Reunió virtual de 26 d'octubre de 2021

El Departament, sense documentació prèvia ni possibilitat de negociació, informa de la convocatòria per ocupar 284 places com a mentors digitals, amb un complement com Assessors Tècnics Docents (384,45 €), en comissió de serveis (dirigit a funcionaris de carrera) durant els cursos 21 a 23. Comença l’1 de gener i la renovació seria per cada curs). El programa està finançat amb fons europeus (47.000.000 €), amb horari de matí i tarda i el lloc de treball serien als CRP i SSTT. La persona sol·licitant pot prioritzar les places a les quals vol accedir. Hi ha 10 dies hàbils per participar (fins al 8 de novembre). La informació està a l’ATRI (des d’on es fa la sol·licitud) i al portal de centres. També en els següents enllaços:

https://espai.educacio.gencat.cat/Personal/Concursos-oposicions/Mentories_digitals/Pagines/default.aspx

https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/pla-educacio-digital/estrategia-digital-centre/estrategia-digital-centre.pdf

La feina té com a objectiu acompanyar els centres educatius en el seu pla estratègic de digitalització i la justificació a Europa de la utilització del fons serà mitjançant les nòmines. S’haurà d’aconseguir que el 100% dels centres tinguin estratègia digital del centre (“plan digital de centro”) i que el 80% dels docents obtinguin una competència digital amb un B1 (nivell intermig)

També hi haurà finançament europeu per les UAO (Unitats d’Acompanyament i Orientació), que seran personal de reforç per l’EAP adscrites a un programa per tal de reduir l’absentisme i l’abandonament escolar. Encara no se sap com s’haurà de justificar la utilització d’aquests diners. El programa dura 3 anys, el primer es dotaran 4.800.000 € per a contractar 101 persones, el segon 6.300.000 € per arribar a tenir 131 persones contractades i el tercer 9.000.000 € per arribar a les 188 persones contractades. Les places s’oferiran a les persones de la borsa (pedagogs i psicopedagogs).

Professors de Secundària, considera que la funció inspectora és imprescindible pel compliment de la norma i per la millora del sistema educatiu, entre d’altres. Aquestes funcions només poden ser realitzades amb garanties d’èxit des de la independència tècnica que proporciona la condició de funcionari de carrera i per tant:

 • Demanem l’increment de places d’inspectors d’educació.
 • Demanem la cobertura sistemàtica per concurs oposició de totes les vacants existents.
 • Tot reconeixent la provisió temporal per comissió de serveis de les eventuals vacants sobrevingudes, mai com a procediment ordinari.

Professors de Secundària reconeix l’esforç del Departament per adaptar la convocatòria a la sentència 591/2017 del TSJC, per la qual l’últim concurs oposició convocat el 2015 va ser considerat nul, entre altres consideracions.

La sentència considerava que a) el concurs de mèrits convocat l’any 2015 pel Departament (procediment extraordinari) era en frau de llei després de 20 anys de no convocar concurs-oposició al cos d’inspectors (procediment ordinari); b) quant a l’ordre de les fases no era admisible començar amb una entrevista eliminatoria; c) pel que fa als mèrits, aquests no poden valer només un 33% del concurs de mèrits; i d) que els membres del tribunal han de ser escollits per sorteig, amb excepció del president.

Vist l’esborrany de convocatòria, Professors de Secundària considera: -Que no hi ha frau de llei (a) atès que s’ha convocat concurs-oposició els anys 2017 i 2019 i que la provisió en comissió de serveis està prevista tant en la normativa bàsica com també en el Decret 12/2021, de 3 de març, de la Inspecció Educativa. -Que l’ordre actual, 1r valoració de mèrits, 2n prova, 3r entrevista, s’adequa a la sentència (a). Tot i això, expressem els nostres dubtes sobre la legalitat de què l’entrevista sigui eliminatòria. -Que la valoració dels mèrits de l’esborrany (50%) s’adequa a la sentència ( c ). -Que la designació dels vocals que preveu l’esborrany, president titular inspecció s’adequa a la sentència però l’elecció de 3 vocals per lliure designació de l’anterior NO s’adequa a la sentència (d) i pot ser objecte d’impugnació.

