Mesa sectorial de 27 d'abril

 1. Lectura i aprovació d'actes
 2. Informació sobre el procediment de recollida d’aportacions als documents per a l’organització i gestió dels centres, curs 2016-2017.
 3. Resolució ENS/xx/2016, de xx, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2016 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.
 4. Torn obert de paraules.

El Departament ens informa que hi haurà les meses tècniques sobre l'FP al maig.
El Sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) informa a la mesa del registre del document que vam presentar davant l'Administració, juntament amb UGT, per tal que doni compliment a la moció del Parlament en què l'insta a calendaritzar la recuperació de l'horari del professorat anterior a les retallades.

L'Administració obre la possibilitat que els sindicats enviem redactats sobre les instruccions d'inici de curs abans del 13 de maig però ja ens adverteix que és participació i no negociació, i per tant molt vinculat a redactats tècnics i no de contingut.

Els sindicats recordem que encara no se'ns ha donat accés a la informació de Portal de Centres, que seria una bona manera de demostrar transparència i voluntat real de valorar la nostra participació.

Novetats:

1) Es podrà accedir a la continuïtat amb només 4 mesos en el centre i 12 d'experiència docent.
2) S'amplien els perfils específics estructurals de les places (ja vam mostrar el nostre desacord amb la seva creació), als quals es podrà accedir també en la fase de peticions, tant funcionaris de carrera com interins, i sense necessitat d'haver estat abans al centre:

 • Lingüístic en llengua estrangera (AICLE)
 • Competència digital docent
 • Atenció a la diversitat de l'alumnat
 • Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial
 • Lectura i biblioteca escolar
 • Immersió i suport lingüístic
 • Educació visual i plàstica
 • Docència de dues especialitats docents a l'ESO
 • Metodologia amb enfocament globalitzat

3) El personal interí que vulgui demanar en la fase d'elecció llocs d'algun perfil professional i no li consti acreditat a l'expedient informàtic, haurà de presentar la sol·licitud d'acreditació no més tard del 7 de juny.
4) Es podran adjudicar mitges jornades de llocs ordinaris i específics temporals. Aquestes últimes només en la fase de propostes. No s'adjudicaran dues mitges jornades i es continuarà prioritzant la petició de jornada sencera.
5) S'haurà d'acreditar el certificat negatiu de delictes sexuals si no s'ha donat l'autorització per consultar el registre.
6) En el cas que no s'acceptin els motius pels quals es demana una comissió de serveis, es comunicarà a l'interessat. Si s'accepten els motius, s'obtindrà plaça només si n'hi ha una de disponible.

Tots els sindicats hem mostrat el nostre desacord amb la rebaixa de requisits de temps per accedir als interinatges perquè suposen deixar sense efecte l'antiguitat, que protegeix l'estabilitat del personal interí. No és moral que una persona treballi 4, 5, 6 anys en un centre i després, si desapareix la seva plaça, no es tingui en compte el seu esforç per recol·locar-la.

Temes repetits respecte a anteriors adjudicacions d'estiu:

Sobre les propostes de no continuïtat hem demanat la seva supressió, i en tot cas que hi hagi garanties com ara el termini de 15 dies per a al·legacions, participació dels delegats sindicals, lliurament obligatori de l'informe d'inspecció, etc. Sobre transparència i objectivitat: les places i els llistats d'adjudicació haurien de ser publicats. Els llistats, a ser possible, per col·lectius. Les places de l'IOC s'adjudiquen de manera opaca. El Departament contesta que estan a l'espera de l'aprovació del decret que reguli el procediment. En l'annex 3 es recull la situació de desplaçament per transformació o supressió de plantilles. Com que hi ha aprovat el Decret de Plantilles, demanem si podria ser que es perdés una plaça per transformació degut a la seva perfilació. El Departament ho nega però el redactat no ho deixa clar i no s'avenen a canviar-lo. Tampoc volen que quedi reflectit que en cas de jubilació d'un professor de més de 60 anys la direcció no podrà reassignar les seves hores si el professor ja està en el màxim de la seva jornada. Ja sabem que per jerarquia normativa no és possible fer-ho però podria ser que qui apliqués la normativa no en fos conscient.

Els terminis previstos són els següents:

- Presentació de sol·licituds

 • Personal funcionari de carrera: del 17 al 30 de maig
 • Personal interí: del 2 al 14 de juny
 • Personal acollit a l'article 25: del 25 de maig al 10 de juny
 • Propostes de les direccions: del 16 al 29 de juny
 • Termini previst per a la publicació de la resolució provisional: del 10 al 12 de juliol
 • La resolució definitiva es publicarà entre el 27 i 28 de juliol

Els sindicats plantegem:

 • Dret de cobrament del juliol dels substituts amb 6 mesos que facin curset o oposicions. Està en vigor perquè la mesura de supressió era temporal i ja ha caducat. Ho pagaran? De moment sense resposta.
 • Reversió de la resta de retallades: horari lectiu, substitucions, ràtios, etc
 • Nou decret de necessitats especials. Hi ha un esborrany però no se'ns ha comunicat res. Perill d'externalització i de desaparició d'USES. En el seu moment nosaltres, el Sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps), ja vam expressar que creiem que sota el sistema de la inclusió s'amaga només un objectiu d'estalvi i que no es valora gens ni la càrrega de treball que suposa per al professorat ni la desatenció que genera a l'alumnat, tant ordinari com amb necessitats especials.
 • La reducció per cura de fill hauria de poder-se deixar a 30 de juny
 • El Decret d'ordenació curricular de l'ESO diu que a 4rt les matèries optatives de Filosofia i Visual i Plàstica són d'obligada oferta. Tenim constància que a Reus hi ha centres que s'han posat d'acord a no oferir Filosofia. Demanem al Departament que hi intervingui.
 • Com computen en l'horari les sortides que excedeixen l'horari habitual?
 • Correcció de les proves de selectivitat. Tenim constància que hi ha centres on les direccions posen obstacles per anar-hi. Si s'ofereix la possibilitat d'anar-hi tots els centres ho haurien de permetre.
 • Darrera modificació: 03/05/2016 10:49