven, pujaven el sou als equips directius i altres càrrecs. Exactament igual que ara.

La comparació de la nostra jornada laboral i sou amb els altres territoris de l'estat diu molt poc a favor del Departament d'Ensenyament, i hem de recordar que les últimes retallades només han anat a parar al sector públic.

A petició sindical, s'ha tractat primer el punt 5 que el 4, tal com estava previst en la primera convocatòria. Com ens hem aixecat de la mesa, no hem pogut tractar el punt 5 ni el torn de paraules. Hem demanat a l'Administració que traslladi la nostra petició sobre la recuperació de la jornada i que ens torni a convocar el proper dilluns 28 de novembre.

  • Darrera modificació: 14/02/2017 20:24