Mesa Sectorial de 28 d'abril de 2017

 1. Resolució ENS/xx/2017, de xx, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.
 2. RESOLUCIÓ ENS/xxxx/2017, de xx de xxxx, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2017-2018.
 3. Fusió de l’IMEB amb el Consorci d’Educació.
 4. Execució de la sentència sobre el reingrés a la borsa de treball d’un interí amb avaluació negativa després del període de prova.
 5. Nivell C1-C2 d’anglès, segons titulació universitària, ex. especialitat de Sociologia.
 6. Torn obert de paraules.

El Departament comenta les següents novetats i nous criteris:

 1. Incloure en l’adjudicació prèvia la provisió de llocs referits a escola inclusiva (IFE i AIS) i Programes de Formació Professional (PFI-PQPI; PTT). Apartat 5 de la resolució.
 2. Recuperar el concepte de centres de recent posada en funcionament amb oferta educativa progressiva a efectes de proposta. Apartat 5.f de la Resolució.
 3. Nou col·lectiu de professorat: OPOSITORS 2017 . Diferents bases a l'annex 1.
 4. Participació forçosa del PERSONAL INTERÍ (30 peticions a llocs 1 i 10 a llocs a 0,5). Base 3.1 i base 9.6.d) de l’annex 1 i annex 2.
 5. Actualització i nova resolució de CMC (màxima complexitat). Base 2.2.
 6. El personal interí podrà demanar especialitats docents que tingui reconegudes malgrat no constin com a sol·licitades a la borsa. Base 9.6.b.
 7. El personal interí, en la fase d’elecció, podrà demanar llocs de treball específics amb perfil professional malgrat no li consti acreditat al GIP en el moment de formalitzar la sol·licitud individual de participació. Base 9.6.b.
 8. Manteniment dels nou perfils professionals dels llocs específics i nou termini i procediment d’acreditació de perfil professional. Bases 3.2.1; 3.2.3.
 9. Preveure la reconversió a llocs ordinaris dels llocs específics amb perfil professional si no han estat adjudicats en la resolució provisional. Base 4.3.
 10. Nou procediment específic amb requisit d’entrevista prèvia a les propostes de nou professorat per ocupar llocs específics amb perfil professional i llocs ordinaris en CMC amb dedicació 1 (base 6.1). Calendari i models al Portal del Centre.
 11. No adjudicar destinació a llocs de treball ordinaris en CMC (màxima complexitat) en la fase d’ofici ni a partir de peticions col·lectives de municipi, zona o comarca. Base 7.1.d.
 12. El personal interí no podrà sol·licitar desistiment de participació a la fase d’elecció si consta com a disponible a la borsa.
 13. Modificació en la presa de possessió dels interins amb IT o llicència malaltia/adopció a 1.9.2017. Base 11.

El calendari serà el següent:

 • Sol·licituds interins: 16-29 Maig 2017
 • Sol·licituds funcionaris de carrera: 30 Maig – 12 Juny 2017
 • Sol·licituds opositors: 26- Juny- 3 Juliol 2017
 • Propostes de les direccions: 15 – 28 Juny 2017

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) denuncia que:

 • Com sempre, es tracta d'una resolució molt feixuga d’entendre i que porta a arbitrarietats i confusions a l'hora d’omplir les sol·licituds i de fer possibles reclamacions.
 • Cada vegada hi ha més llocs inclosos en l’adjudicació prèvia. Per exemple, enguany els referits a l’escola inclusiva.
 • No estem d'acord en l’obligatorietat de participació dels interins i menys havent de posar-hi 30 peticions per a la jornada completa i 10 per a la mitja jornada.
 • Sobre els centres de màxima complexitat, no s'han lliurat els annexos per saber si hi ha variacions. Així mateix, demanem que s'explicitin clarament els criteris que se segueixen per establir si un centre és de màxima complexitat o no, i així no haver de canviar cada moment de criteris per demanar-los. Crea confusió.
 • Estem totalment en desacord amb el sistema d’entrevista per manca d'objectivitat. On són els criteris per fer-la? Demanem un espai comú a internet on hi hagi els centres i els perfils que s'hi demanen per tal que el professorat sàpiga on pot sol·licitar destinació. Tots els sindicats demanen tenir accés a la intranet del centres.
 • El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) demana més transparència per ocupar els llocs de l’IOC. El Departament diu que estan treballant en un decret que desenvoluparà el Decret 39, però que ara van per proposta de la direcció.
 • Trobem inadmissible la novetat del punt 13, que estableix que els interins amb llicència de malaltia/adopció no cobrin fins que s’incorporin a la plaça adjudicada. El Departament li passa la responsabilitat a la Seguretat Social, però diuen que estudiaran si poden continuar tenint els efectes administratius.
 • Finalment, la part sindical unànimememnt pregunta què passa si un interí no participa en aquesta adjudicació, ja que no queda clar en la resolució. Després d’una acalorada discussió, el Departament diu que els donaran lloc d’ofici però, tot i que està en el punt 1.3.1, demanem que hi consti més clarament.

