Accions judicials contra el deteriorament de les condicions laborals del professorat de secundària des de 2008

A banda de defensar els seus afiliats en les seves reclamacions concretes, des d'expedients disciplinaris a reconeixements administratius (de cos, escala o grup), reconeixements econòmics (reconeixements d'estadis docents, de serveis previs, d'abonaments de complements i ajuts), situacions vinculades als incompliments de la llei 8/2006 de conciliació de la vida laboral i familiar en matèria de permisos per cura de fills i maternitat, els serveis jurídics d'ASPEPC·SPS han interposat, en els darrers anys, una sèrie de recursos i proc ediments judicials contra moltes actuacions normatives i administratives del Departament.

1. Procediment abreujat 399/2008. Assumpte: supressió d'un Departament. Contra: decisió del director d'un institut de suprimir el Departament de Llengües Estrangeres. Òrgan: Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona. Data d’interposició: 30 de juliol de 2008. Estat: desestimat. En resum, el jutjat entén que no es pot donar per necessària l’existència del Departament de Llengües Estrangeres.

2. Recurs ordinari 346/2010. Assumpte: autonomia dels centres. Contra: Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius. Òrgan: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sala del Contenciós Administratiu, Secció 5ª. Data d'admissió a tràmit: 27 d'octubre de 2010. Estat: estimat parcialment. El Tribunal ha desestimat la impugnació global, però ha estimat parcialment alguns dels aspectes referents a articles concrets. En aquest sentit, s'ha resolt la supressió d'un article que permetia als pares decidir, de fet, sobre les sancions imposades als alumnes i s'ha fet una sentència interpretativa d'alguns altres. Aquestes interpretacions, que acoten alguns aspectes del decret, entenem que poden ser molt interessants, sobretot si, tal i com tot sembla indicar, el Departament d'Ensenyament no les està tenint en compte en el Decret de Plantilles que està preparant.

  1. Es declara la nul·litat de l'article 24.3.d, que requeria el consentiment dels pares o tutors en l'aplicació de sancions a l'alumnat. Aquest punt establia, tal com diu la sentència, que “ (. . . )la aplicación de las sanciones debe tener en cuenta, entre otros aspectos, la existencia de un acuerdo explícito con los progenitores o tutores legales (. . . )”. El Tribunal declara la nul· litat d'aquest article perquè no s'ajusta a dret.
  2. Respecte a la impugnació de l'article 49.4, sobre la “polivalència curricular del professorat”, el Tribunal interpreta que, en la seva redacció, l'article s'ajusta a dret, ja que és un més dels principis que cal ponderar per a l'establiment de

les plantilles, però: “En cualquier caso, el precepto impugnado contiene un mero principio de carácter general, en principio no contrario a Derecho, pero que tampoco impìde la impugnación posterior de los concretos casos de aplicación que se hagan de la norma, en el caso que se considere que suponen una extralimitación respecto del conjunto de disposiciones aplicables” . En aquest sentit, el Tribunal deixa clar que la “polivalència curricular” no pot ser l'eix vertebrador de les plantilles dels centres. Caldrà veure, doncs, si el Departament d'Ensenyament, tal i com sembla inferir-se dels esborranys del “Decret de Plantilles” que estan circulant oficiosament, situa la polivalència curricular com a eix fonamental de les plantilles dels centres. Si finalment és així, ho haurem d' impugnar novament. Perquè una cosa és que sigui “un dels principis” , i una altra de molt diferent és que sigui “l'únic principi”.

3. Recurs ordinari 1563/2010. Assumpte: noves atribucions als directors. Contra: Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent. Òrgan: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sala del Contenciós-Administratiu, Secció 4ª. Data d'admissió a tràmit: novembre de 2010. Estat: desestimat.

4. Procediment abreujat 76/2011. Assumpte: falta de publicitat en les adjudicacions provisionals. Contra: Resolució del Subdirector General de Plantilles, Provisió i Nòmines del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, d’adjudicació de destinacions provisionals al personal docent amb efectes d’1 de desembre de 2010, publicada en data 30 de juny de 2010 a la web del Departament. Òrgan: Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona. Data interposició: 14 de març de 2011. Estat: atès que el Departament va rectificar i en posteriors convocatòries el llistat d’adjudicacions ha estat públic, els nostres serveis jurídics van desistir. En una mesa sectorial el Director General, a l’hora d’anunciar els canvis, va fer referència al fet que hi havia un recurs interposat per ASPEPC·SPS.

5. Procediment abreujat 619/2011. Assumpte: vacants que no s'ofereixen al concurs de trasllats. Contra: Desestimació de recurs de reposició contra resolució de vacants de concurs de trasllats. Òrgan: Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona. Data d’interposició: 2 de desembre de 2011. Estat: desestimat. En resum, el jutjat entén que la decisió de no oferir determinades vacants al concurs de trasllats “se inserta en el margen de discrecionalidad de que dispone la Administración en el ejercicio de sus facultades de autoorganización”.

6. Recurs ordinari 704/2012. Assumpte: En síntesi, l'objecte del recurs és la impugnació de les següents mesures: a) La supressió dels nomenaments de substituts corresponents al mes de juliol. Com sabeu, el curs passat el Departament havia acordat atorgar un nomenament el mes de juliol a aquells professors que haguessin treballat nou mesos. La supressió de forma retroactiva suposa una vulneració al dret de la negociació col·lectiva dels empleats públics atès que quan van iniciar la seva relació administrativa, aquesta nova norma no era vigent. b) La reducció de la jornada laboral del personal substitut docent, limitada a la part lectiva del titular i a una part proporcional d’activitats complementàries setmanals. Aquesta mesura és clarament discriminatòria envers el professorat sustitut. Contra: I'Acord GOV/60/2012, de 25 de juny, pel qual es modifiquen I‘acord gov/71/2011, de 10 de malg, i l'acord gov/29/2012, de 27 de març, pels quals s'adopten mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari depenent de la Generalitat de Catalunya durant el periode 2012-2015 (DOGC núm. 5158, de 27/06/2012). Òrgan: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa. Data interposició: 27 de juliol de 2012. Estat: en tràmit. Nota: S’ha demanat l'ampliació del recurs incorporant un nou recurs contra la desestimació per part del Departament, (el 21.09.2012) d'un recurs de reposició contra les successives resolucions de modificació de les condicions de treball del professorat substitut fetes durant l'any 2012.

  • Darrera modificació: 14/10/2013 10:22