Mesa sectorial de 28 de juny de 2017

El Departament ha demanat als directors/es que valorin l'aparença dels entrevistats. Informem a la mesa sectorial que hem entrat un escrit a la consellera per demanar la retirada del document en qüestió.

Tenim informació sobre discriminacions a dones embarassades que han estat excloses tant de les entrevistes com també de les continuïtats al centre. Sabem que estan fent preguntes personals que no vénen al cas i que es fan preguntes sobre acceptació de feines i increment d'horaris directament il·legals.

Això és conseqüència lògica de l'aplicació del Decret de Plantilles, tal com hem denunciat reiteradament.

El Sindicat Professors de Secundària valora negativament la resolució que regula la gestió de la borsa per al curs vinent, ja que el text inclou modificacions que empitjoren les condicions laborals del personal interí i substitut.

Les més importants són:

 • Les persones que l'1 de setembre estiguin en situació de permís per maternitat, paternitat, adopció o acolliment i les que estiguin percebent el subsidi directe per incapacitat temporal per l'INSS, ja sigui per haver superat els 12 mesos de malaltia o per haver finalitzat el darrer nomenament en situació de baixa per incapacitat temporal i seguir cobrant per l'INSS, no podran ser nomenades.
 • S'elimina la causa «ocupar un altre lloc de treball» per demanar no ser nomenat amb antelació i mantenir el número d'ordre a la borsa de treball.
 • El personal interí o substitut amb un nomenament vigent que vulgui renunciar al seu lloc de treball ho ha de comunicar als serveis territorials amb 10 dies d'antelació (fins ara eren 3) si no vol perdre la remuneració corresponent als dies que s'hagi retardat el preavís.
 • La no assistència al centre durant més de tres dies sense causa justificada és motiu d'expulsió de la borsa de treball.
 • En les notificacions de les propostes d'adjudicació, la no recepció del correu electrònic i SMS no és motiu que justifiqui la possible manca d'accés al resultat de l'adjudicació.

A més, el text manté la implementació progressiva del sistema que permet a les direccions seleccionar «a dit»el personal substitut , obviant l'oposició frontal dels sindicats i la decisió del Parlament de Catalunya que instà el Govern a retirar-lo de la regulació de la borsa de treball en el ple del 30 de juny del 2016 (entre altres punts referents a les condicions laborals dels docents.)

El Sindicat Professors de Secundària manifesta davant els representants del Departament la seva protesta per aquestes mesures i exigeix:

 • Recuperar «ocupar un altre lloc de treball» com a causa per mantenir el número d'ordre a la borsa.
 • Que el Departament posi en coneixement del substitut el canvi de motiu del nomenament, quan es produeixi, a fi que pugui manifestar la seva conformitat o no a continuar en el lloc de treball.
 • Disminuir els dies d'antelació obligatoris per renunciar a un contracte vigent (10 dies són excessius).
 • Que la no recepció de l'SMS o correu electrònic per notificar una adjudicació sigui reconeguda com a motiu de manca d'accés i no suposi l'expulsió de la borsa.
 • Augmentar els dies de termini per modificar les dades de la borsa el mes de setembre (un dia és insuficient)

Afegim la nostra disconformitat amb la decisió, ja expressada en la mesa sobre adjudicacions provisionals, de no nomenar les persones que a 1 de setembre estan en situació de permís per maternitat o baixa per malaltia.

Pel que fa al període de prova inicial del professorat novell, protestem pel que considerem un sistema injust (hem exigit anteriorment la seva retirada) i per la manca de transparència en el procés d'avaluació. En molts casos no es nomena un professor tutor, tal com estableix la norma, i el substitut/a desconeix quins són els ítems pels quals serà avaluat generant una situació de vulnerabilitat i indefensió cap a aquests treballadors.