D’altra banda, Professors de Secundària exposa que la LOE amb la redacció que li dona la LOMLOE diu a la “Disposición adicional décima. Requisitos para el acceso a los cuerpos de catedráticos e inspectores. (…) 5. Para acceder al Cuerpo de Inspectores de Educación será necesario pertenecer a alguno de los cuerpos que integran la función pública docente con al menos una experiencia de ocho años en los mismos y estar en posesión del título de Doctorado, Máster Universitario, Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o título equivalente y superar el correspondiente proceso selectivo, así como, en su caso, acreditar el conocimiento de la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma de destino, de acuerdo con su normativa”.

La convocatòria no compleix aquest requisit: en la base 1a sí requereix una antiguitat mínima de 8 anys com a funcionari de carrera en algún cos docent però permet la participació a persones amb titulació inferior a la prevista a la citada normativa bàsica. Aquest aspecte també pot ser objecte d’impugnació. Fem notar que a Castella La Manxa està previst convocar concurs oposició al Cos d’Inspectors aquest novembre i en l’esborrany el requisit de titulació mínim previst es el legal de “Doctorado, Máster Universitario, Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o título equivalente”, un Graduat sense màster no pot presentar-se, un Llicenciat sense màster sí. Fonts de la Conselleria consultades ens han assegurat que aquesta decisió s’ha pres després de consultar el Ministeri.

Professors de Secundària demana al departament que convoqui concurs oposició al cos d’Inspectors d'Educació per a cobrir les vacant actuals i, a més, que es prevegi la creació d’una llista per cobrir les vacants sobrevingudes en comissió de serveis. Aquest procés seria inatacable judicialment.

A pregunta de Professors de Secundària (aspepc·sps), el Departament respon:

 • Reconeix que abans de la impugnació de Professors de Secundària el 2015 la plantilla de la inspecció d’educació estava ocupada en un 80% per comissions de servei i que fruit de les convocatòries 2017 i 2019 de concurs oposició l’actual taxa de funcionaris de carrera al cos d’inspectors és del 70%.
 • Estudiarà els aspectes que hem plantejat a fi d’adequar la convocatòria de concurs de mèrits a la legalitat.
 • Es preveu convocatòria del concurs de mèrits aquest novembre amb el calendari de les diferents fases seguidament. Veient els períodes d’inscripció i publicació d’admesos difícilment serà abans de Nadal.
 • El Departament treballa en una convocatòria de Concurs Oposició prevista per la tardor de 2022 i les proves gener-juny 2023 amb incorporació dels seleccionats el setembre de 2023.
 • El Departament manifesta que la voluntat de la Sotsdirecció General de la Inspecció d’Educació és proveir el màxim de places per concurs oposició, però que els terminis els fan difícil fer-ho aquest curs. Ja hi ha vacants d’Inspecció en diferents Serveis Territorials i els nous seleccionats per concurs oposició no excerciran fins el curs 2023-2024. Per aquest motiu es publicarà amb caràcter immediat el concurs de mèrits.

Sense dates concretes properament es tractarà en la mesa el retorn a les condicions laborals abans de les retallades, convocatòria d’oposicions, resolució del concurs de mèrits de directors i temes vinculats a l’FP.

El Departament ha reiterat que pels propers pressupostos com a Departament només demanarà la conversió dels contractes de terços a mitja jornada, la consolidació dels reforços COVID i el complement per la funció directiva.

No és el que està recollit als 4 punts de l’addicional 31 de la LEC ni en el compromís que van adquirir els grups polítics governants. Només els docents de Catalunya arrosseguem encara les retallades de ja fa una dècada.

La part social ha llegit - de manera unitària- el comunicat que ja vam fer arribar en el seu moment a tot el professorat.

Professors de Secundària (aspepc.sps) ha demanat:

 1. Que es substitueixen els tribunals d’oposició per facilitar la conciliació familiar i evitar horaris desaforats.
 2. Que es paguin les sortides, donat l’increment de responsabilitat i horari que suposen.
 3. Que s’incrementi l’oferta de places de màster d’educació per tal què totes les persones sense el títol que treballen a la borsa puguin matricular-se

El Departament informa que sí vol incorporar la possibilitat de canviar de tipus de jornada en les reduccions cada curs.

 • Darrera modificació: 29/10/2021 11:30