Mesa sectorial de 24 de novembre de 2022

El Departament exposa que està previst que es publiqui l’acord de govern amb la reducció de l’hora lectiva el 7 de desembre. Ja estan preparades les modificacions de la resolució de plantilles i DOIGC El divendres passat els centres ja van demanar les especialitats que necessiten i s’ha intentat que les peticions s’ajustin el màxim possible a les persones disponibles a la borsa.

A partir de la setmana vinent i fins al 9 de desembre les direccions diran si s’amplien jornades o si alguna substitució pot passar a vacant. Els substituts interessats haurien de parlar amb llurs direccions per fer la petició.

Els dies 12 i el 14 de desembre es faran els nomenaments i si no es cobreixen, les places es passaran a difícil cobertura perquè es puguin cobrir abans del gener. S’estudiarà si també es fan nomenaments el 16 de desembre. Si no s’han pogut cobrir les places, tot i les mesures anteriors, tornarien a sortir en els nomenaments del 5 de gener.

Les especialitats més sol·licitades a secundària són: 341 d’anglès, 194 d’orientació educativa, 185 de ciències socials i 150 de tecnologia. Ara hi ha 28564 professors interins treballant amb una adjudicació d’estiu, 31768 disponibles a borsa i 21151 que estan amb la no disponibilitat activada. Manquen professors en algunes especialitats d’FP.

Professors de Secundària (aspepc·sps) ha reclamat:

 • Que es puguin passar les substitucions a vacants. S’ha contestat que es farà.
 • Que als centres es faci la reclamació dels interins seguint el número d’ordre a la borsa. Es donaran les instruccions perquè es respecti aquest criteri.
 • Que s’adjudiquin per un procediment específic de vacants, abans que les substitucions. Sembla que es respectarà.
 • Que es tingui en compte a les persones el nomenament de les quals es preveu que s’acabi pel gener. El Departament diu que no és necessari perquè ja es podrà reclamar al substitut del centre que tingui l’especialitat. El problema és que si no es té l’especialitat es pot perdre l’oportunitat d’obtenir una vacant.
 • Ha recordat que al professorat se l’ha d’assignar 18 hores lectives de 60 minuts i que no es pot reduir el temps de l’hora lectiva per incrementar el nombre d’hores: suposa un frau en el càlcul de la càrrega de treball i en les hores curriculars establertes per cada assignatura.
 • S’han de cobrir totes les hores necessàries i tenir en compte també l’atribució de feina que es donarà als substituts.
 • No es pot considerar correcte dir que es redueix l’hora lectiva suprimint les hores dels càrrecs de coordinació, donat que la feina és la mateixa i se suposa que ja és un criteri aprovat pel claustre. En tot cas, si s’arriba a l’acord per no canviar tots els horaris i de manera excepcional aquest final de curs, no està justificat convertir-les en guàrdies. No fa gaire els professors tenien 1 hora de treball personal al centre que es podria recuperar i compensar l’esforç que fa el professorat en no reclamar que es refacin els horaris.
 • Les hores assignades a tutoria no s’han de tocar.
 • En cas de què el professorat no estigui d’acord amb l’aplicació de la reducció de l’hora lectiva ha de fer la reclamació als ST perquè intervingui inspecció i es decideixi conforme a la legalitat vigent.

El Departament proposa els següents motius per congelar les places ordinàries i que no surtin al concurs de trasllats:

 • Centres inicien activitat 01.09.2023 o be per cessament d'activitats.
 • Centres recent posada en funcionament.
 • Per Planificació resultin afectats per fusió, integració o bé altres tipus de transformació.
 • Per integració a la xarxa pública.
 • Centres estan reduint línies escolarització
 • Llocs que no s'ajusten a criteris de plantilla (quota SSTT o bé emergències)
 • Centres que estan duent a terme un projecte rellevant impulsat pel Departament innovador i de qualitat (Magnet)
 • Petició expressa de la direcció del centre on els definitius siguin significament reduït respecte del total de la plantilla, ha d'estar motivat pel projecte del centre i l’acord del director dels ST.

Tenint en compte totes aquestes restriccions s'adjudicarien 11687 places definitives i es deixarien de proveir 10385 places.

El Departament pretén treure en concurs de mèrits l’adjudicació definitiva de les 9414 places perfilades existents a data d'avui. Caldrà veure la seva legalitat. Recordem que l’anterior concurs de trasllats per mèrits ha estat anul·lat per la justícia en resposta al recurs presentat per Professors de Secundària (aspepc·sps).

