Mesa sectorial de 31 de març de 2023

El Departament presenta una resolució que amplia les titulacions amb les quals es pot impartir determinades especialitats. L’habilitació és temporal i excepcional fins al 31 d’agost atesa la manca de docents. Les persones de la borsa que tinguin la titulació corresponent podran demanar l’especialitat de l’11 al 13 d’abril, dates en les que s’obrirà un termini extraordinari de consulta i modificació de dades. L’habilitació per accedir a les especialitats d’FP requerirà superar una prova de capacitació. S’admeten algunes titulacions de tècnics superiors d’FP per a impartir les especialitats amb més manca de docents.

Segons el Departament, per decidir les titulacions s’ha comprovat que hi haguessin 12 crèdits de la matèria als Graus corresponents (abans eren 20) i les ponderacions que fan les universitats. No s’ha pogut habilitar ingenieries tècniques per a impartir matemàtiques per la impossibilitat d’accedir als seus plans d’estudis.

En l’adjudicació de nomenaments, aquestes titulacions aniran per darrere dels que tinguin les titulacions reclamades de manera ordinària.

Professors de Secundària (aspepc.sps) exposa que ja va demanar en el seu moment prendre mesures davant la previsió de manca de docents, com ara una obertura extraordinària de borsa. També recorda que s’han de respectar tant com es pugui les especialitats i titulacions professionals que requereix la docència. Caldria replantejar la necessitat dels màsters d’educació, la valoració dels quals no és gens bona: segons molts docents que els han cursat són cars i inclouen continguts pseudocientífics que no apliquen ni els formadors de les matèries. Per tenir professors cal millorar les condicions laborals i assegurar la carrera professional dels docents, cosa que no passa si són les direccions les que trien el professorat sense importar l’antiguitat. La manca de disciplina, la pèrdua continua de sou, l’atac constant al prestigi de la professió, etc. agreugen aquesta situació.

Respecte a aquest tema, Professors de Secundària (aspepc.sps) ja ha expressat el seu posicionament i no cal repetir-lo. Sí és necessari que el professorat i les direccions sàpiguen que segons la Secretària General, Patrícia Gomà, la petició de fer treballar al professorat al Juliol és una demanda de les direccions. Seria prou greu si fos així però també sabem que no és cert que aquesta sigui l’opinió majoritària dels equips directius. El mes de juliol ha d’estar dedicat a la formació i al descans retribuït com és norma a la concertada. L’empitjorament de drets laborals del professorat no està justificat, no s’ha necessitat mai ocupar el juliol, no es donen les condicions d’espai i temperatura per treballar bé, no estan encara els docents del curs següent, les direccions no han fet encara ni el tancament del curs ni el plantejament del nou. És curiós que les direccions que més volen aplicar aquest tipus de mesures siguin les que menys controlen el seu centre i més mesures arbitràries prenen en tots els aspectes.

Professors de Secundària (aspepc.sps) planteja els següents temes:

 • Concreció del calendari d’oposicions. El Departament encara no té del tot decidit quan es realitzarà la prova del tema. Els aspirants han de tenir en compte que pot ser el 30 de juny o l’1 o 2 de juliol.
 • El pagament de les oposicions es mirarà d’ofici, no obstant si algú ha pagat abans haurà d’adjuntar el rebut de pagament. Les persones que hagin sol·licitat canvi d’especialitat han de rebre una resposta del ST en la que se’ls lliurarà una nova ordre de pagament amb la correcció feta. Les dates per fer efectiu el pagament és la que apareix a les cartes de pagament.
 • El Departament enviarà per escrit la resposta a diverses qüestions vinculades al procediment d’oposicions que resten pendents per no poder contestar al moment.
 • Expressa la queixa rebuda per la manera en què s’han realitzat les proves orals de llengües. Ha suposat una càrrega innecessària, canvis sobtats i el professorat no ha rebut cap compensació per l’esforç.
 • FP: Som els últims a fer la integració de cossos. El Departament es va comprometre per l’abril però ara ja no concreta data. Demanem una mesa específica de l’FP perquè no pot ser que s’incrementin les ràtios. L’aplicació de la nova llei no està clara. És vergonyós que s’hagi fet un pacte privatitzador de l’FP sense tenir en compte els sindicats majoritaris a Educació.

Dietes de les sortides: cal tornar a preveure-les, són part d’una retallada no revertida i els centres no tenen prou recursos per fer-hi front. La petició resta sense resposta.

 • S’han denegat els permisos als interventors de les eleccions. Es diu que era un tema resolt i que s’enviïn els casos en què no ha estat així. Malauradament, en general, s’està utilitzant el fet d’haver de demanar els permisos a través d’ATRI per posar barreres burocràtiques que dissuadeixin de la seva petició. Cal una correcció al respecte.
 • No s’estan concedint els triennis de l’any de pràctiques perquè funció pública ha canviat la interpretació de la normativa. El Departament assegura que s’està barallant per tornar a la interpretació antiga però de moment no els poden pagar.
 • Els projectes de direcció han d’estar penjats al web del centre.
 • L’horari dels professors de secundària de les escoles d’adults al centre és de 24 h. Exigir més pot implicar responsabilitats a la direcció que realitzi una ordre contravenint la normativa.
 • Fem arribar al Departament i recolzem les peticions de la coordinadora del programa de cooperació territorial d’educació inclusiva, en el sentit que cal que cobrin el complement de coordinació i se’ls respecti els horaris no lectius de la docència. Es respon que s’estudiarà.
 • Demanem que s’aclareixi que els EAPS han de tenir com a no lectiu, no presencial i per la formació el període del 16 al 31 de juliol. El Departament diu que ja és així i que no obstant revisarà el redactat.
 • Es demana que els docents de l’Escola Industrial de BCN puguin tenir l’accés al control horari per tal de complir la normativa i que les hores d'excés es tinguin en compte pels permisos d’horari recuperable.
 • Concurs de mèrits: Les renúncies haurien de atorgar-se a qui anava primer en la petició, encara que se li hagi donat una plaça que havia demanat en segon lloc. Esperem resposta del Departament per saber què té previst fer.
 • Cal tractar el tema de l’excés de feina dels coordinadors digitals.
 • Demana igualar el pagament de les tutories de l’ensenyament postobligatori amb les de l’ESO, cal reconèixer les cotutories i pagar-les des del primer dia les substitucions de secundària.
 • És necessari un increment de personal d’administració. Són moltes les queixes dels docents sobre la manca d’atenció i resposta.
 • El Departament respon que al Concurs de Trasllats no s’atorgaran com a resultes al professorat de secundària les places reservades als mestres habilitats de l’ESO, la majoria ja jubilats i que restaran per les adjudicacions provisionals.
 • Darrera modificació: 05/04/2023 11:04