28 de febrer de 2018: Continuació de la Mesa Tècnica de 31 de gener de 2018

El Deartament ha ratificat la proposta de calendari de convocatòria d’oposicions amb l’objectiu de reduir el percentatge de professorat interins al 8% de la plantilla.

La proposta es refereix a les places compreses en concepte d’estabilització de la plantilla, segons l’acord signat entre el Ministeri i els sindicats, i ratificat a la Mesa de Funció Pública Catalana. A Catalunya corresponen, entre Primària i Secundària, un total de 15.658 places. S’hi afegiran també les corresponents a reposició (jubilacions…), tot tenint present que aquestes sí depenen dels pressupostos i que s’han perdut, ara per ara, les corresponents al 2017, atesa la previsible prorrogació dels pressupostos a Catalunya.

Les convocatòries s’ajustaran a la normativa vigent actualment, adequant-se a les eventuals modificacions legals que es produeixin.

També s’ha informat que, en el cas de les jubilacions, es podrà demanar el temps meritat de vacances en la data de jubilació, en el benentès que, d’acord amb l’EBEP, les vacances es meriten a partir de l’1 de setembre, però se’n gaudeix durant l’any natural següent. Per tant, i a tall d’exemple, si algú sol·licita jubilar-se el 31 de desembre, atès que ja haurà gaudit de les vacances d’agost senceres, no tindrà cap període vacacional afegit. En canvi, si la data de jubilació és el 31 de gener, disposarà, prèviament a la jubilació, dels dos dies per mes que li corresponen en els 5 mesos meritats des de l’1 de setembre.

  • Darrera modificació: 01/03/2018 09:09