El calendari que proposa és:

 • Vacants provisionals: 20 de gener
 • Llistat d’admesos: 24 de febrer
 • Resolució definitiva de secundària: 10 de maig

Professors de Secundària (aspepc·sps), ha demanat reiteradament que que surtin a concurs totes les places existents, incloses les perfilades i específiques. Alguns dels criteris proposats són molt indefinits i difícils de controlar. Cal garantir el dret de mobilitat i obtenció de plaça definitiva dels funcionaris.

Professors de Secundària (aspepc·sps) entén l’excepcionalitat de la situació. És una mesura que suposa una considerable entrada de docents estructural al sistema que no es podia perdre. El professora està sobrecarregat de feina, i s’ha de produir una millora en el seu horari. Les hores lectives seran vigents el curs vinent i els claustres poden demanar en els criteris d’elaboració dels horaris, concrecions que objectivin el repartiment de les hores de càrrec i tutories.

L’administració facilita un document amb la informació de persones excloses al llistat provisional organitzades per motiu d’exclusió i les persones admeses organitzades per especialitats, amb número de sol·licituds, quantes ho són en primera opció i les ràtios corresponents. Aquesta informació es pot consultar en la web del Departament: https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/concurs-merits/dades-participacio/

Previsió de calendari:

Concurs de mèrits

 • el 31 de març ha d’estar publicada la resolució definitiva de persones seleccionades
 • les persones seleccionades participaran a les adjudicacions de destinacions provisionals del curs 2023-2024 com a funcionàries de carrera

Tribunals

 • sorteig vocals voluntaris i comunicació als seleccionats a principis de desembre
 • constitució dels tribunals abans de Nadal
 • hi haurà entre 25 i 30 tribunals en total

Oposicions d’estabilització

 • la convocatòria es publicarà a mitjans de desembre de 2022
 • la inscripció començarà el mes de gener (previsió el 16 o 18) de 2023
 • les proves seran al juny de 2023
 • el procediment finalitzarà al novembre-desembre de 2023
 • les persones seleccionades seran nomenades funcionàries en pràctiques l’1 de setembre de 2024
 • la fase de pràctiques tindrà una durada de 3 mesos, per poder ser nomenats funcionaris de carrera abans del 31 de desembre de 2024

Oposicions “ordinàries”

 • la convocatòria es publicarà a finals de desembre de 2022
 • la inscripció començarà el novembre de 2023

Professors de Secundària (aspepc·sps) demana més concreció pel que fa als terminis del procediment del concurs de mèrits: previsió de publicació del barem provisional. A més, exigeix transparència en el procés i reclama que en la publicació d’aquest barem provisional els participants tinguin accés a les puntuacions de la resta de participants. L’administració no concreta pel que fa als terminis però diu que sí que es publicaran llistes baremades.

A més, demana aclariments sobre els problemes que hi ha hagut amb la comprovació del dret a l’exempció de la taxa (famílies nombroses i monoparentals) i sobre les persones excloses perquè la titulació aportada no es correspon amb l’al·legada (en el moment de la inscripció se’ls va dir que en triessin una “que s’hi assemblés” si no trobaven la seva). L’administració tira pilotes fora.

També reclama que el temps treballat com a professor de religió no compti com a temps treballat a la mateixa especialitat a la qual es participa, com ens consta que ha passat en alguns casos. Es respon que ha de comptar com a altres especialitats del mateix cos i que es revisarà.

Pel que fa a les oposicions d’estabilització i donada la previsió de calendari que farà que els participants al concurs de mèrits s’hagin d’inscriure a les oposicions perquè no sabran si hauran obtingut plaça al concurs, Professors de Secundària (aspepc·sps) torna a demanar, com en altres meses sectorials, la devolució de la taxa del concurs oposició a aquelles persones que siguin seleccionades al concurs de mèrits i, per tant, ja no hi hagin de participar.

El Departament presenta un programa d’educació inclusiva, finançat pel ministeri amb 3 milions d’euros, per detectar el més aviat possible els problemes d’aprenentatge del llenguatge. S’aplicarà en els cursos d’infantil de 3 a 5 anys, aquest segon semestre. El programa acaba al 31 d’agost, s’intentarà que tingui continuïtat però de moment no està assegurada. Seran places cobertes per professorat interí.

El Departament recull les diferents preguntes realitzades pels sindicats presents i es compromet a contestar per escrit.

 • Darrera modificació: 25/11/2022 10:49