Enguany la resolució que regula l'actualització i modificació de les dades de la borsa de treball introdueix una novetat important: s'elimina la possibilitat de «congelar» el número de borsa per estar ocupant un altre lloc de treball. Per justificar aquesta decisió, el Departament aporta les xifres següents: dels primers 58000 números, 17400 candidats han sol·licitat no ser nomenats, dels quals un 90 % han adduït el fet d'ocupar un altre lloc de treball.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) es manifesta en contra d'aquesta mesura, ja que obliga els professors inscrits a la borsa a escollir entre la feina que estan desenvolupant i el nomenament ofert pel Departament. Condiciona els candidats a tenir una dependència exclusiva de la borsa de treball quan, en la majoria dels casos, se'ls ofereix una feina temporal i sense garantia de continuïtat. A banda dels greuges que suposa per al col·lectiu apuntat a borsa, creiem que és una decisió que no ajudarà a solucionar el dèficit de professorat substitut en algunes especialitats ja que, en molts casos, els candidats no renunciaran a la seva feina per cobrir substitucions temporals.

Altres continguts de la Resolució a tenir en compte són:

 • Les persones que hagin superat la fase d'oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública aquest any 2017, però que no hagin estat seleccionats i no hagin prestat serveis com a personal docent, s'afegiran al bloc a de la llista per darrera dels candidats que ja hagin prestat serveis.
 • Els candidats que formen part del bloc b de la llista (sense serveis prestats), excepte els que han accedit a la borsa mitjançant la darrera convocatòria, hauran de manifestar la seva conformitat a continuar formant-ne part durant el curs 2017-2018 en el termini comprès entre el dia 16 i 29 de maig de 2017, ambdós inclosos. No seran nomenats per al curs 2017-2018 fins que no manifestin la seva conformitat.
 • Les persones que podien manifestar aquesta confomitat el curs actual i no ho facin abans del 30 de maig de 2017 deixaran de formar part de la borsa.
 • Qui no ho hagi fet amb anterioritat, haurà d'acreditar no haver estat condemnat per algun delicte contra la llibertat sexual mitjançant una declaració responsable. Les persones que no presentin aquesta declaració hauran de presentar abans del 30 de juny el certificat negatiu del Registre de delinqüents sexuals.
 • El dia 6 de maig de 2017 es publicarà la llista provisional de totes les persones que en aquella data formin part de la borsa de treball. El càlcul de temps es farà amb les dades registrades al dia 10 de maig de 2017 (consulta individual a ensenyament.gencat.cat ).
 • El termini per presentar reclamacions pel número obtingut serà del 16 al 29 de maig de 2017.
 • Durant la primera quinzena de juliol es publicarà la llista definitiva. El càlcul de temps de serveis prestats es farà d'acord amb la informació registrada el 30 de juny de 2017.
 • Terminis per a la consulta i modificació de dades de la borsa per al curs 2017-2018:

* Del dia 16 al 29 de maig de 2017 ambdós inclosos

* Al llarg del curs 2017-2018:

 1. el 14 de setembre
 2. la darrera setmana del mes d'octubre
 3. la darrera setmana del mes de gener
 4. la darrera setmana del mes de març

Es poden actualitzar les dades referents als àmbits territorials, ampliar o reduir les especialitats reconegudes, els llocs de treball específics i dels llocs o centres de característiques especials. Les persones que vulguin sol·licitar no ser nomenades durant el curs 2017-2018 ho hauran de fer abans del 23 de juny de 2017 al servei territorial demanat com a preferent.

 • Darrera modificació: 02/05/2017 18:20