Resposta del Departament:

 • Reconeix que el text suposa un enduriment de les condicions laborals però que aquest fet ve motivat per les impossibilitats tècniques que deriven de gestionar una borsa de treball tan nombrosa.
 • El no nomenament a 1 de setembre de les persones que gaudeixen del permís de maternitat o d'una baixa per malaltia deriva del sistema de la Seguretat Social, que no permet adjudicar un nomenament mentre s'està en aquesta situació. Quan representants d'altres sindicats responen que en altres CCAA han solucionat el problema, el Departament es referma en la seva decisió argumentant que s'ha estudiat com resoldre'l però no hi ha possibilitat jurídica de fer-ho.
 • El pas de 3 a 10 dies d'antelació per renunciar a un nomenament, sense perdre els havers corresponents, respon al fet que els SSTT denuncien que alguns professors abandonen el lloc de treball un divendres i ja no es presenten el dilluns següent, amb el conseqüent greuge per a l'organització del centre. La part sindical reclama que el pas de 3 a 10 és un salt excessiu.
 • Afegeix que l'exclusió de la borsa de treball d'aquells treballadors que s'absentaven del centre 3 dies seguits sense justificació ja s'aplicava, però calia regular-ho a través de la normativa.
 • Admet que cal regular les proves de capacitació per a algunes especialitats d'FP.
 • Reconeix que cal reforçar la figura del tutor en el període de prova del professorat novell a fi que el substitut se senti acompanyat i ajudat en l'inici de l'exercici de la docència. En aquest sentit s'està preparant una nova normativa.
 • Justifica la no ampliació del període de modificació de dades de la borsa per no saturar els SSTT.

Per acabar, el Sindicat Professors de Secundària adreça unes preguntes tècniques sobre la regulació de la borsa, a les quals el Departament respon:

 • No cal accedir a l'aplicatiu i comunicar la finalització del nomenament si finalitza el 30 de juny o el 31 d'agost, però cal entregar la credencial als SSTT si acaba el 30 de juny. En el cas dels nomenaments que acaben el 31 de juliol, no és necessari comunicar la finalització ni entregar la credencial.
 • Els candidats no inscrits a la borsa de treball que hagin superat la fase d'oposició passaran a formar part de la borsa i quedaran adscrits al Servei Territorial on hagin realitzat la prova. A través de l'aplicació de les oposicions rebran les instruccions oportunes.

El Departament ens informa en veu alta que les dotacions que es van pactar amb alguns sindicats, a canvi de perdre la reducció de la segona hora lectiva ( o sigui del no retorn a les 18 lectives a secundària), aniran a:

 • 463 per increment de matrícula (les haurien d'haver incrementat igualment)
 • 200 a l'escola inclusiva (a canvi de la progressiva matrícula en els centres ordinaris de tots els alumnes de necessitats especials)
 • 350 a diversitat (com la resta, no queda clar on van i són dotacions a dit)
 • 270 a hores de coordinació (que distribueixen al seu gust les direccions)
 • 70 a aules d'acollida
 • 140 a la sisena hora de primària
 • 220 per al retorn del 0'7 que havien retallat en el còmput de plantilles a secundària
 • 35 a hores de càrrecs directius de centres amb més de 35 grups (½ dotació) i més de 50 (1 dotació)
 • 14 a centres de recursos i 150 a dotacions encara no determinades
 • 210 a batxillerat
 • 70 a escoles amb més de 20 grups
 • 2717 a la reducció de l'hora lectiva

El Sindicat Professors de Secundària ja ha dit reiteradament que la reducció de la segona hora lectiva, que ja estava pressupostada i exigida pel Parlament i que ha estat commutada pel pacte d'alguns sindicats, hauria estat una millora més equitativa, més controlable, més transparent i molt més clarament relacionada amb la qualitat educativa que les proposades. Afegim a més que el Departament no ens ha donat aquestes dades per escrit en cap moment, ni hi ha manera de saber si és cert el que diu. De moment no parem de rebre queixes sobre el tancament de grups i desdoblaments en moltes especialitats d'FP i sobre la retallada del'oferta educativa a CFA. En moltes ocasions hem vist que el que el Departament deia a la premsa era una cosa i el que feia era una altra, i per tant no tenim cap motiu per fiar-nos d'aquestes dades tan genèriques i no donades per escrit

Els sindicats demanem que a l'Institut-Escola de Tordera es concedeixi la jornada intensiva que li van concedir per una errada i que ara els comuniquen que no, tot i l'acord dels pares i professors, i que la matrícula es va realitzar sota aquesta condició.

El Sindicat Professors Secundària (aspepc.sps) ha demanat que a adults el retorn de l'hora lectiva no sigui discriminatori en el còmput global respecte a secundària i que se'ls apliqui el mateix criteri de tancar a 27 hores. El Departament diu que creuen que ha estat una errada i tots tancaran a 28. Nosaltres reiterem que el que demanem és que tots tanquin a 27, i que en el cas dels instituts ordinaris també hauria de ser així.

 • Darrera modificació: 03/07/2017 14:15