Actuacions dels serveis jurídics en defensa dels afiliats de Professors de Secundària (aspepc·sps)

La immensa majoria dels casos que s'esmenten s'han resolt favorablement al jutjat contenciós i d’altres en via administrativa.

Expedients disciplinaris

Aquí és on el dret de defensa del professor es manifesta amb més intensitat; on el procediment, llarg i feixuc, esdevé traumàtic per a l' expedientat i on aquest ha de treballar amb total coordinació amb l'advocat, ja que la recollida de proves -documents, testimonis- és transcendental. Els nostres serveis jurídics han dirigit la defensa d'expedients amb sancions de fins a 8 mesos de suspensió de sou i feina i pèrdua de plaça, passant per aquells expedients contradictoris que sancionen els interins amb la retirada de la borsa, fins a un de molt peculiar i traumàtic per la seva extensió (més de mil fulls) i que comportava només la sanció lleu d'una hora. La majoria d'aquests expedients s'han resolt als jutjats a favor de l'afiliat - excepcionalment, vam aconseguir fins i tot arxivarne dos en via administrativa, un per motius de fons i l'altre per prescripció de la infracció. També hi ha hagut casos en què es va constatar que els arguments de defensa eren inexistents i el mateix afiliat va desistir de tirar endavant el procediment.

Reconeixement de drets econòmics

 • Reconeixement d'estadis docents. Sempre amb anterioritat a la condició de funcionari de carrera. La qüestió nuclear de tots els casos era determinar si la natura de la feina era específicament docent. A banda de nombroses consultes sobre aquest tema, es van reconèixer dos casos en via administrativa i un en fase judicial a una professora que havia prestat serveis docents al

Departament d'Agricultura. Ara mateix estem portant un cas curiós de reconeixement retroactiu del sexenni tot i que la nova normativa ja no ho contempla.

 • Serveis previs a la condició de funcionari. A efectes d'aconseguir una nova liquidació de triennis pel temps prestat a l'Administració amb anterioritat a la condició de funcionari. Ens van reconèixer dos casos en via administrativa i un en via judicial a un docent que havia impartit classes com a becari del MEC a l'estranger. Tanmateix, aquest tema ha comportat nombroses consultes d' estudiants becats a universitats estrangeres, ara professors.
 • Reclamació d'abonament de complements. De tutoria, de cap de departament, de càtedra.
 • Ajuts del Fons Social. Un cas al jutjat amb sentència favorable al professor.

Reconeixement de grup, altre cos, escala funcionarial

 • Càtedres. Hem defensat dos casos que s'han resolt al jutjat amb el reconeixement de la càtedra, i d’un d'ells estem pendents de reclamar els endarreriments. També vam tenir dos casos desestimats, un d'ells encara referia la normativa anterior que reconeixia la condició de catedràtic.
 • Oposicions. Hem intervingut en un conflicte de puntuacions entre candidats que ha estat resolt favorablement en via administrativa, i un altre que està pendent de sentència i una de desestimada.
 • Direccions, caps de departament. En via judicial vam tenir una sentència desfavorable d'un candidat a la direcció d'IES i una altra de favorable sobre irregularitats comesesen la selecció per a la direcció a una EOI. Tanmateix, hem obtingut reconeixements en via administrativa de la valoració del càrrec de director amb els consegüents efectes econòmics i administratius. Hem impugnat alguns nomenaments il·legals de cap de departament i hem recorregut decisions de fusions de

diferents departaments amb resultats de tot tipus.

Situacions administratives

 • Concurs de trasllats i destinacions provisionals. Sempre hem desaconsellat interposar demanda per il·legalitats en les adjudicacions provisionals, ja que quan es resol el plet, la destinació ja és una altra. Això no obstant, vam aconseguir re ubicar una professora en tan sols dues setmanes perquè el jutge va apreciar l'error mitjançant l'adopció d'una mesura cautelar. Respecte al concurs de trasllats, només hem participat en recursos administratius, ja sigui demanant rectificacions d'errors aritmètics o reclamant una nova valoració de mèrits.
 • Situacions que vulneren la llei d'incompatibilitats. Hem atès moltes consultes en aquest sentit. A dia d’avui tan sols hem intervingut en una denegació de compatibilitat la qual es va resoldre favorablement en via administrativa.
 • Excedències, serveis especials etc. Només hem intervingut en la fase d'assessorament.
 • Permisos per cura de menor, per maternitat. Els incompliments de la Llei 8/2006 per part del Departament han estat nombrosos, especialment en casos que afecten les reduccions d'1/3 de jornada per cura de fill menor de sis anys. Hem portat diferents casos tots resolts favorablement, un d'ells confirmat a més en apel·lació pel Tribunal Superior de Justícia.
 • Baixes, malalties, accidents, MUFACE, incapacitats. Hem assessorat molts professors en aquests temes, hem aconseguit en via administrativa reconeixements d'accident en acte de servei, hem reclamat a MUFACE per lesions que no invaliden per la feina, i en via administrativa hem demanat el reconeixement de baixes i incapacitat.
 • Atur. Assessorament a molts interins. Hem intervingut en un procediment laboral reclamant el pagament del subsidi.
 • Jubilacions. Gairebé tot ha estat en la via de la consulta, i una resolució favorable de la Seguretat Social respecte a la

quantia de la pensió, tot rectificant la vida laboral de l'afiliat.

 • Reclamacions patrimonials. Tenim una demanda interposada contra el Departament per danys i perjudicis causats a un professor, la qual està pendent de sentència al Tribunal Superior de Justícia.
 • Intervencions en via penal. Sovint el Departament es fa càrrec d'aquests assumptes. Tot i així hem defensat companys en algunes denúncies presentades per pares d'alumnes. Els professors o van ser absolts o les denúncies es van arxivar. Excepcionalment, també hem intervingut en denúncies de professors contra alumnes, redactant escrits de personalització al Tribunal de Menors, etc.
 • Darrera modificació: 18/01/2023 12:47