Mesa Tècnica d'Adults de 26 de febrer de 2020

Els representants de l’Administració donen una llarga explicació de quina és la situació actual de la gestió del FSE.

Fons social europeu 2014-2020.
400 milions d’euros per tot el període.
4 eixos d’actuació, el 3r del qual és finançament conjunt (“co-finançament”) que s’ha de “demostrar” a través de les hores realitzades als CFA. 19 milions anuals i es demana cofinançament del 50%. Si “decau” un eix, decau tot el FSE.
Organisme intermedi: SOC
Organisme beneficiari: Departament d’Educació
Però els diners van a la “caixa única”.

Cada curs el Departament demana el cofinançament al SOC i al final de curs ha de fer el reemborsament (hores no impartides).

Actuacions fins a la data:

Curs 2016-2017: el SOC fa auditoria (s'han detectat errades en la documentació del 90% en alguns centres) i demana 14 milions de cofinançament (per tant 7 milions, atès que és el 50%) i Europa contesta que l’auditoria l’ha fet l’organisme intermedi (SOC) i l’ha de fer l’organisme beneficiari (Departament). El SOC ha presentat al·legacions i s’està a l’espera de resposta.

Curs 2017-2018: el SOC fa auditoria i el Departament fa verificació de dades (van acabar divendres). Ara sol·licitaran reemborsament al SOC i el SOC ho haurà d’auditar.

Curs 2018-2019: El Departament vol fer l'auditoria

Curs 2019-2020: des del mes d’octubre el Departament està fent auditories “preventives” per tal de reduir el percentatge d’errades.

La part sindical exposa una queixa pel volum de feina administrativa extra que representa per al professorat i també pel fet que no hi hagi cap mena de repercussió econòmica o en forma de recursos per a les escoles. L’administració atribueix aquest volum de feina a la manca d’informació i a que les coses no es fan bé, el que implica haver-les de repetir.

L’Administració manifesta que per part del servei d’Educació al llarg de la vida hi ha una gran voluntat de fer un extens replantejament de la formació de persones adultes.

Es vol fer una recerca de com està organitzada l’educació al llarg de la vida a la resta del món, a l’estat espanyol i a les entitats, estaments i altres instàncies relacionades amb la formació d’adults. Al mes de novembre es vol tenir enllestida una planificació estratègica de les línies de l’Educació al llarg de la vida tenint en compte els següents punts importants:

  • marc europeu
  • semi-presencialitat
  • objectius
  • menors 16-18
  • currícula, metodologies, estructures…

Des del mes d’octubre estan funcionant grups de treball amb les direccions dels centres sobre:

  1. Normativa i currículum
  2. Metodologies
  3. Seus penitenciàries
  4. Indicadors, radiografia i millores

Els sindicats exposen que és una “declaració d’intencions” que ja es va fer al curs 16-17 i va quedar en res.

Algunes organitzacions sindicals proposen una mesura que consideren que s’hauria d’aplicar immediatament, de cara al proper curs: l'equiparació salarial dels mestres i professors destinats a CFA amb els mestres i professors destinats a instituts. Aquesta mesura implicaria, com ja és habitual en les reivindicacions d’algunes organitzacions sindicals pel que fa a les condicions laborals dels docents d’adults, una millora substancial en les condicions dels mestres destinats a CFA (2h lectives menys i cobrament del complement dels mestres destinats a institut) i , en canvi, per al professorat de secundària, només representaria la inclusió de la tutoria en l’horari lectiu.

Altres organitzacions sindicals volen fer arribar a l’administració un document elaborat per l’auto-proclamada mesa d’adults. El Sindicat Professors de Secundària recorda que la proposta presentada per altres organitzacions no és una proposta unitària i posa en dubte la representativitat de la mesa, atès que una part important del professorat destinat a adults no s’hi sent representada i que els interlocutors legítims amb l’administració són els representants sindicals electes.

L’Administració proposa que els sindicats facin aportacions dels temes a tractar (tant de manera unitària com individual) i es farà un calendari per anar-los tractant en diferents meses tècniques.

Es proposa un termini d’1 mes per a una nova reunió.

L’Administració ha facilitat les dades, però el punt no es tracta a la reunió.

  • Darrera modificació: 03/03/2020 09:49